Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (toliau – Reglamentas), 30 straipsniu, teikia informaciją, susijusią su ištaisymo procedūra, kalba ir 30 straipsnyje nurodytomis institucijomis. Taip pat mes pateikiame susijusių Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, įgyvendinimo (Valstybės žinios, 2005 m. gegužės 7 d., Nr. 58) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Valstybės žinios, 2002 m. balandžio 6 d., Nr. 36–1340; Valstybės žinios, 2002 m. balandžio 24 d., Nr. 42) (toliau – Kodeksas) tekstus.

Teismas, išdavęs Europos vykdomąjį raštą, suinteresuotosios šalies prašymu gali jį ištaisyti (pagal Reglamento 10 straipsnio 1 dalies a punktą, Įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir Kodekso 648 straipsnio 6 dalį). Europos vykdomąjį raštą, išduotą dėl autentiškų dokumentų, gali pakeisti vykdomąjį įrašą padariusio notaro buveinės apylinkės teismas. Pateikiant prašymą ištaisyti Europos vykdomąjį raštą, nereikia mokėti žyminio mokesčio.

Teismas, išdavęs Europos vykdomąjį raštą, gali jį panaikinti nutartimi (pagal Reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punktą ir Įstatymo 5 straipsnio 2 dalį). Europos vykdomąjį raštą, išduotą dėl autentiškų dokumentų, gali panaikinti vykdomąjį įrašą padariusio notaro buveinės apylinkės teismas. Pateikiant prašymą panaikinti Europos vykdomąjį raštą, nereikia mokėti žyminio mokesčio.

Įstatymo 5 straipsnyje numatyta:

„5 straipsnis. Europos vykdomojo rašto ištaisymas arba panaikinimas.

1. Kai dėl rašybos ar kitokios klaidos Europos vykdomasis raštas neatitinka teismo sprendimo ar autentiško dokumento, ištaisant Europos vykdomąjį raštą mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 648 straipsnio 6 dalies nuostatos.

2. Teismas, išdavęs Europos vykdomąjį raštą, Reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu atveju nutartimi panaikina arba atsisako panaikinti Europos vykdomąjį raštą.

3. Šiame straipsnyje numatytais klausimais pateikti bylos šalių prašymai žyminiu mokesčiu neapmokestinami.

4. Šio straipsnio nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai į vykdomąjį įrašą padariusio notaro buveinės apylinkės teismą kreipiamasi dėl Europos vykdomojo rašto, išduoto šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, ištaisymo ar panaikinimo.“

Kodekso 648 straipsnio 6 dalyje numatyta:

„Jeigu išduodant vykdomąjį dokumentą padaryta rašymo ar kitokia klaida, ją suinteresuoto asmens prašymu ištaiso tą dokumentą išdavusi institucija.“

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Pateikiame susijusių Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, įgyvendinimo (Valstybės žinios, 2005 m. gegužės 7 d., Nr. 58) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Valstybės žinios, 2002 m. balandžio 6 d., Nr. 36–1340; Valstybės žinios, 2002 m. balandžio 24 d., Nr. 42) (toliau – Kodeksas) tekstus.

Sprendimas, priimtas už akių, motyvuotu neatvykusios į teismo posėdį šalies prašymu, pateiktu per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, gali būti peržiūrėtas (šis 20 dienų terminas, remiantis Kodekso 78 straipsniu, gali būti atnaujinamas dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis). Teismas, gavęs prašymą, išsiunčia jį ir jo priedo kopijas šalims ir tretiesiems asmenims bei informuoja, kad šalys privalo, o tretieji asmenys turi teisę per keturiolika dienų pareikšti rašytines pastabas.  Teismas per keturiolika dienų nuo pastabų pareiškimo termino pasibaigimo dienos rašytinio proceso tvarka išnagrinėja prašymą.  Jei teismas, išnagrinėjęs prašymą, konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą.

Kai byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (Kodekso XXII skyrius), teismas turi teisę, esant svarbioms priežastims, atnaujinti atsakovo prieštaravimų pateikimo terminą pagal Kodekso 430 straipsnio 5 dalį, o tais atvejais, kai byla nagrinėjama pagal Kodekso XXIII skyriaus nuostatas (bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai), teismas gali, esant svarbioms priežastims, atnaujinti skolininko prieštaravimų dėl kreditoriaus pareiškimų pateikimo terminą pagal Kodekso 439 straipsnio 2 dalį.

Kodekso 287 straipsnis:

,,1. Neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

2. Pareiškime turi būti nurodoma:

1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas;

2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas;

3) aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes;

4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes;

5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas;

6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas;

7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

3. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

4. Pareiškimo trūkumai šalinami ieškinio trūkumams šalinti nustatyta tvarka.

5. Jeigu toje pačioje byloje paduodamas apeliacinis skundas ir pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, visų pirma turi būti išnagrinėtas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir įsiteisėti teismo nutartis, priimta dėl šio pareiškimo.“

Kodekso 430 straipsnio 5 dalis:

„Jeigu prieštaravimai pareiškiami praleidus dvidešimties dienų terminą arba jei jie neatitinka šio straipsnio 1 dalyje numatytų reikalavimų, teismas juos priimti atsisako. Teismo nutartis, kuria atsisakoma priimti prieštaravimus, gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Jeigu atsakovas terminą praleido dėl svarbių priežasčių, jo prašymu teismas turi teisę terminą atnaujinti.“

Kodekso 439 straipsnio 2 dalis:

„Skolininko prieštaravimai dėl kreditoriaus pareiškimo turi būti pateikti raštu per dvidešimt dienų nuo pranešimo apie teismo įsakymo išdavimą įteikimo skolininkui dienos. Prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, išskyrus reikalavimą nurodyti prieštaravimų pagrindą. Jeigu dėl svarbių priežasčių skolininkas prieštaravimus pareiškė pasibaigus šioje dalyje nurodytam terminui, skolininko prašymu teismas terminą prieštaravimams pareikšti gali atnaujinti. Nutartis, kuria toks skolininko prašymas atmestas, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.“

Kodekso 78 straipsnio 1 dalis:

„Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.“

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Remiantis įstatymo[1] 2 straipsnio 4 dalimi, kalba, naudojama pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą, yra lietuvių kalba.

Įstatymo[1] 2 straipsnio 4 dalis:

„Europos vykdomasis raštas ar jo kopija vykdyti Lietuvos Respublikoje pateikiami išversti į lietuvių kalbą ir vykdomi netaikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso LX skyriaus septintojo skirsnio nuostatų.“

[1] Neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas (Valstybės žinios, 2005 m. gegužės 7 d., Nr. 58)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Pagal įstatymo[1] 4 straipsnio 2 dalį reglamento 25 straipsnyje nurodytos institucijos, t. y. institucijos, paskirtos išduoti Europos vykdomąjį raštą, susijusį su autentišku dokumentu, yra notarai.

Įstatymo[1] 4 straipsnio 2 dalis:

„Kreditoriaus prašymu Europos vykdomąjį raštą dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų autentiškų dokumentų išduoda vykdomąjį įrašą padaręs notaras.  Europos vykdomąjį raštą notaras išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl Europos vykdomojo rašto išdavimo gavimo dienos.“

[1] Neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas (Valstybės žinios, 2005 m. gegužės 7 d., Nr. 58)

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.