Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

– Ištaisymo tvarka: ištaisymas pagal Civilinio proceso kodekso 350 straipsnį kartu su 361 straipsniu.

350 straipsnio 1 dalis. Teismas ex officio gali ištaisyti bet kokius sprendime esančius netikslumus, rašymo, skaičiavimo ar kitas akivaizdžias klaidas.

2 dalis. Teismas dėl ištaisymo gali nuspręsti uždarame posėdyje; Sprendimo originale pažymima, kad jis buvo ištaisytas ir šalims pateiktuose išrašuose jų prašymu taip pat gali būti tai pažymima. Kitos kopijos ir išrašai turi būti išdėstomi taip, kad būtų įtraukti pataisymai.

3 dalis. Jei byla nagrinėjama antrosios instancijos teisme, šis teismas ex officio gali ištaisyti sprendimą.

361 straipsnis. Jei Civilinio proceso kodekse nenumatyta kitaip, su sprendimais susijusios nuostatos taikomos mutatis mutandis.“

13 straipsnio 2 dalis. Jei konkrečiose nuostatose nenumatyta kitaip, su procesu susijusios nuostatos taikomos mutatis mutandis kitų rūšių procesams, kuriuos reglamentuoja šis kodeksas.

Europos vykdomojo rašto pažymėjimai išduodami teisminės institucijos sprendimo forma vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 795 straipsnyje1 nustatyta tvarka.

– Panaikinimo tvarka pagal Civilinio proceso kodekso 7954 straipsnį.

„7954 straipsnio 1 dalis. Paaiškėjus, kad yra pagrindas panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal specialias nuostatas, pažymėjimą išdavęs teismas skolininko prašymu jį panaikina.

2 dalis. Prašymas pateikiamas per vieną mėnesį nuo dienos, kai skolininkui buvo įteiktas sprendimas išduoti pažymėjimą.

3 dalis. Jei prašymas nėra pateikiamas specialiose nuostatose nurodyta forma, jis turi atitikti reikalavimus, keliamus rašytiniam pareiškimui, ir turi būti nurodyti pareiškimo pagrindai.

4 dalis. Teismas, prieš panaikindamas sprendimą, išklauso kreditorių.

5 dalis. Sprendimai panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą gali būti apskųsti.“

Teikiant prašymus panaikinti Europos vykdomąjį raštą, mokamas 50 PLN mokestis.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Peržiūros tvarka: apeliacinio skundo teikimo termino pratęsimas pagal Civilinio proceso kodekso 168–172 straipsnius.

168 straipsnio 1 dalis. Jei šalis ne dėl savo kaltės neatliko veiksmų per nurodytą terminą, teismas jos prašymu terminą pratęsia. Teismas sprendimą gali priimti uždarame posėdyje.

2 dalis. Terminas gali būti pratęsiamas tik jei dėl veiksmų neatlikimo per nustatytą terminą šaliai kyla nepalankių procesinių pasekmių.

169 straipsnio 1 dalis. Prašymas pratęsti terminą, pateikiamas teismui, kuriame turi būti nagrinėjamas ieškinys, per savaitę, kai išnyksta priežastis, dėl kurios nebuvo laikomasi termino.

169 straipsnio 2 dalis. Šiame prašyme turi būti išdėstytos jį pagrindžiančios aplinkybės.

169 straipsnio 3 dalis. Šalis turi imtis veiksmų tuo pačiu metu kai pateikia prašymą.

169 straipsnio 4 dalis. Praėjus vieniems metams po termino pabaigos, terminas gali būti pratęsiamas tik išimtinėmis aplinkybėmis.

169 straipsnio 5 dalis. Sprendimas dėl termino pratęsimo gali būti priimtas uždarame posėdyje.

172 straipsnis. Dėl prašymo pratęsti terminą pateikimo nesustabdomas bylos nagrinėjimas ar sprendimo vykdymas. Tačiau, atsižvelgdamas į aplinkybes, teismas gali sustabdyti bylos nagrinėjimą ar sprendimo vykdymą. Teismas sprendimą gali priimti uždarame posėdyje. Jei prašymas yra tenkinamas, teismas gali nedelsdamas nagrinėti bylą.“

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą priimtinos kalbos: lenkų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Reglamento 25 straipsnyje nurodytos institucijos: apylinkių teismai (sądy rejonowe); kompetentingas teismas yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje buvo sudarytas autentiškas dokumentas.

Paskutinis naujinimas: 21/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.