Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Jeigu vykdomasis raštas yra teismo sprendimas, į kurį įtraukti teisminiai susitarimai arba kiti šalių teisiniai susitarimai, kompetentingas tokį sprendimą pripažinti vykdomuoju raštu yra pirmosios instancijos teismas (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, 2 straipsnio 1 dalis).

Prašymą ištaisyti vykdomojo rašto pažymėjimą kompetentingas priimti pažymėjimą išdavęs teismas. Teismas sprendimus dėl prašymų išduoti pažymėjimus priima neiškviesdamas šalių. Sprendimas priimti prašymą negali būti apskųstas. Pažymėjimas išduodamas kreditoriui, o jo kopija išsiunčiama skolininkui. Sprendimą atmesti prašymą galima apskųsti per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo, jei kreditorius dalyvavo, ir per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo, jei kreditorius nedalyvavo. Atitinkamai tos pačios nuostatos galioja kasaciniam skundui (recurs) (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I1 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 straipsniai).

Prašymas panaikinti pažymėjimą turi būti pateikiamas jį išdavusiam teismui per mėnesį nuo pažymėjimo įteikimo. Jei, iškvietus šalis, teismas nustato, kad pažymėjimas buvo išduotas nesilaikant Reglamente (ES) Nr. 805/2004 nustatytų sąlygų, jis dar kartą išnagrinėja klausimą ir panaikina visą pažymėjimą arba jo dalį. Sprendimą galima apskųsti per 15 dienų nuo jo įteikimo. Atitinkamai tos pačios nuostatos galioja kasaciniam skundui (recurs) (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I 1 straipsnio 7 straipsnis).

19 straipsnio 1 dalyje nurodyta pakartotinio nagrinėjimo procedūra

19 straipsnio 1 dalyje nurodytos pakartotinio nagrinėjimo procedūros pagal Rumunijos teisės aktus apima įprastas teisių gynimo priemones, apeliacinį skundą (apel), ir išimtines teisių gynimo priemones: kasacinį skundą (recurs), prašymą panaikinti teismo sprendimą (contestație în anulare) ir peržiūrą (revizuire).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

19 straipsnio 1 dalyje nurodyta pakartotinio nagrinėjimo procedūra

19 straipsnio 1 dalyje nurodytos pakartotinio nagrinėjimo procedūros pagal Rumunijos teisės aktus apima įprastas teisių gynimo priemones, apeliacinį skundą (apel), ir išimtines teisių gynimo priemones: kasacinį skundą (recurs), prašymą panaikinti teismo sprendimą (contestație în anulare) ir peržiūrą (revizuire).

Apeliaciniai skundai reglamentuojami Civilinio proceso kodekso 466–482 straipsniais.

Pirmosios instancijos priimtus sprendimus galima apskųsti. Apeliacinio skundo pateikimo terminas yra 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą. Vykstant apeliaciniam procesui pirmosios instancijos sprendimo vykdymas sustabdomas. Apeliacinis skundas pateikiamos teismui, kurio sprendimas skundžiamas, ir nurodomi skundo pagrindai..

Pasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui atsakovas procese dėl kitos ginčo šalies pateikto apeliacinio skundo turi teisę būti išklausytas ir raštu pateikti savo apeliacinį skundą (vadinamasis priešpriešinis apeliacinis skundas: apel incident) , kuriuo prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Jeigu procese kaip viena bylos šalis dalyvauja keli asmenys arba į pirmosios instancijos teismo procesą įstoja tretieji asmenys, atsakovas, pasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui, gali raštu pateikti apeliacinį skundą (vadinamasis išprovokuotasis apeliacinis skundas: apel provocat) prieš kitą atsakovą ar asmenį, kuris dalyvauja pirmos instancijos procese ir kuris nėra pagrindinio apeliacinio skundo šalis, jeigu šio asmens dalyvavimas daro poveikį atsakovo teisiniam statusui.

Atsakovas priešpriešinį apeliacinį skundą ir išprovokuotąjį apeliacinį skundą pateikia iš karto, kai išnagrinėjamas pagrindinis apeliacinis skundas.

Per nustatytą terminą pateikus apeliacinį skundą bylos faktinės aplinkybės nagrinėjamos iš naujo ir apeliacinis teismas priima sprendimą tiek faktų, tiek teisės klausimais (apeliacinės instancijos peržiūra, efectul devolutiv al apelului).

Apeliacinis teismas iš naujo nagrinėja tas faktines bylos aplinkybes, kurios yra susijusios su pareiškėjo nurodytais klausimais ir teismo sprendimo išvadomis, susijusiomis su skundžiama jo dalimi. Visa byla peržiūrima tais atvejais, kai apeliacinis skundas nėra pateiktas tik dėl tam tikrų skundžiamo teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje pateiktų išvadų, tikėtina, kad teismo sprendimas bus panaikintas arba kai bylos dalykas nedalomas.

Jei apeliacinis teismas apskųstą teismo sprendimą patvirtina, jis atmeta apeliacinį skundą arba užbaigia bylą. Jeigu apeliacinis skundas patenkinamas, teismas gali panaikinti apskųstą teismo sprendimą ar jį iš dalies pakeisti.

Jeigu nustatoma, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylą, neišnagrinėjęs jos iš esmės arba išnagrinėjo bylą nedalyvaujant šalims, nes jos nebuvo nustatyta tvarka iškviestos į teismą, apeliacinis teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir nagrinėja bylą iš esmės. Tuomet apeliacinis teismas panaikina apskųstą sprendimą ir perduoda bylą pakartotiniam nagrinėjimui pirmosios instancijos teisme; perdavimas pakartotiniam nagrinėjimui galimas tik vieną kartą per teismo procesą.

Jeigu apeliacinis teismas nustato, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo kompetentingas nagrinėti bylą, jis panaikina apskųstą sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti kompetentingam teismui arba tam tikrais atvejai, atmeta skundą kaip nepriimtiną.

Jeigu apeliacinis teismas nustato, kad jis yra kompetentingas nagrinėti bylą pirmąja instancija, jis panaikina apskųstą sprendimą ir nagrinėja bylą iš esmės.

Pareiškėjas dėl savo pateikto apeliacinio skundo negali atsidurti blogesnėje padėtyje nei ta, kurioje jis atsidūrė dėl skundžiamo sprendimo.

Kasaciniai skundai reglamentuojami Civilinio proceso kodekso 483–502 straipsniais.

Dėl apskųstų teismo sprendimų, neskundžiamų teismo sprendimų ir kitų aiškiai nustatytų sprendimų, galima pateikti kasacinį skundą. Kasacine tvarka neskundžiami teismo sprendimai dėl tam tikrų klausimų (kaip antai teisinės globos, šeimos, pastatų administravimo, evakuacijos; teisės naudotis kitam priklausančia žeme, ribų keitimo, ribų žymėjimo, įpareigojimų atlikti veiksmus, kurių neįmanoma įvertinti pinigais ar įpareigojimų jų neatlikti, asmens paskelbimo mirusiu teismo sprendimu, padalijimo teismo sprendimu, civilinės navigacijos, darbo ginčų, socialinės apsaugos, nusavinimo, dėl teismo klaidos padarytos žalos atlyginimo, reikalavimų, kurių piniginė vertė ne didesnė kaip 500 000 Rumunijos lėjų); dėl apeliacinės tarybos sprendimų gali būti pateikiamas tik apeliacinis skundas.

Kasacinio skundo pateikimo terminas – 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą. Peržiūrą atlieka aukštesnės instancijos teismas nei skundžiamą sprendimą priėmęs teismas. Pareiškėjo prašymu peržiūrą atliekantis teismas gali sustabdyti peržiūrimo sprendimo vykdymą.

Priešpriešinį kasacinį skundą ir išprovokuotąjį kasacinį skundą galima pateikti atvejais, nurodytais kalbant apie apeliacinės instancijos priešpriešinius ir išprovokuotuosius skundus.

Jeigu pripažįstama, kad kasacinė peržiūra priimtina, patikrinęs visus pateiktus pagrindus ir išnagrinėjęs teisės klausimus teismas kasacinį skundą gali patenkinti, atmesti arba užbaigti bylą. Jeigu kasacinis skundas patenkinamas, apskųstas sprendimas ar jo dalis gali būti panaikinami. Panaikintas sprendimas negalioja. Tokiu sprendimu grindžiamos vykdomosios ar draudimo procedūros neturi teisinės galios. Teismas tai nustato, ex officcio, kasacinio sprendimo rezoliucinėje dalyje.

Kasacinės instancijos sprendimo išvados dėl teisės klausimų yra privalomos teismui, nagrinėjusiam bylą iš esmės. Jeigu sprendimas buvo panaikintas dėl proceso teisės pažeidimo, byla nagrinėjama iš naujo. Po kasacijos pirmosios instancijos teismas iš naujo nagrinėja bylą tais klausimais, kurie buvo peržiūrėti kasaciniame procese, atsižvelgdamas į visus argumentus, kuriais buvo remiamasi teisme, priėmusiame panaikintą sprendimą.

Jeigu po peržiūros teisės klausimu teismo sprendimas panaikinamas ir byla nagrinėjama iš naujo, atitinkamos šalies padėtis negali būti pabloginta.

Prašymai panaikinti teismo sprendimą reglamentuojami Civilinio proceso kodekso 503–508 straipsniais.

Galutinį teismo sprendimą galima apskųsti pateikiant prašymą pripažinti jį negaliojančiu, jeigu pareiškėjas nebuvo tinkamai iškviestas į teismą ir nedalyvavo bylos nagrinėjime. Prašymas panaikinti teismo sprendimą pateikiamas teismui, kurio sprendimas ginčijamas. Jį galima pateikti per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą ir ne vėliau kaip po vienių metų nuo galutinio sprendimo įsigaliojimo dienos. Teismas gali nutarti laikinai sustabdyti sprendimo, dėl kurio panaikinimo pateiktas prašymas, vykdymą, jeigu sumokamas užstatas. Jeigu prieštaravimas yra pagrįstas, teismas užbaigia bylą priimdamas sprendimą, kuriuo panaikina apskųstą sprendimą. Sprendimą, priimtą išnagrinėjus prašymą pripažinti teismo sprendimą negaliojančiu, galima užginčyti ta pačia tvarka kaip apskųstąjį sprendimą.

Peržiūra reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 509–513 straipsniais.

Teismo sprendimo peržiūra faktų klausimais ar kitais su faktais susijusiais klausimais galima tik tais atvejais, kai, pvz., atitinkama šalis dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, negalėjo dalyvauti teismo posėdyje ir teismą buvo apie tai informavusi. Peržiūra turi būti atlikta per 15 dienų, pradedant skaičiuoti nuo tos datos, kai nebeliko priežasties, dėl kurios šalis negalėjo atvykti į teismą. Teismas gali nutarti laikinai sustabdyti sprendimo, dėl kurio peržiūros pateiktas prašymas, vykdymą, jeigu sumokamas užstatas. Jeigu prieštaravimas pripažįstamas pagrįstu. teismas pakeičia ginčijamą sprendimą (visą arba jo dalį), o padarius priešingą išvadą, jį panaikina. Atlikus peržiūrą priimtą sprendimą galima apskųsti pagal įstatymuose nustatytas peržiūrėtų teismo sprendimų apskundimo procedūras.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Rumunų

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Jeigu vykdomasis raštas yra oficialus dokumentas, šiuo atveju kompetencija priklauso tam apylinkės teismui, kurio apylinkėje yra įsisteigęs to akto rengėjas (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I1 straipsnis (2 straipsnio 2 dalis).

Paskutinis naujinimas: 12/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.