Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Jeigu vykdomasis raštas yra teismo sprendimas, į kurį įtraukti teisminiai susitarimai arba kiti šalių teisiniai susitarimai, kompetentingas tokį sprendimą pripažinti vykdomuoju raštu yra pirmosios instancijos teismas (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I^1 straipsnio 2 straipsnio 1 dalis).

Prašymą ištaisyti vykdomojo rašto pažymėjimą kompetentingas priimti pažymėjimą išdavęs teismas. Teismas sprendimus dėl prašymų išduoti pažymėjimus priima neiškviesdamas šalių. Sprendimas priimti prašymą negali būti apskųstas. Pažymėjimas išduodamas kreditoriui, o jo kopija išsiunčiama skolininkui. Sprendimą atmesti prašymą galima apskųsti per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo, jei kreditorius dalyvavo, ir per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo, jei kreditorius nedalyvavo. Atitinkamai tos pačios nuostatos galioja kasaciniam skundui (rum. recurs) (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I^1 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 straipsniai).

Prašymas panaikinti pažymėjimą turi būti pateikiamas jį išdavusiam teismui per mėnesį nuo pažymėjimo įteikimo. Jei, iškvietus šalis, teismas nustato, kad pažymėjimas buvo išduotas nesilaikant Reglamente (ES) Nr. 805/2004 nustatytų sąlygų, jis dar kartą išnagrinėja klausimą ir panaikina visą pažymėjimą arba jo dalį. Sprendimą galima apskųsti per 15 dienų nuo jo įteikimo. Atitinkamai tos pačios nuostatos galioja kasaciniam skundui (rum. recurs) (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I^1 straipsnio 7 straipsnis).

19 straipsnio 1 dalyje nurodyta pakartotinio nagrinėjimo procedūra

19 straipsnio 1 dalyje nurodytos pakartotinio nagrinėjimo procedūros pagal Rumunijos teisės aktus apima įprastas teisių gynimo priemones, t. y. apeliacinį skundą (rum. apel), ir išimtines teisių gynimo priemones: kasacinį skundą (rum. recurs), prašymą panaikinti teismo sprendimą (rum. contestație în anulare) ir peržiūrą (rum. revizuire).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

19 straipsnio 1 dalyje numatytos peržiūros procedūros

19 straipsnio 1 dalyje nurodytos peržiūros procedūros pagal Rumunijos teisės aktus apima įprastas teisių gynimo priemones: apeliacinį skundą (apel ir išimtines teisių gynimo priemones: kasacinį skundą (recurs), ieškinį dėl panaikinimo (contestație în anulare) ir peržiūrą (revizuire).

Apeliaciniai skundai reglamentuojami civilinio proceso kodekso 466–482 straipsniais.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka. Apeliacinio skundo pateikimo terminas yra 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo dienos. Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymas sustabdomas. Apeliacinis skundas ir jo pagrindai pateikiami teismui, kurio sprendimas apskųstas.

Pasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui, kita apeliacinio proceso šalis turi teisę pagal priešingos šalies pateikto apeliacinio skundo nagrinėjimo teisinę procedūrą pateikti apeliacinį skundą raštu (vadinamasis priešpriešinis apeliacinis skundas: apel incident), kuriuo siekiama panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Bendro bylinėjimosi atveju ir kai tretieji asmenys įstoja į pirmosios instancijos procesą, atsakovas, pasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui, turi teisę pateikti apeliacinį skundą raštu (vadinamasis išprovokuotas apeliacinis skundas: apel provocat) prieš kitą atsakovą arba asmenį, kuris dalyvavo pirmojoje instancijoje nagrinėjamoje byloje ir kuris nėra pagrindinio apeliacinio skundo šalis, jeigu jo dalyvavimas galiausiai gali turėti pasekmių kitos apeliacinio proceso šalies teisinei padėčiai.

Priešpriešinį ir išprovokuotą apeliacinį skundą kita apeliacinio proceso šalis pateikia kartu su atsiliepimu į pagrindinį apeliacinį skundą.

Tinkamai per nustatytą terminą pateiktas apeliacinis skundas leidžia iš naujo įvertinti bylos esmę, o apeliacinės instancijos teismas priima sprendimą tiek dėl faktinių, tiek dėl teisinių aplinkybių (apeliacinės procedūros nagrinėjimas iš esmės:efectul devolutiv al apelului).

Apeliacinės instancijos teismas iš naujo įvertina bylą iš esmės laikydamasis apelianto nustatytų ribų ir atsižvelgdamas į sprendimus, kurie priklauso nuo skundžiamo sprendimo dalies. Devoliucija taikoma visai bylai, kai apeliacinis skundas neapsiriboja tam tikrais skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies sprendimais, kai sprendimas gali būti panaikintas arba kai ginčo dalykas yra nedalomas.

Apeliacinis teismas gali palikti galioti skundžiamą sprendimą; tokiu atveju jis atmeta arba panaikina apeliacinį skundą arba paskelbia jį nepriimtinu. Jeigu apeliacinis skundas patenkinamas, teismas gali panaikinti arba pakeisti skundžiamą sprendimą.

Jeigu nustatoma, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylą neišnagrinėjęs bylos iš esmės arba kad byla buvo nagrinėjama nedalyvaujant šalims, kurios nebuvo teisiškai pakviestos į teismą, apeliacinis teismas panaikina apskųstą sprendimą ir nagrinėja ieškinį, priimdamas sprendimą byloje. Apeliacinis teismas panaikina skundžiamą sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui; bylos nagrinėjimo metu byla gali būti perduota nagrinėti iš naujo vieną kartą.

Jeigu apeliacinis teismas nustato, kad pirmosios instancijos teismas neturi jurisdikcijos, jis panaikina skundžiamą sprendimą ir perduoda klausimą nagrinėti jurisdikciją turinčiam teismui arba prireikus atmeta prašymą kaip nepriimtiną.

Jeigu apeliacinis teismas nustato, kad jis turi pirmosios instancijos jurisdikciją, jis panaikina skundžiamą sprendimą ir nagrinėja bylą iš esmės.

Dėl savo paties apeliacinio skundo apelianto padėtis negali būti blogesnė nei ta, kuri susiklostė skundžiamame sprendime.

Kasaciniai skundai reglamentuojami civilinio proceso kodekso 483–502 straipsniais.

Skundžiami sprendimai, sprendimai, priimti be teisės pateikti apeliacinį skundą, ir kiti aiškiai numatytais atvejais sprendimai gali būti peržiūrimi kasacine tvarka. Tokia tvarka netaikoma sprendimams, priimtiems tam tikrais klausimais, pavyzdžiui, šiais klausimais: teisinė globa, šeima, civilinis statusas, pastatų administravimas, evakuacija; servitutai, ribų pakeitimai, sienų žymėjimas, prievolės atlikti arba neatlikti veiksmų, kurių negalima įvertinti pinigais, teisminis pareiškimas apie asmens mirtį, teismo padalijimas, mirusiojo turtas, teigiamas senaties terminas, žemės nuosavybė, civilinė laivyba ir uostų veikla, darbo ginčai, socialinė apsauga, ekspropriacija, vartotojų apsauga, draudimas, reikalavimai pagal Įstatymą Nr. 77/2016 dėl nekilnojamojo turto mokėjimo dovanojimo, siekiant panaikinti įsipareigojimus pagal kredito sutartį. Apeliacinių teismų sprendimai negali būti peržiūrimi kasacine tvarka tais atvejais, kai įstatyme numatyta, kad pirmosios instancijos teismo sprendimai gali būti skundžiami tik apeliacine tvarka.

Kasacinio skundo pateikimo terminas yra 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo dienos. Kasacinį klausimą nagrinėja teismas, kuris hierarchiškai yra aukštesnis už tą, kuris priėmė skundžiamą sprendimą. Skundo pateikėjo prašymu peržiūros bylą nagrinėjantis teismas gali nurodyti sustabdyti teismo sprendimą, kuris gali būti peržiūrimas kasacine tvarka.

Tam tikrais numatytais atvejais gali būti pateiktas priešpriešinis ir išprovokuotas kasacinis skundas.

Jeigu kasacinis skundas iš esmės pripažįstamas priimtinu, teismas, patikrinęs visus nurodytus pagrindus ir išnagrinėjęs teisės klausimą, gali jį priimti, atmesti, panaikinti arba paskelbti jį nepriimtinu. Jeigu kasacinis skundas yra priimtinas, skundžiamas sprendimas gali būti visiškai arba iš dalies panaikintas. Panaikintas sprendimas neturi jokios galios. Vykdymo ar draudimo priemonės, taikomos remiantis tokiu teismo sprendimu, neturi teisinės galios. Teismas tai nustato ex officio priimdamas sprendimą panaikinti apeliacinį skundą.

Jeigu apeliacinis skundas panaikinamas, apeliacinės instancijos teismo sprendimai dėl išspręstų teisės klausimų yra privalomi bylą iš esmės nagrinėjusiam teismui. Jei teismo sprendimas panaikinamas dėl procedūrinių taisyklių pažeidimo, procesas vėl pradedamas iš naujo. Panaikinus sprendimą, pirmosios instancijos teismas iš naujo nagrinėja bylą, neperžengdamas sprendimo panaikinimo ribų ir atsižvelgdamas į visus pagrindus, kuriais rėmėsi teismas, kurio sprendimas buvo panaikintas.

Kai teisės klausimas peržiūrimas ir kai byla peržiūrima apeliaciniam teismui panaikinus sprendimą, suinteresuota šalis negali atsidurti blogesnėje padėtyje.

Ieškiniai dėl panaikinimo reglamentuojami civilinio proceso kodekso 503–508 straipsniais.

Galutiniai sprendimai gali būti skundžiami pareiškiant ieškinį dėl panaikinimo, kai skundo pateikėjas nebuvo tinkamai pakviestas į teismą ir nedalyvavo nagrinėjant bylą. Ieškinys dėl panaikinimo pateikiamas teismui, kurio sprendimas ginčijamas. Jis gali būti pateiktas per 15 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo ir ne vėliau kaip per vienus metus nuo jo įsiteisėjimo dienos. Teismas gali sustabdyti teismo sprendimo, kurį prašoma panaikinti, vykdymą su sąlyga, kad pateikiamas užstatas. Jeigu prieštaravimo pagrindas yra pagrįstas, teismas priima vieną sprendimą, kuriuo panaikinamas skundžiamas sprendimas ir priimamas sprendimas byloje. Sprendimas, priimtas nagrinėjant ieškinį dėl panaikinimo, gali būti ginčijamas taip pat, kaip skundžiamas sprendimas.

Peržiūros reglamentuojamos civilinio proceso kodekso 509–513 straipsniais

Gali būti prašoma peržiūrėti sprendimą dėl bylos esmės arba dėl to, kas susiję su bylos esme, jei, pavyzdžiui, atitinkamai šaliai dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių buvo užkirstas kelias dalyvauti teisme ir ji apie tai pranešė teismui. Peržiūros terminas yra vienas mėnuo, skaičiuojamas nuo tada, kai tos kliūties nebeliko. Teismas gali sustabdyti teismo sprendimo, kurį prašoma peržiūrėti, vykdymą su sąlyga, kad pateikiamas užstatas. Jeigu teismas patenkina prašymą dėl peržiūros, jis visiškai arba iš dalies pakeičia skundžiamą sprendimą ir, jeigu galutinis teismo sprendimas yra prieštaringas, panaikina šį sprendimą. Teismo sprendimui, priimtam nagrinėjant ieškinį dėl peržiūros, taikoma įstatyme numatyta peržiūrėtų sprendimų apskundimo tvarka.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Rumunų

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Jeigu vykdomasis raštas yra oficialus dokumentas, kompetentingas apylinkės, kurioje yra įsisteigęs tą dokumentą išdavęs subjektas, teismas (Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų įgyvendinti tam tikrus bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, patvirtinto su pakeitimais Įstatymu Nr. 191/2007, su pakeitimais, I straipsnio 1 2 straipsnio 2 dalis).

Paskutinis naujinimas: 12/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.