Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Reglamentas Škotijoje įgyvendinamas ir Vyriausiojo teisėjo teisme (Sheriff Court), ir Sesijų teisme (Court of Session) taikant esamas teismo taisykles su reikiamais pakeitimais.

Šiose taisyklėse numatyta, kad prašymas ištaisyti arba panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą turi būti pateiktas reglamento VI priede nustatyta forma. Forma Vyriausiojo teisėjo teismo atveju turi būti pateikta teismo sekretoriui (Sheriff Clerk). Sesijų teisme prašymai nagrinėjami taip, tarsi jie būtų peticijos, ir jie turėtų būti pateikiami Sesijų teismo sekretoriaus padėjėjui (Assistant Clerk of Session).

Šias formas ir taisykles taip pat galima rasti Škotijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje adresu:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

19 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad skolininkui būtų suteikta teisė prašyti teismo peržiūrėti sprendimą, kai jis negavo bylos iškėlimo dokumento ar ne dėl savo kaltės jam buvo užkirstas kelias prieštarauti reikalavimui.

Reglamentas Škotijoje įgyvendinamas ir Vyriausiojo teisėjo teisme, ir Sesijų teisme taikant esamas teismo taisykles su reikiamais pakeitimais.

Atitinkamų Vyriausiojo teisėjo teismo ir Sesijų teismo taisyklių apibendrinimas pateikiamas toliau. Visas taisyklių tekstas ir susijusios formos skelbiami: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Vyriausiojo teisėjo teismo taisyklės
  • Paprasta procedūra

Nuo 2016 m. lapkričio 28 d., jei teikiate reikalavimą, kurio piniginė vertė yra 5 000 GBP arba mažesnė ir kuriuo siekiama, kad būtų sumokėta už kilnojamąjį turtą, kilnojamasis turtas būtų pristatytas arba susigrąžintas arba kad kas nors būtų įpareigotas ką nors konkrečiai atlikti, turėtumėte naudotis paprasta procedūra.

Teismo sprendimo peržiūra

Yra dvi peržiūros rūšys – sprendimo atšaukimas ir apeliacija.

Pagal 13.6 nuostatą šalis gali prašyti atšaukti sprendimą, priimtą pateikiant prašymą atšaukti, naudodama 13B(1) formą, jei sprendimas priimtas iki 2018 m. liepos 30 d., arba 13B(2) formą, jei sprendimas priimtas 2018 m. liepos 30 d. arba vėliau, paaiškindama priežastis, dėl kurių sprendimas turėtų būti atšauktas.  Šalis taip pat turėtų užpildyti atsakymo formą (4A forma) ir nusiųsti ją teismui kartu su atitinkama 13B forma.

Pagal 16.2 nuostatą šalis gali pateikti apeliacinį skundą Vyriausiojo teisėjo apeliaciniam teismui (Sheriff Appeal Court), per 4 savaites nuo tos dienos, kai buvo išsiųsta sprendimo forma, pateikdama apeliacinį skundą (16A forma), kuriame nurodomi teisės klausimai, kuriuos turi išnagrinėti Vyriausiojo teisėjo apeliacinis teismas.

Visas taisyklių tekstas skelbiamas Vyriausiojo teisėjo teismų skyriuje

Škotijos teismų puslapyje

Sederunt akto, reglamentuojančio paprastą procedūrą, poskyryje.  Formos ir raštų pavyzdžiai pateikiami tolesniame skyriuje.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų

2002 m. taisyklėmis dėl nedidelės sumos ieškinių reglamentuojama nagrinėjimo procedūra tais atvejais, kai ieškinio suma neviršija ar yra lygi 3000 svarų sterlingų. (Nuo 2016 m. lapkričio 28 d., jei teikiate ieškinį, kurio piniginė vertė yra ne didesnė kaip 5 000 GBP ir kuriuo siekiama, kad būtų sumokėta už kilnojamąjį turtą, kilnojamasis turtas būtų pristatytas arba susigrąžintas arba kad kas nors būtų įpareigotas ką nors konkrečiai atlikti, turėtumėte naudotis paprasta procedūra – žr. pirmiau).

Teismo sprendimo peržiūra

Yra trys peržiūros rūšys – sprendimo atšaukimas, apskundimas ir prašymai toje pačioje byloje pakeisti sprendimą ir pan.

Pagal 21.10 nuostatą šalis rašytiniu pareiškimu gali prašyti pakeisti, panaikinti ar atšaukti sprendimą arba sustabdyti jo vykdymą, trumpai apibūdindama tokio prašymo priežastis.

Pagal 22.1 nuostatą šalis rašytiniu pareiškimu, naudodama 20 formą, gali prašyti atšaukti sprendimą, nurodydama nedalyvavimo priežastis ir išdėstydama gynybos argumentus.

Pagal 23.1 nuostatą šalis gali paduoti apeliacinį skundą vyriausiajam apylinkės teisėjui, naudodama 21 formą, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo galutinio sprendimo priėmimo, nurodydama atitinkamą bylą ir teisės klausimą, kuriuo remiantis skundas būtų nagrinėjamas.

Pagal 23.4 nuostatą prašymas suteikti leidimą apskųsti sprendimą, susijusį su vykdomuoju raštu dėl apmokėjimo ar kitu panašiu dokumentu, pateikiamas naudojant 22 formą ir nurodant teisės klausimą, kuriuo remiantis skundas būtų nagrinėjamas. Jei leidimas suteikiamas, skundas turi būti pateiktas naudojant 23 formą, o apeliantas apie tai turi pranešti visoms kitoms šalims per 14 dienų nuo įsakymo išdavimo dienos.

Visas taisyklių tekstas skelbiamas Vyriausiojo teisėjo teismų skyriuje Škotijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje, skiltyje Ieškinių dėl nedidelių sumų taisyklės, o formos – Ieškinių dėl nedidelių sumų formos.

Supaprastintas procesas

2002 m. supaprastinto proceso taisyklėmis reglamentuojama nagrinėjimo procedūra tais atvejais, kai ieškinio suma yra didesnė kaip 3000 ir neviršija ar yra lygi 5000 svarų sterlingų. (Nuo 2016 m. lapkričio 28 d., jei teikiate ieškinį, kurio piniginė vertė yra ne didesnė kaip 5 000 GBP ir kuriuo siekiama, kad būtų sumokėta už kilnojamąjį turtą, kilnojamasis turtas būtų pristatytas arba susigrąžintas arba kad kas nors būtų įpareigotas ką nors konkrečiai atlikti, turėtumėte naudotis paprasta procedūra – žr. pirmiau).

Teismo sprendimo peržiūra

Yra trys peržiūros rūšys – sprendimo atšaukimas, apskundimas ir prašymai toje pačioje byloje pakeisti sprendimą ir pan. Be to, yra tam tikrų specifinių nuostatų, susijusių su apskundimu vykdomojo rašto dėl apmokėjimo atveju.

Pagal 24.1 nuostatą šalis, naudodamasi 30 forma, rašytiniu pareiškimu gali prašyti atšaukti sprendimą, nurodydama nedalyvavimo priežastis ir išdėstydama gynybos argumentus.

Pagal 25.1 nuostatą šalis gali paduoti apeliacinį skundą Vyriausiajam apylinkės teisėjui, naudodama 31 formą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo galutinio sprendimo priėmimo, nurodydama atitinkamą bylą ir teisės klausimą, kuriuo remiantis skundas būtų nagrinėjamas.

Pagal 25.4 nuostatą prašymas suteikti leidimą apskųsti sprendimą, susijusį su vykdomuoju raštu dėl apmokėjimo ar kitu panašiu dokumentu, pateikiamas naudojant 32 formą ir nurodant teisės klausimą, kuriuo remiantis skundas būtų nagrinėjamas. Jei leidimas suteikiamas, skundas turi būti pateiktas naudojant 33 formą, o apeliantas apie tai turi pranešti visoms kitoms šalims per 14 dienų nuo įsakymo išdavimo dienos.

Visas taisyklių tekstas skelbiamas Vyriausiojo teisėjo teismų skyriuje Škotijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje, skiltyje Supaprastinto proceso taisyklės, o forma – Supaprastinto proceso formos.

Nagrinėjimas bendra tvarka

1993 m. nagrinėjimo bendra tvarka taisyklėmis reglamentuojama nagrinėjimo procedūra, susijusi su mokėjimais, kai ieškinio suma viršija 5000 svarų sterlingų.

Teismo sprendimo peržiūra:

Yra du apskundimo būdai: apskundimas vyriausiajam apylinkės teisėjui ar Aukščiausiajam civiliniam teismui ir „reponing“ procedūra.

Pagal 8.1 nuostatą atsakovas, pateikdamas „reponing“ pareiškimą, gali prašyti atšaukti sprendimą, priimtą jam nedalyvaujant, išdėstydamas gynybos argumentus ir paaiškindamas nedalyvavimo priežastis. Nėra konkrečios formos, kuria būtų reikalaujama pateikti tokį prašymą, bet paprastai jis turėtų būti kaip pirminis pranešimas apie proceso pradžią (G1 forma). Jei prašymas tenkinamas, toliau procesas vyksta taip pat, kaip atsakovas pateikia pranešimą apie ketinimą gintis.

31.3 nuostata numato, kad apeliacinis skundas Sesijų teismui pateikiamas išdėstant jį proceso eigos aprašymo santraukoje ar atskirame rašte ir įteikiant teismo sekretoriui. 31.4 taisyklėje numatyta, kad apeliacinis skundas teisėjui (Sheriff Principal) pateikiamas įteikiant pranešimą apie skundą pagal A1 formą. 31.1 ir 31.2 taisyklėse nurodomi reikalaujami terminai.

Visas taisyklių tekstas skelbiamas Vyriausiojo teisėjo teismų skyriuje Škotijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje, skiltyje Nagrinėjimo bendra tvarka taisyklės.

  • 1994 m. Sesijų teismo taisyklės

Teismo sprendimo peržiūra:

Pagal 19.2 nuostatą atsakovas gali pateikti prašymą, siūlydamas atšaukti sprendimą, ir tuo pat metu privalo pateikti gynybos argumentus. Procesas vyksta tokia tvarka, tarsi gynybos argumentai būtų pateikti laiku.

Visas taisyklių tekstas skelbiamas Vyriausiojo teisėjo teismų skyriuje Škotijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje, skiltyje Sesijų teismo taisyklės.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pažymėjimai, siunčiami į Škotiją, priimami anglų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kai autentiški dokumentai įregistruojami Tarybos ir Sesijų teismo registruose siekiant juos išsaugoti ir vykdyti, registro tvarkytojas išduoda pažymėjimą.

Registro tvarkytojo kontaktiniai duomenys:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Telefonas (0845) 607 0161

E. paštas: customer.services@ros.gov.uk

Kai dokumentas registruojamas Vyriausiojo teisėjo teismo registre siekiant jį išsaugoti ir vykdyti, pažymėjimą išduoda teismo sekretoriai. Pagal Vyriausiojo teisėjo teismo Europos vykdymo užtikrinimo taisyklių 5 taisyklę, su paraiška dėl sertifikavimo pagal Reglamento 25 straipsnio 1 dalį pateikiamas rašytinis patvirtinimas. Išsamią informaciją apie Vyriausiojo teisėjo teismus galima rasti Škotijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje, skiltyje Courts and Tribunals Locations prie „Court Locations“.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.