Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Pagal Įstatymo Nr. 160/2015 (Civilinių ginčų proceso kodeksas (Civilný sporový poriadok) 21 skirsnį teismas, kurio jurisdikcijai priklauso pažymų keitimas ar panaikinimas, yra teismas, kuris priėmė sprendimą arba kuriame buvo patvirtinta ar sudaryta taikos sutartis.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Reglamento 19 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygomis Slovakijos teismai yra įgalioti peržiūrėti sprendimus pagal Civilinių ginčų proceso kodekso 355–457 skirsnius. Pagal Reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punktą teismai peržiūri sprendimus pagal Civilinių ginčų proceso kodekso 122 skirsnį (atleidimas nuo termino praleidimo).

355–457 skirsniais reglamentuojamos atskiros apeliacinės procedūros (apeliacinis skundas, bylos atnaujinimas ir kasacinis skundas). Atskiromis nuostatomis reglamentuojamos apeliacinių skundų priimtinumo sąlygos, duomenys, kurie turi būti nurodyti pateiktuose apeliaciniuose skunduose, veiksmai, kurių turi imtis teismai ir teismų sprendimų priėmimo dėl apeliacinių skundų procedūros.

Atskiros Civilinių ginčų proceso kodekso nuostatos pateiktos adresu Slov-lex.sk

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal Reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą priimtina kalba yra slovakų kalba (Slovakijos Respublikoje).

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Pagal Civilinių ginčų proceso kodekso 21 skirsnio 2 dalį apygardos teismo (krajský súd), kurio jurisdikcijai priklauso teisminių dokumentų legalizavimas pagal Įstatymo Nr. 97/1963 dėl tarptautinės privatinės teisės ir darbo tvarkos taisyklių, su pakeitimais, 62 skirsnį, jurisdikcijai priklauso pažymėjimų išdavimas, dalinis keitimas ar panaikinimas pagal specialius teisės aktus, susijusius su autentišku dokumentu.

Apylinkės teismo jurisdikcijai priklauso teisminių dokumentų legalizavimas arba apostilės išdavimas, jei atitinkamus dokumentus išdavė apygardos teismai, notarai ar teismo antstoliai, priklausantys apylinkės teismo jurisdikcijai, jei dokumentų autentiškumas yra patvirtintas arba patvirtintas dokumente esančio parašo autentiškumas, ir jei dokumentai yra oficialių vertėjų atlikti vertimai arba ekspertų parengtos ataskaitos.

Įstatymas Nr. 97/1963 pateiktas adresu Slov-lex.sk

Paskutinis naujinimas: 09/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.