Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Ispanija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Klaidų Europos vykdomojo rašto pažymėjime ištaisymo procedūra, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 1 dalies a punkte, išdėstyta 1985 m. liepos 1 d. Pagrindinio įstatymo 6/1985 dėl teisminių institucijų (Ley Orgánica del Poder Judicial) 267 straipsnio pirmose trijose pastraipose.

Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimo procedūra, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 1 dalies b punkte, vykdoma vadovaujantis nuostatomis dėl administracinių skundų (recurso de reposición), išdėstytų 2000 m. sausio 7 d. Įstatyme 1/2000 dėl civilinio proceso (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Notaras, nagrinėdamas jam pateiktus autentiškų aktų Europos vykdomojo rašto pažymėjimus, turi patikrinti, ar juose yra faktinių klaidų, ar laikytasi jų išdavimo reikalavimų, ir išsiųsti juos, kad būtų ištaisytos faktinės klaidos arba kad jie būtų panaikinti, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 1 dalyje.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Reglamento (EB) Nr. 805/2004 19 straipsnyje numatyta teismo sprendimų peržiūros tvarka išimtiniais atvejais gali būti vykdoma į teismą neatvykusios bylos šalies prašymu panaikinus galutinį sprendimą (2000 m. sausio 7 d. Įstatymo 1/2000 dėl civilinio proceso 501 straipsnis).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Vadovaujantis 20 straipsnio 2 dalies c punktu, priimtina kalba yra ispanų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Įgaliotas notaras ar jo teisinis atstovas arba jį pakeičiantis asmuo šiuo atveju, išsiunčia pažymėjimą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 805/2004 25 straipsnio 1 dalyje ir III priede.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.