Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Pažymėjimai gali būti taisomi laikantis Įstatymo (2014:912) 14 straipsnio, kuriame nustatytos papildomos nuostatos dėl teismų jurisdikcijos ir tam tikrų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tarptautiniu lygiu (Reglamento dėl Europos vykdomojo rašto 10 straipsnio 1 dalies a punktas).

„Įstatymo (2014:912) 14 straipsnis, kuriame nustatytos papildomos nuostatos dėl teismų jurisdikcijos ir tam tikrų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tarptautiniu lygiu

Jei dėl spausdinimo ar panašios klaidos Europos vykdomojo rašto pažymėjimas neatitinka pagrindinio sprendimo, oficialaus dokumento arba pagrindinės nutarties, pažymėjimą ištaiso teismas arba institucija, kuris (-i) jį išdavė. Sprendimai dėl ištaisymo apeliacine tvarka neskundžiami.“

Pažymėjimai gali būti panaikinami laikantis Įstatymo (2014:912) 15 straipsnio, kuriame nustatytos papildomos nuostatos dėl teismų jurisdikcijos ir tam tikrų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tarptautiniu lygiu (Reglamento dėl Europos vykdomojo rašto 10 straipsnio 1 dalies a punktas).

„Įstatymo (2014:912) 15 straipsnis, kuriame nustatytos papildomos nuostatos dėl teismų jurisdikcijos ir tam tikrų sprendimų pripažinimo bei vykdymo tarptautiniu lygiu

Jei Europos vykdomasis raštas išduotas pažeidžiant Reglamente dėl Europos vykdomojo rašto nustatytus reikalavimus, pažymėjimą panaikina teismas arba institucija, kuris (-i) jį išdavė.

Jei pažymėjimas panaikinamas, šalims suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę, jei to reikia.

Sprendimai dėl panaikinimo apeliacine tvarka neskundžiami.“

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Prašymas dėl peržiūros gali būti pateiktas apeliacine tvarka (överklagande) pagal Teismo proceso kodekso (rättegångsbalken) 50 skyriaus 1 straipsnį; dėl proceso atnaujinimo (återvinning) – pagal Teismo proceso kodekso 44 skyriaus 9 straipsnį; dėl proceso atnaujinimo (återvinning) – pagal Įstatymo (1990:746) 52 straipsnį dėl mokėjimo įsakymo ir pagalbos; dėl praleisto termino pratęsimo (återställande av försutten tid) – pagal Teismo proceso kodekso 59 skyriaus 11 straipsnį; skundas dėl sunkios procesinės klaidos (klagan över domvilla) – pagal Teismo proceso kodekso 59 skyriaus 1 straipsnį (Reglamento dėl Europos vykdomojo rašto 19 straipsnis).

„Teismo proceso kodekso 50 skyriaus 1 straipsnis

Šalis, pageidaujanti apeliacine tvarka apskųsti apygardos teismo (tingsrätt) sprendimą civilinėje byloje, tai daro raštu. Apeliacinis skundas pateikiamas apygardos teismui. Jį teismas turi gauti per tris savaites nuo sprendimo paskelbimo.

Teismo proceso kodekso 44 skyriaus 9 straipsnis

Šalis, kurios atžvilgiu buvo priimtas sprendimas už akių, per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą įteikimo dienos gali pateikti prašymą atnaujinti bylą teismui, kuriame buvo iškelta byla. Jei prašymas atnaujinti bylą nepateikiamas, sprendimas negali būti ginčijamas remiantis tuo, kad jis priimtas už akių.

Prašymas atnaujinti bylą pateikiamas raštu. Jei sprendimas už akių priimtas per ikiteisminį tyrimą, prašyme turėtų būti pateikta visa reikiama informacija, kad pareiškėjas galėtų pasirengti teisminiam nagrinėjimui.

Teismo proceso kodekso 58 skyriaus 11 straipsnis

Jei asmuo praleido sprendimo arba nutarties apskundimo apeliacine tvarka arba bylos atnaujinimo ar nagrinėjimo iš naujo terminą, jo prašymu praleistas terminas (jei buvo praleistas pagrįstai) gali būti atnaujintas.

Teismo proceso kodekso 59 skyriaus 1 straipsnis

Įsiteisėjęs sprendimas, turintis poveikio asmens juridinėms teisėms, panaikinamas tokiam asmeniui pateikus apeliacinį skundą dėl sunkių procesinių klaidų:

1. jei byla buvo nagrinėjama nepaisant procesinės kliūties, kurią savo iniciatyva turėjo nustatyti bylą nagrinėjantis aukštesnės instancijos teismas;

2. jei sprendimas buvo priimtas asmens, kuris nebuvo tinkamai pašauktas į teismą arba neatvyko į teismą, atžvilgiu arba jei sprendimas daro neigiamą įtaką asmens, kuris nebuvo bylos šalis, teisėms;

3. jei sprendimas toks neaiškus ar neužbaigtas, kad neįmanoma nustatyti galutinio teismo sprendimo, arba

4. jei nagrinėjant bylą buvo padaryta dar viena sunki procesinė klaida, kuri, kaip manoma, galėjo padaryti poveikį bylos baigčiai.

Skundas dėl sunkios teismo klaidos, kaip nurodyta minėtame 4 punkte, remiantis anksčiau byloje nenustatyta aplinkybe, atmetamas, jei pareiškėjas negali įrodyti, kad nagrinėjant bylą negalėjo nurodyti aplinkybės arba turėjo pagrįstą priežastį to nedaryti.

Įstatymo (1990:746) dėl mokėjimo įsakymų ir pagalbos 52 straipsnis

Jei atsakovas nepatenkintas byloje dėl mokėjimo įsakymo arba paprastos pagalbos priimtu sprendimu, jis gali reikalauti atnaujinti bylos nagrinėjimą.“

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pažymėjimą galima pildyti šiomis kalbomis:  švedų ir anglų.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Jei Švedijos socialinės apsaugos taryba (Socialnämnd) išdavė autentišką dokumentą, ji taip pat gali jį patvirtinti kaip Europos vykdomąjį raštą

Paskutinis naujinimas: 30/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.