Eiropas izpildes kārtība

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

- Attiecībā uz tiesas spriedumiem un izlīgumiem, kā arī vienošanos, kas attiecas uz Regulas 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajām uzturēšanas saistībām, — pieteikums, lai atsauktu vai labotu apstiprinājumu par Eiropas izpildes rīkojumu, ir jāiesniedz tiesai vai administratīvajai iestādei, kas piešķīrusi apstiprinājumu (Austrijas Izpildes kodeksa (Exekutionsordnung) 419. panta 1. un 2. punkts).

- Attiecībā uz izpildāmiem publiskiem aktiem (Notariatsakte) — pieteikums par labojumiem jāiesniedz notāram, kurš sagatavojis publisko aktu, vai, ja tas nav iespējams, ierēdnim, kurš ir atbildīgs saskaņā ar Austrijas Notariāta kodeksa (Notariatsordnung) 119., 146. un 149. pantu. Pilnvaras atsaukt notāra piešķirtu apstiprinājumu ir tiesai, kurai saskaņā ar procesuālajiem tiesību aktiem ir piekritība izskatīt pieteikumus, ar kuriem tiek apstrīdēta publiska akta izpildāmība (Izpildes kodeksa 419. panta 3. punkts).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

- Ja dokuments tika izsniegts pienācīgā kārtībā — pieteikums par atbrīvošanu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) no sekām, kas iestājas, ja netiek ievērots prasības apstrīdēšanas termiņš vai ja neierodas uz tiesas sēdi.

- Ja dokuments netika izsniegts pienācīgā kārtībā, attiecībā uz lēmumiem, kam piemēro vienposma procedūru, piemēram, maksājuma rīkojumu (Zahlungsbefehl) vai pārvedu vekseļa apmaksas rīkojumu (Wechselzahlungsauftrag) — pieteikums par jaunu dokumenta izsniegšanu (Antrag auf neuerliche Zustellung); attiecībā uz aizmugurisku spriedumu — apelācija (Berufung); attiecībā uz citiem aizmuguriskiem lēmumiem — kasācijas sūdzība (Rekurs).

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Vācu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

- Attiecībā uz Regulas 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā veida uzturēšanas vienošanos — administratīvā iestāde, ar kuru noslēgta vienošanās.

- Attiecībā uz izpildāmiem publiskiem aktiem — notārs, kurš sagatavojis publisko aktu, vai, ja tas nav iespējams, ierēdnis, kurš ir atbildīgs saskaņā ar Austrijas Notariāta kodeksa 119., 146. un 149. pantu. Pilns notāru saraksts ir atrodams Austrijas Notāru kameras (Österreichische Notariatskammer) tīmekļa vietnē http://www.notar.at/.

Lapa atjaunināta: 19/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.