Eiropas izpildes kārtība

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labošanas vai atsaukšanas procedūras nolūkiem, kas minēta [Regulas (EK) Nr. 805/2004] 10. panta 2. punktā, ir jāiesniedz pieteikums tās tiesu iestādes amatpersonai, kura izsniegusi Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu. Ja apliecinājums attiecas uz publisku aktu, pieteikums ir jāiesniedz notāram, kurš izsniedzis apliecinājumu. Ja [tiesas] amatpersona vai notārs izlemj labot vai atsaukt apliecinājumu, apliecinājums zaudē spēku. Tiklīdz būtiskā kļūda ir izlabota (labojuma gadījumā) vai tiklīdz [tiesas] amatpersona vai notārs nolemj, ka visas regulas prasības ir izpildītas (atsaukuma gadījumā), tiks izsniegts jauns Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums, ar ko aizstāj iepriekšējo apstiprinājumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Atkarībā no lietas konkrētajiem apstākļiem saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem pusei, kura vēlas panākt lēmuma pārskatīšanu, ir vairākas rīcības iespējas.

- Pirmkārt, Tiesu kodeksa (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1051. pantā noteikts, ka spriedumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā pēc dokumentu izsniegšanas vai dažos gadījumos — viena mēneša laikā pēc sprieduma paziņošanas atbilstoši kodeksa 792. panta otrai un trešai daļai. Noteikums ir piemērojams neatkarīgi no tā, vai abas puses piedalījās tiesas sēdēs vai ne.

- Otrkārt, kodeksa 1048. pantā noteikts, ka gadījumā, ja attiecībā uz vienu no pusēm spriedums ir aizmugurisks, var celt iebildumu: tāpat viena mēneša laikā pēc sprieduma paziņošanas vai dažos gadījumos — viena mēneša laikā pēc sprieduma paziņošanas atbilstoši kodeksa 792. panta otrai un trešai daļai.

- Ja vairs nav pieejams neviens no minētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ar ko vērsties pret civiltiesas spriedumu (vai krimināltiesas nolēmumu par tajā izskatāmas lietas civiltiesiskajiem aspektiem), noteiktos apstākļos sešu mēnešu laikā pēc sprieduma paziņošanas puse var iesniegt pieteikumu un prasīt ārkārtas pārskatīšanu saskaņā ar kodeksa 1133. pantu, lūdzot spriedumu atcelt.

Iepriekš minētie termiņi pārsūdzībai, iebildumam vai pieteikumam par ārkārtas pārskatīšanu neietekmē šādus aspektus:

- jebkādus termiņus, kas noteikti starpvalstu un starptautisko tiesību imperatīvās normās;

- Tiesu kodeksa 50. panta noteikumu, kas pieļauj termiņa, ar kuru izbeidzas tiesības, pagarināšanu, ievērojot konkrētus, likumā noteiktus nosacījumus;

- iespēju piemērot vispārēju tiesību principu, kuru atkārtoti ir apstiprinājusi Kasācijas Tiesa [Cour de Cassation] un saskaņā ar kuru darbības veikšanai atvēlētais periods tiek pagarināts par labu pusei, kura attiecīgo darbību nevarēja veikt nepārvaramas varas (force majeure) dēļ.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 805/2004] 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu sprieduma kopijai un Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma kopijai jābūt pievienotam apliecinājuma tulkojumam izpildes vietas valsts oficiālajā valodā, t.i., nīderlandiešu, franču vai vācu valodā.

Saraksts ar norādēm, kura valoda ir piemērojama, atrodams saņēmēju iestāžu rokasgrāmatā atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs (Eiropas Tiesiskās sadarbības atlants civillietās).

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Beļģijā iestāde, kas iecelta [Regulas (EK) Nr. 805/2004] 25. panta nolūkiem, ir notārs, kas sagatavoja publisko aktu, par kuru iesniegts pieprasījums izsniegt Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu.

Lapa atjaunināta: 17/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.