Eiropas izpildes kārtība

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pēc lietas izskatīšanas pirmās instances tiesa var labot vai atsaukt apstiprinājumu par Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētam prasījumam (Civilprocesa kodeksa 619. panta 4. punkts).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Parādnieks var iesniegt Augstākajai kasācijas tiesai pieprasījumu par attiecīgā sprieduma pārskatīšanu atbilstoši Regulas 19. pantam. Tiesa izskata pieprasījumu saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 24. nodaļu “Juridiski spēkā esošu lēmumu atsaukšana”.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Bulgārijas Republika nosaka bulgāru valodu.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Kompetentā iestāde ir tiesa, kuras jurisdikcijā publiskais akts ir izdots (Civilprocesa kodeksa 619. panta 1. punkts).

Lapa atjaunināta: 27/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.