Eiropas izpildes kārtība

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pieprasījums tiesas apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai jāiesniedz:

- tiesai, kura izdevusi apstiprinājumu.

Pieprasījums tāda publiska dokumenta labojumiem vai atcelšanai, kuru sagatavojis notārs, administratīva iestāde vai fiziska vai juridiska persona, kurai ir publiskas pilnvaras, jāiesniedz:

- iestādei vai personai, kura sagatavojusi dokumentu un kuras pienākums ir pēc tam pārsūtīt pieprasījumu kompetentajai pilsētas tiesai, pamatojoties uz juridiskās/dzīvesvietas adreses atrašanās vietu, lai šī tiesa varētu pieņemt nolēmumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Horvātijas Republikā saskaņā ar regulas 19. panta 1. punktu nolēmumu pārskatīšanas procedūras ir paredzētas Civilprocesa likumā (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas oficiālais izdevums) Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsolidētais teksts, Nr. 25/13, 89/14 – Horvātijas Republikas Konstitucionālās tiesas lēmums, 70/19, 80/22 un 114/22).

Minētās procedūras ir:

- pieprasījums atjaunot iepriekšējo statusu (Civilprocesa likuma 117.–122.a pants). Pieprasījums jāiesniedz astoņu dienu laikā kopš datuma, kad attiecīgajai pusei kļuva zināms bezdarbības iemesls; iepriekšminētais laikposms sākas dienā, kad attiecīgajai pusei kļuva zināms termiņa nokavējuma iemesls, ja tā par bezdarbību uzzināja vēlākā datumā. Pieprasījumu atjaunot iepriekšējo statusu vairs nevar iesniegt, ja kopš bezdarbības ir pagājuši divi mēneši (municipālo tiesu procesos) vai 30 dienas (saimniecisko tiesu procesos).

- Atkārtota iztiesāšana (Civilprocesa likuma 421.–432. pants). Pieprasījums atjaunot iepriekšējo statusu jāiesniedz 30 dienās, kopš attiecīgajai pusei kļuva zināms iemesls pieprasījuma iesniegšanai, vai kopš datuma, kad tai tika piegādāts tiesas lēmums.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Horvātu valoda. Tulkojumi horvātu valodā jāapliecina kvalificētam tulkotājam kādā no ES dalībvalstīm.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Kompetentās tiesas, administratīvās iestādes, notāri, juridiskās un fiziskās personas, kurām saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem ir publiskas pilnvaras un kuras ir pilnvarotas izdot neapstrīdētu prasījumu izpildu dokumentus un izpildu rīkojumus.

Lapa atjaunināta: 14/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.