Eiropas izpildes kārtība

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Labošanas procedūras ir tādas pašas, kā minēts Civilprocesa noteikumos. Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu var labot, ja pastāv būtiska kļūda vai neatbilstība starp spriedumu un apstiprinājumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Jebkuru sprieduma pārskatīšanas procedūru var reģistrēt saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem, un atbilstoši 48. rīkojumam visi pieprasījumi jāiesniedz rakstveidā un jāizsniedz ieinteresētajām personām vismaz četras dienas pirms tiesas sēdes datuma. Pieprasījuma iesniegšanai var izmantot Regulas VI pielikumā ietverto veidlapu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Grieķu un angļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Nav piemērojams. Kipras tiesību sistēmā nav publisku aktu, uz kuriem attiecas Regulas 4. pants.

Lapa atjaunināta: 27/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.