Eiropas izpildes kārtība

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Kipra

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Labošanas procedūras ir tādas pašas, kā minēts Civilprocesa noteikumos. Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu var labot, ja pastāv būtiska kļūda vai neatbilstība starp spriedumu un apstiprinājumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Jebkuru sprieduma pārskatīšanas procedūru var reģistrēt saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem, un atbilstoši 48. rīkojumam visi pieprasījumi jāiesniedz rakstveidā un jāizsniedz ieinteresētajām personām vismaz četras dienas pirms tiesas sēdes datuma. Pieprasījuma iesniegšanai var izmantot Regulas VI pielikumā ietverto veidlapu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Grieķu un angļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Nav piemērojams. Kipras tiesību sistēmā nav publisku aktu, uz kuriem attiecas Regulas 4. pants.

Lapa atjaunināta: 12/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.