Eiropas izpildes kārtība

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Čehijas Republikas apgabaltiesas (okresní soudy) rīkojas saskaņā ar Likuma Nr. 99/1963 (Tiesas civilprocesa kodekss) 167. nodaļu , redakcijā ar grozījumiem.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Čehijas Republikas apgabaltiesas (okresní soudy) rīkojas saskaņā ar Likuma Nr. 99/1963 (Tiesas civilprocesa kodekss) 58. nodaļu un 201.-243.g nodaļu, redakcijā ar grozījumiem.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Čehu valoda

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Apgabaltiesas (okresní soudy).

Lapa atjaunināta: 18/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.