Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas izpildes kārtība

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Anglija un Velsa

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Anglijas un Velsas Tiesas reglamentu, kas sagatavots atbilstoši 1997. gada Civilprocesa aktam, tiks izmantots šīs regulas īstenošanai. Šis Tiesas reglaments ir pazīstams arī kā Civilprocesa noteikumi (CPN) un tas pieņemts ar likumu.

Civilprocesa noteikumu 74.27.daļā un tai pievienotajos Īstenošanas norādījumos Īstenošanas norādījumi 74.B ir ietverti noteikumi par Eiropas izpildes rīkojuma izpildi Anglijā un Velsā, tai skaitā procedūras tā labošanai un atsaukšanai.

10. pants attiecas uz tiesībām vērsties tiesā ar lūgumu rīkojumu labot (ja tas nesakrīt ar spriedumu) vai atsaukt (ja tas neatbilst regulai). Procedūra situācijas risināšanai ir noteikta CPN 23.daļā, kurā ietverti noteikumi par pieteikumu iesniegšanu tiesai. Iesniegumu saskaņā ar 10. pantu un, izmantojot 23. daļā minēto procedūru, iesniedz tiesai, kura izdevusi Eiropas izpildes rīkojumu

Pieteikumu iesniedz, izmantojot pieteikuma paziņojumu jeb veidlapu(*) N244.Pieteikuma paziņojumā jānorāda, kādu rīkojumu pieteikuma iesniedzējs vēlas panākt (piem., rīkojumu par labošanu vai atsaukšanu), un kādēļ pieteikuma iesniedzējs vēlas rīkojumu (piemēram, tāpēc, ka tajā ir neatbilstība).

(*) Apvienotā Karaliste apstiprina, ka tiks izmantotas regulas standarta veidlapas. Regulas I-V pielikumā ir veidlapas, kuras tiesai jāizmanto, izdodot rīkojumu. Kreditori izmantots attiecīgās Apvienotās Karalistes tiesas veidlapas, lai iesniegtu nepieciešamo pieteikumu un rīkojumu izdos, izmantojot regulā noteikto veidlapu. Paredzēts, ka pieteikumu atbilstoši 10. panta 3. punktam var iesniegt, izmantojot Apvienotās Karalistes standarta pieteikumu veidlapu vai regulas VI pielikuma veidlapu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Anglijas un Velsas Tiesas reglamentu, kas sagatavots atbilstoši 1997. gada Civilprocesa aktam, tiks izmantots šīs regulas īstenošanai. Šis Tiesas reglaments ir pazīstams arī kā Civilprocesa noteikumi (CPN) un tas pieņemts ar likumu.

Tā 19. panta 1. punktā noteikts, ka parādniekam ir jābūt tiesīgam prasīt sprieduma pārskatīšanu apstākļos, kad viņš nav saņēmis dokumentu, ar kuru tika uzsākta tiesvedība, vai viņš nevarēja iebilst pret prasību tādu apstākļu dēļ, kas nebija viņa vaina.

CPN 13. daļā paredzēts, ka spriedumā pasludinātais parādnieks var prasīt sprieduma pārskatīšanu apstākļos, kas aprakstīti 19. pantā. Tajā iz izklāstīta procedūra pieteikuma iesniegšanai, ar ko prasa atcelt vai grozīt aizmugurisku spriedumu. Aizmugurisku spriedumu var iegūt, ja spriedumā pasludinātais parādnieks nav iesniedzis apstiprinājumu par sprieduma saņemšanu un/vai pretargumentus. CPN 13. daļā paredzēts, ka spriedumā pasludinātais parādnieks var prasīt sprieduma pārskatīšanu apstākļos, kas aprakstīti 19. pantā. Tajā iz izklāstīta procedūra pieteikuma iesniegšanai, ar ko prasa atcelt vai grozīt aizmugurisku spriedumu.

Nav noteiktas veidlapas pieteikuma iesniegšanai, ar ko prasa atcelt vai grozīt aizmugurisku spriedumu. Parasti pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu, izmantojot pieteikuma paziņojumu jeb veidlapu N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Pieteikuma iesniedzējam būtu jānorāda, kādu rīkojumu viņš vēlas saņemt un kādēļ būtu jāgroza vai jāatceļ spriedums – piemēram, ka viņš tiesvedības dokumentus nav saņēmis laicīgi un viņam nebija pietiekami laika, lai sagatavotu pretargumentus. Šā pieteikuma izskatīšana ietvers sprieduma pārskatīšanu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Anglijai un Velsai iesūtīti rīkojumi tiks pieņemti angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

No citām dalībvalstīm saņemti publiski akti tiks izpildīti Anglijā un Velsā, bet tos neizsniedz Anglijā un Velsā. Tādēļ nav nepieciešams norīkot iestādi to apliecināšanai.

Lapa atjaunināta: 22/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.