Eiropas izpildes kārtība

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Igaunijā Regulas 10. panta 2. punktā paredzēto pieprasījumu Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai var iesniegt Civilprocesa kodeksa 447. pantā un 619.1panta 3. un 4. punktā noteiktajā kārtībā.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Regulas 19. panta 1. punktā minētajos gadījumos Igaunijā pieprasījumu var iesniegt saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 415. pantu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Atbilstoši Regulas 20. panta 2. punkta c) apakšpunktam Igaunijā pieņem apstiprinājumus angļu un igauņu valodā vai to tulkojumus minētajās valodās.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Regulas 25. pantā minētā iestāde ir Harjumā (Harjumaa) apriņķa tiesa.

Lapa atjaunināta: 17/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.