Eiropas izpildes kārtība

Somija

Saturu nodrošina
Somija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Somija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

10. panta 2. punkta a) apakšpunkts. Labošanas procedūra

Likumā par Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (825/2005) ir paredzēta šāda labošanas procedūra:

Būtiskas kļūdas labošana Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumā (2. pants)

Ja regulā minētais spriedums, tiesas izlīgums vai publiskais akts ir nepareizi atspoguļots uz regulas pamata izsniegtajā apstiprinājumā, tiesai, kas izsniegusi apstiprinājumu, vai citai iestādei ir pēc pieteikuma jāizlabo nesakritības.

Pieteikumu Eiropas izpildes rīkojuma labošanai var iesniegt, izmantojot VI pielikumā norādīto standarta veidlapu. Labojums būtu jāveic apstiprinājuma oriģinālā. Ja oriģinālo apstiprinājumu nav iespējams labot, kreditoram izdod jaunu apstiprinājumu. Par labojumu, cik vien iespējams, ir jāinformē personas, kuras pieprasījušas apstiprinājuma kopiju. Ja lietā ir iesniegta apelācijas sūdzība, par labošanu ir jāpaziņo apelācijas instances tiesai.

10. panta 2. punkta b) apakšpunkts. Atsaukšanas procedūra

Likumā par Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem ir paredzēta šāda atsaukšanas procedūra:

Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājuma atsaukšana (3. pants)

Ja apstiprinājums ir izsniegts acīmredzami nepamatoti, ņemot vērā regulā noteiktās prasības, tiesai, kas izsniegusi apstiprinājumu, vai citai iestādei pēc pieteikuma saņemšanas ir jānovērš nesakritības spriedumā, tiesas izlīgumā vai publiskajā aktā, kas minēts regulā.

Pieteikumu Eiropas izpildes rīkojuma atsaukšanai var iesniegt, izmantojot VI pielikumā norādīto standarta veidlapu. Pusēm dod iespēju tikt uzklausītām, izņemot, ja tas acīmredzami nav nepieciešams.

Ja tas ir iespējams, atsaukšanu apstiprina uz apstiprinājuma oriģināla. Par atsaukšanu, cik vien iespējams, ir jāinformē personas, kas pieprasījušas apstiprinājuma kopiju. Ja lietā ir iesniegta apelācijas sūdzība, par atsaukšanu ir jāpaziņo apelācijas instances tiesai.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Saskaņā ar 12. panta 1. daļu regulas III nodaļā minimālie standarti piemērojami arī lēmumiem, kas atbilstīgi 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktam pieņemti aizmuguriski. Saskaņā ar 12. panta 2. punktu III nodaļa piemērojama, ja aizmugurisks spriedums tika pasludināts apelācijas tiesā.

Ja spriedums pasludināts aizmuguriski apstākļos, kas atbilst 3. panta 1. panta b) un c) apakšpunktam, parādniekam noteiktos apstākļos ir tiesības pieprasīt sprieduma pārskatīšanu saskaņā ar 19. panta 1. punktu, lai spriedumu apliecinātu kā Eiropas izpildu rīkojumu. Somijā parādnieka pasivitāte dēļ apgabaltiesā spriedums tiek pieņemts aizmuguriski. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 12. paragrāfa 15. punktu parādniekam ir tiesības 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts sprieduma apliecinājums, pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu.

Lai piemērotu minēto noteikumu, nav svarīgi, vai parādnieks zina par aizmugurisku spriedumu. Trīsdesmit dienu laika ierobežojums nestājas spēkā līdz brīdim, kad aizmugurisks spriedums izsniegts parādniekam. Tādēļ minētais noteikums ir plašāks nekā minimālais standarts, kas minēts 19. pantā. Turklāt, Civilprocesa kodeksa 31. nodaļā ārkārtas apelācijas veidi iespējami aizmugures spriedumiem, ieskaitot 1. paragrāfu - sūdzība, kuras pamatā ir procesuāla kļūda un 7. paragrāfu - pieteikums par anulēšanu, kura pamatā ir būtiska kļūda. Turklāt ir pieejami Civilprocesa kodeksa 17. paragrāfa 31. nodaļā minētie ārkārtas apelācijas veidi, lai atjaunotu termiņu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu var iesniegt, ja tas ir tulkots somu, zviedru vai angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Somijā autentiskie dokumenti saskaņā ar 4. panta 3. punktu ir uzturlīgumi, kurus apstiprinājusi katras pilsētas vai pašvaldības sociālo lietu padome. Sociālo lietu padomes arī izdos Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu šādiem nolīgumiem.

Somijas pilsētu un pašvaldību saraksts pieejams elektroniskā formātā Tieslietu ministrijas mājas lapā www.oikeus.fi. Pilsētu un pašvaldību adreses arī pieejamas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas mājas lapā www.kunnat.net.

Lapa atjaunināta: 22/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.