Eiropas izpildes kārtība

Francija

Saturu nodrošina
Francija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pieteikums par Eiropas izpildes rīkojuma labošanu būtiskas kļūdas dēļ vai atsaukšanu nepamatotas izsniegšanas gadījumā saskaņā ar 10. panta 2. punktu jāiesniedz tās tiesas kancelejas direktoram, kas izsniegusi rīkojumu.

Lēmumu par labošanas vai atsaukšanas pieteikuma noraidīšanu var apstrīdēt, iesniedzot pieteikumu tiesas priekšsēdētājam.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Pārskatīšanas procedūra, kas paredzēta 19. pantā, ir vienkārša procedūra, kas attiecas uz tās tiesas lēmumiem, kura izsniegusi sākotnējo izpildes rīkojumu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Francijas tiesu iestādes reģistrē kreditoru Eiropas izpildes rīkojumus, kas iesniegti franču, angļu, vācu, itāļu vai spāņu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Regulas 25. pantā minētās iestādes ir notārs vai juridiska persona, kurai pieder notāru birojs, kas uzglabā saņemtā akta oriģinālu.

Lapa atjaunināta: 28/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.