Eiropas izpildes kārtība

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ar likumu, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanas likums), Civilprocesa kodekss (ZPO) ir papildināts ar šādiem noteikumiem:

"1081. paragrāfs

Labojumi un atsaukšana

(1)          Pieteikumu labot vai atsaukt tiesas apstiprinājumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 805/2004 10. panta 1. punktu iesniedz tai tiesai, kura izdeva apstiprinājumu. Šī tiesa lemj par pieteikumu. Pieteikumu labot vai atsaukt notāra vai iestādes apstiprinājumu iesniedz iestādei, kas izdevusi šo apstiprinājumu. Notārs vai iestāde nekavējoties nosūta pieteikumu izskatīšanai tai apgabaltiesai, kuras jurisdikcijā tie atrodas.

(2)          Termiņš, kurā parādnieks var iesniegt pieteikumu par atsaukšanu, ir viens mēnesis. Ja apstiprinājums jāizsniedz ārzemēs, tad termiņš ir divi mēneši. Tas ir likumā noteikts izņēmuma termiņš, kas sākas brīdī, kad izsniedz apstiprinājumu, tomēr ne agrāk par tā dokumenta izsniegšanu, uz kuru apstiprinājums attiecas. Pieteikumā par atsaukšanu norāda pamatojumu, kādēļ apstiprinājums acīmredzami ir izsniegts nepareizi.

(3)          Šā kodeksa 319. paragrāfa 2. un 3. punkts pēc analoģijas piemērojams labošanai un atsaukšanai.”

ZPO 319. paragrāfa 2. un 3. punktu izsaka šādā redakcijā:

"319. paragrāfs

Spriedumu labošana

(1) ...

(2)          Uz sprieduma un tā norakstiem izdara atzīmi par lēmumu veikt labojumu. Ja paziņojums par labojumu veikšanu ir noformēts 130.b paragrāfā paredzētajā veidā, to saglabā atsevišķā elektroniskā dokumentā. Šo dokumentu neatdalāmi pievieno spriedumam.

(3)          Lēmums noraidīt pieteikumu par labošanu nav pārsūdzams; attiecībā uz lēmumu veikt labošanu var tūlīt iesniegt sūdzību.”

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Atbilstoši Vācijas civilprocesa normām parādniekam parasti - nevis tikai Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. panta 1. punktā minētajos izņēmuma gadījumos - ir tiesības pieprasīt pārskatīt lēmumu, kas pieņemts, parādniekam neapstrīdot prasījumu, vai aizmuguriski (sk. Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. panta 2. punktu).

a)    Aizmuguriski spriedumi un izpildu rīkojumi.

Saskaņā ar ZPO 338. paragrāfu parādnieks var iesniegt pieteikumu atcelt aizmugurisku spriedumu. Šis pats tiesību aizsardzības līdzeklis pastāv attiecībā uz piespiedu izpildes rīkojumu, kas izdots brīdinājuma kārtībā (sk. ZPO 700. paragrāfu, to lasot saistībā ar ZPO 338. paragrāfu). Iebildumu izsaka, iesniedzot pieteikumu par iebildumu tiesā, kura izskata lietu. Pieteikuma par iebildumu iesniegšanas termiņš ir divas nedēļas. Tas ir likumā noteikts ārkārtas termiņš, un to sāk rēķināt no lēmuma izsniegšanas brīža. Ja pieteikums ir pieļaujams, tiesvedība atgriežas iepriekšējā stadijā, kāda bija pirms aizmuguriskā lēmuma pieņemšanas. Pieteikuma pieļaujamību neietekmē iemesli, kuru dēļ parādnieks nav apstrīdējis prasījumu vai nav ieradies tiesā.

Ja Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos ne vien netika pienācīgi izsniegts dokuments, ar ko uzsāk tiesvedību, vai līdzvērtīga pavēste vai aicinājums ierasties tiesā, bet pastāv trūkumi arī attiecībā uz sprieduma izsniegšanu, piemēram, tādēļ, ka abos gadījumos tos nogādāja uz tādu adresi, kurā parādnieks vairs sen nedzīvo, spēkā ir šāds regulējums: ja nav iespējams pierādīt, ka aizmuguriskais spriedums vai izpildu rīkojums tika pienācīgi izsniegti, vai izsniegšana nav spēkā, jo ir pārkāpti būtiski izsniegšanu reglamentējoši noteikumi, divu nedēļu termiņš pieteikuma iesniegšanai sākas tikai no tā brīža, kurā parādnieks faktiski saņēmis aizmugurisko spriedumu vai izpildu rīkojumu. Turklāt parādniekam joprojām saglabājas tiesības iesniegt pieteikumu atcelt spriedumu.

Gadījumos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā, t.i., ja izsniegšana ir notikusi pienācīgi, bet parādnieks sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem vai ārkārtas apstākļiem, kuros nav viņa vainas, nevarēja apstrīdēt prasījumu, spēkā ir šāds regulējums: ja kavēklis ir laicīgi pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa notecēšanas novērsts, parādnieks var izmantot parasto tiesību aizsardzības līdzekli, proti, iesniegt pieteikumu (skat. iepriekš). Ja parādnieks, piemēram, nevarēja ierasties tiesā sakarā ar satiksmes negadījumu, viņš parasti būtu spējīgs divu nedēļu laikā no sprieduma izsniegšanas vai nu pats iesniegt pieteikumu, vai norīkot pārstāvi to veikt viņa vārdā. Ja tomēr kavēklis saglabājas pēc tam, kad beidzies pieteikuma iesniegšanas termiņš, ZPO 233. paragrāfs paredz parādniekam iespēju iesniegt prasību atgriezt tiesvedību tās iepriekšējā stadijā. Šis noteikums neaprobežojas tikai ar nepārvaramas varas gadījumiem un ļauj pusei iesniegt prasību atgriezt tiesvedību tās iepriekšējā stadijā vienmēr, kad tā ne savas vainas dēļ nevarēja ievērot kādu likumā noteiktu ārkārtas termiņu (vai citus īpašus termiņus). Pieteikumu atgriezt tiesvedību tās iepriekšējā stadijā jāiesniedz divu nedēļu laikā, šo termiņu sāk rēķināt no dienas, kurā ir likvidēts kavēklis. Pieteikumu vairs nevar iesniegt, ja pēc nokavētā termiņa beigām ir pagājis vairāk nekā viens gads. Pieteikumu izskata tā tiesa, kuras piekritībā ir lemt arī par pieteikumu atcelt spriedumu (tas ir, tiesa, kas izskata lietu), kas arī ir jāiesniedz divu nedēļu laikā.

Ja parādnieks ir iesniedzis pieļaujamu pieteikumu atcelt spriedumu, bet neierodas uz tiesas sēdi, viņš vairs nevar apstrīdēt aizmugurisko spriedumu, ar kuru noraidīts viņa pieteikums (skat. ZPO 345. paragrāfu). Tomēr parādniekam ierobežotā apjomā ir tiesības iesniegt pārsūdzību. Saskaņā ar ZPO 514. paragrāfa 2. punktu viņš var savu pārsūdzību balstīt uz faktu, ka viņa neierašanās tiesā nav notikusi nolaidības dēļ. Vispārējos pārsūdzības pieļaujamības ierobežojumus (skat. ZPO 511. paragrāfa 2. punktu) nepiemēro. Pārsūdzību iesniedz pārsūdzības pieteikuma veidā apelācijas instances tiesai. Termiņš pārsūdzības iesniegšanai ir viens mēnesis; tas ir likumā noteikts ārkārtas termiņš, ko sāk skaitīt, kad ir izsniegts pilns spriedums, taču ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc sprieduma pasludināšanas. Tā kā tas ir likumā noteikts ārkārtas termiņš, parādnieks var iesniegt pieteikumu atgriezt tiesvedību tās iepriekšējā stadijā saskaņā ar ZPO 233. paragrāfu, ja parādnieks ne savas vainas dēļ ir nokavējis pārsūdzības termiņu (sk. iepriekš).

b)    Spriedumi saskaņā ar tiesvedības materiāliem

Ja parādnieks neierodas uz mutisko noklausīšanos un tiesa, nevis pieņem aizmugurisku spriedumu, bet gan pēc kreditora pieprasījuma pieņem spriedumu saskaņā ar tiesvedības materiāliem (sal. ZPO 331.a paragrāfa 2. punkts), spriedums ir pārsūdzams. Saskaņā ar ZPO 511. paragrāfu pārsūdzība ir pieļaujama, ja prasības summa pārsniedz EUR 600 vai ja pirmās instances tiesa pieļauj sprieduma pārsūdzību īpaši svarīgu iemeslu dēļ (ZPO 511. paragrāfa 4. punkts). Attiecībā uz formas prasībām pārsūdzībai un tiesībām prasīt tiesvedības atgriešanu iepriekšējā stadijā jāņem vērā iepriekš izklāstītais.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Ar Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanas likumu ZPO ir iekļauti šādi noteikumi:

"1083. paragrāfs

Tulkošana

Ja kreditoram ir jāiesniedz tulkojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 805/2004 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu, tulkojumu veic vācu valodā un to apliecina persona, kurai ir tādas apliecinājuma tiesības kādā no dalībvalstīm.”

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Vācijā publiski akti Regulas (EK) Nr. 805/2004 25. panta 1. punkta nozīmē ir izpildāmi akti, ko sastādījuši notāri un bāriņtiesas (Jugendamt) amatpersonas. Ar Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanas likumu pilnvaras izdot Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu Regulas (EK) Nr. 805/2004 25. panta 1. punkta mērķiem saskaņā ar ZPO jauno 1079. paragrāfu ir piešķirtas tai iestādei, kas ir atbildīga par izpildāmā akta eksemplāra izdošanu (sal. ZPO 724. paragrāfu). Šie noteikumi izteikti šādā redakcijā:

"1079. paragrāfs

Piekritība

Apstiprinājumus:

1.            saskaņā ar 9. panta 1. punktu, 24. panta 1. punktu, 25. panta 1. punktu un

2.            saskaņā ar 6. panta 2. un 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 805/2004, ar kuru izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (OV L 143, 15. lpp.), var izdot tās tiesas, iestādes vai notāri, kuriem ir tiesības izsniegt izpildāmu eksemplāru.”

Saskaņā ar ZPO 797. paragrāfa 2. punktu notariāla akta izpildāms eksemplārs (un tādējādi Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājums) ir jāizdod tam notāram, pie kura glabājas pats akts; ja akts glabājas kādā iestādē, tad kompetentā iestāde ir šī iestāde. Parasti aktu uzglabā tas notārs, kurš to ir apliecinājis.

Saskaņā ar Sociālā kodeksa VIII sējuma (Bērnu un jaunatnes labklājība) 60. paragrāfa 3. punkta 1. apakšpunktu ar jaunatnes labklājību saistīta akta izpildāma eksemplāra izdošana ir tās bāriņtiesas kompetencē, kurai ir piešķirtas tiesības apliecināt attiecīgo apņemšanos. Tādējādi tā bāriņtiesa, kas izdeva publisko aktu, ir kompetenta izdot Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu. Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanas likumā ir precizēts Sociālais kodekss, pārskatot tā VIII sējuma 60. paragrāfa 3. punkta 1. apakšpunktu.

Ņemot vērā, ka kompetence ir saistīta ar tiesībām izsniegt izpildāmu akta eksemplāru, jākonstatē, ka Vācijā jebkurš notārs un jebkura bāriņtiesa var izdot Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu. Tā kā Vācijā ir apmēram 8000 notāru un vairāki simti bāriņtiesu, nešķiet lietderīgi veidot to sarakstu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Turklāt šāda saraksta regulāras atjaunināšanas izmaksas būtu nesamērīgi lielas. Pagaidām Vācijas valdība atturēsies no saraksta nosūtīšanas un tā vietā publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņo reglamentējošos noteikumus, kas izklāstīti ZPO 1079. paragrāfā saistībā ar ZPO 797. paragrāfa 2. punktu vai Sociālā kodeksa VIII sējuma 60. paragrāfa 3. teikuma 1. apakšpunktu. Šī informācija ļauj kreditoram bez pūlēm noskaidrot kompetento iestādi Regulas (EK) Nr. 805/2004 25. panta nozīmē. Turklāt vairumā gadījumu kompetentā iestāde ir tā iestāde, kura izdeva publisko aktu, kā izskaidrots iepriekš.

Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.