Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas izpildes kārtība

Gibraltārs

Saturu nodrošina
Gibraltārs

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Gibraltārs

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Saskaņā ar Gibraltāra augstākās tiesas noteikumiem Gibraltārā ir spēkā Anglijas un Velsas Civilprocesa noteikumi.

10. pants attiecas uz tiesībām iesniegt pieteikumu tiesā par izpildes rīkojuma precizēšanu (ja tas ir pretrunā ar spriedumu) vai atsaukšanu (ja tas ir pretrunā ar regulu). Minēto situāciju risināšanai paredzētā procedūra iekļauta Civilprocesa noteikumu 23. daļā, kurā aprakstīti noteikumi pieteikumu iesniegšanai tiesā. Paredzēts, ka saskaņā ar 10. pantu rakstītais pieteikums tiks iesniegts tiesai, kas izsniedz Eiropas izpildu rīkojumu, izmantojot 23. daļā minēto procedūru. Eiropas izpildu rīkojumus Gibraltārā sagatavos augstākā tiesa.

Pilns 23. daļas teksts atrodams: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Pieteikumu iesniegs pieteikumu paziņojumā tā sauktajā veidlapā#_ftn1(*) N244 (skatīt http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Paziņojumā par pieteikumu jāmin kādu rīkojumu iesniedzējs vēlas pārskatīt (tas ir, precizēšanas vai atsaukšanas rīkojumu) un kāpēc vēlas pārskatīt (piemēram, rīkojumā ir pretrunas).

Grozījumi Civilprocesa noteikumos, kuros tiks ņemts vērā Eiropas izpildu rīkojums, pievērsīs pieteikuma iesniedzēja uzmanību 23. daļai, un tajā tiks ietverta sīka informācija par to, kā rakstīt pieteikumu.(*)Apvienotā Karaliste apstiprina, ka izmantos regulā noradītās tipveida veidlapas. Regulas I-V pielikumu veidlapas tiesas izmantos, izsniedzot rīkojumus. Kreditori izmantos attiecīgās Apvienotās Karalistes veidlapas, rakstot vajadzīgos pieteikumus, un tos izsniegs, izmantojot regulā sniegto veidlapas paraugu. Paredzēts, ka saskaņā ar 10. panta 3. punktu rakstīto pieteikumu var iesniegt, izmantojot Apvienotās Karalistes veidlapas paraugu vai Regulas VI pielikumā noradīto veidlapu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Saskaņā ar Gibraltāra augstākās tiesas noteikumiem Gibraltārā ir spēkā Anglijas un Velsas Civilprocesa noteikumi.

Anglijas un Velsas tiesas noteikumi, kas rakstīti saskaņā ar 1997. gada Civilprocesa likumu, tiks izmantoti minētās regulas ieviešanai. Minētie tiesas noteikumi, zināmi kā Civilprocesa noteikumi, pieņemti saskaņā ar pakārtotu normatīvo aktu.

19. panta 1. punkts paredz, ka parādniekam jāparedz tiesības iesniegt apelāciju sprieduma pārskatīšanai apstākļos, kad viņš nav saņēmis dokumentu, kas informē par procedūru, vai viņam, ne savas vainas dēļ, nav bijusi iespēja prasību apstrīdēt.

Saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 13. daļu parādniekam būs atļauts pieprasīt sprieduma pārskatīšanu, ja to paredz 19. pantā minētie apstākļi. Tas nosaka procedūru pieteikuma par sprieduma atlikšanu vai mainīšanu sagatavošanai. Spriedumu bez atbildētāja klātbūtnes var iegūt, ja vainīgais nav apstiprinājis pavēstes un/ vai aizstāvības saņemšanu.

Pilns 13. daļas teksts atrodams: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Nav noteiktu prasību pieteikuma par sprieduma atlikšanu vai mainīšanu sagatavošanai. Parasti pieteikuma iesniedzēji izmanto pieteikuma paziņojumu Veidlapa N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Pieteikumā jānorāda pieprasītā kārtība un jāpaskaidro prasība atlikt vai mainīt spriedumu, piemēram, pieteikuma iesniedzējs nav savlaicīgi saņēmis procedūras aprakstu, lai sagatavotos aizstāvībai. Pieteikuma izskatīšana paredz sprieduma pārskatīšanu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Uz Gibraltāru sūtītos apliecinājumus pieņems angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Autentiskos dokumentus no citām dalībvalstīm izskatīs Gibraltārā, tomēr šādus dokumentus neizstrādā Gibraltārā. Tādēļ nav nepieciešams noteikt iestādi to apliecināšanai.

Lapa atjaunināta: 28/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.