Eiropas izpildes kārtība

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ja Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums izdots attiecībā uz tiesas spriedumu, to labo vai atsauc saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 10. pantā Regulā (EK) Nr. 805/2004, un tādu pašu procedūru piemēro izlīgumu (regulas 24. panta 3. punkts) un publisko aktu apstiprinājumiem (25. panta 3. punkts). Grieķijā šāda veida procesus un, protams, procesus jautājumos par piekritību reglamentē Civilprocesa kodeksa (κώδικας πολιτικής δικονομίας) 933. pants, kas skar iebildumu sniegšanu par izpildu rīkojuma spēkā esību. Tomēr labojums vai atsaukums nav pārsūdzams, jo regulas 10. panta 4. punktu piemēro pēc analoģijas, un saskaņā ar 24. panta 3. punktu un 25. panta 3. punktu tādā pašā veidā to piemēro izlīgumiem un publisko aktu apstiprinājumiem.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Ja spriedums, kas apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, ir jāpārskata tāpēc, ka parādnieks nespēja nodrošināt savu aizstāvību novēlotas pavēstes vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, proti, ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus parādnieks nav varējis ietekmēt, jāievēro procedūra, ko piemērojusi tiesa, kas taisīja spriedumu. Tā ir Civilprocesa kodeksā paredzētā procedūra iebildumu sniegšanai, pamatojoties uz saistību neizpildi (495., 501. un turpmākie panti).

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Pieprasījumus publiska akta apstiprināšanai par Eiropas izpildu rīkojumu, kas saskaņā ar regulas 25. panta 1. punktu ir jāizpilda dalībvalstī, pieņem grieķu un angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Iestāde, kas ir kompetenta apstiprināt Eiropas izpildu rīkojumu, proti, publisku aktu, uz kuru attiecas Regulas 4. panta 3. punkts kontekstā ar Grieķijas Civilprocesa kodeksa 904. panta 2. punkta d) un g) apakšpunktu, ir persona, kura saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem ir pilnvarota izdot izpildu dokumentu, kas attiecībā uz notariālu aktu ir notārs, kurš to izdevis. Attiecībā uz dokumentiem, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir izpildāmi, bet kurus nav izdevusi tiesa, tāpat kā saistībā ar notariāliem aktiem kompetentā iestāde ir persona, kas izdevusi attiecīgo dokumentu.

Lapa atjaunināta: 19/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.