Eiropas izpildes kārtība

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ungārijas teritorijā noteikumi, kas reglamentē Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labošanu vai atsaukšana, ir 1994. gada Likuma Nr. LIII par piespiedu izpildi II nodaļas noteikumi.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Noteikumi, kas reglamentē tādu spriedumu pārskatīšanu, kuri ir pamats Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumam, ir 1952. gada Likuma Nr. III par civilkodeksu VII nodaļas noteikumi.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu var noformēt angļu un ungāru valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Iestādes, kuras ir kompetentas apliecināt publisku aktu, kas Ungārijā izsniegts Eiropas izpildu rīkojums, parasti ir rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas aktu sagatavojusī iestāde.

Tomēr gadījumā, ja valsts notārs ir sagatavojis publisku aktu, ja valsts notārs ir sagatavojis izpildrakstu vai notārs ir apstiprinājis izlīgumu, kam ir tāds pats spēks kā tiesā panāktam izlīgumam, kompetentā iestāde dokumentu apliecināšanai ir valsts notārs.

Tiesas, kuras ir kompetentas apliecināt publisku aktu, kas Ungārijā sagatavots kā Eiropas izpildu rīkojums, var atrast, izmantojot meklēšanas rīku lapas augšpusē.

Valsts notārus, kas apliecina dokumentus, var atrast, izmantojot šajā saitē pieejamo meklēšanas funkciju.

Lapa atjaunināta: 24/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.