Eiropas izpildes kārtība

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Itālijas tiesību aktos paredzētā procedūra Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labošanai, kas minēta 10. panta 2. punktā, ir būtiskas kļūdas labošana. Attiecīgie noteikumi ir Civilprocesa kodeksa (CPK) 287. pants un turpmākie panti.

Itālijas tiesību aktos paredzētā procedūra Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma atsaukšanai, kas minēta 10. panta 2. punktā, ir atsaukšana apelācijas tiesā. Attiecīgie noteikumi ir Civilprocesa kodeksa 737. pants un turpmākie panti. Procedūru sāk ar pārsūdzības procedūru un noslēdz ar motivētu rīkojumu, ko pieņem tiesa vairāku tiesnešu sastāvā. Ir iespējama jautājuma izskatīšana tiesā.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Itālijas tiesību aktos paredzētā procedūra pārskatīšanai, kas minēta 19. panta 1. punktā, ir pārsūdzība vispārējā kārtībā (CPK 323. pants un turpmākie panti: pārsūdzība un pārsūdzība par tiesību normu nepareizu piemērošanu (ricorso per cassazione)) un ārkārtas pārsūdzība (SPK 395. pants).

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Valoda, kas ir pieņemama saskaņā ar 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu, ir itāļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Ieceltā iestāde saskaņā ar 25. pantu ir tiesa [tribunāls].

Lapa atjaunināta: 16/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.