Eiropas izpildes kārtība

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Attiecībā uz informāciju par Latvijas nacionālajās tiesībās paredzētajiem noteikumiem, kas īsteno Regulas 10. panta 2. punkta piemērošanu, nosakot Eiropas izpildes rīkojuma labojumu un atsaukšanas procedūru, Latvija informē, ka Regulas 10. panta 2. punkta ieviešanas pasākumi ir iestrādāti Civilprocesa likuma 543.1 un 545.1 pantā.

„543.1 pants. Kļūdu labošana Eiropas Savienības izpildu dokumentos

(1) Tiesa, kura taisījusi spriedumu vai pieņēmusi lēmumu, pēc lietas dalībnieka pieteikuma var izlabot kļūdas Eiropas izpildes rīkojumā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 805/2004 10.pantu, Padomes regulas Nr. 2201/2003 41.panta 1.punktā vai 42.panta 1.punktā minētajā apliecībā, pamatojoties uz Padomes regulu Nr. 2201/2003, vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minētajā apliecībā, pamatojoties uz Padomes regulas Nr. 606/2013 9.panta 1.punkta "a" apakšpunktu. Izlabot kļūdas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minētajā apliecībā tiesa var arī pēc savas iniciatīvas.

(2) Iesniedzot pieteikumu par Eiropas izpildes rīkojuma labošanu, izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 805/2004 10.panta 3.punktā minēto veidlapu.

(3) Jautājumu par kļūdu labošanu izskata tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētajos izpildu dokumentos kļūdas izlabo ar tiesas lēmumu.

(5) Par tiesas lēmumu izdarīt kļūdas labojumu izpildu dokumentos var iesniegt blakus sūdzību.

545.1 pants. Eiropas izpildes rīkojuma un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minētās apliecības atsaukšana

(1) Tiesa, kura taisījusi spriedumu vai pieņēmusi lēmumu, pēc lietas dalībnieka pieteikuma saņemšanas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 805/2004 10.panta 3.punktā minēto veidlapu, var atsaukt Eiropas izpildes rīkojumu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 805/2004 10.pantu.

(11) Tiesa, kura pieņēmusi lēmumu, pēc lietas dalībnieka pieteikuma saņemšanas vai savas iniciatīvas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 14.pantā minēto apliecību, var atsaukt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minēto apliecību, pamatojoties uz Padomes regulas Nr. 606/2013 9.panta 1.punkta "b" apakšpunktu.

(2) Pieteikumu par Eiropas izpildes rīkojuma atsaukšanu vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minētās apliecības atsaukšanu izskata tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.

(3) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Latvijā saistībā ar Regulas 19. panta 1. punkta ieviešanu netika izstrādāti nekādi papildu noteikumi nacionālajos tiesību aktos, jo Latvijā tam atbilst Civilprocesa likuma noteikumi.

„51. pants. Procesuālo termiņu atjaunošana

(1) Nokavētos procesuālos termiņus pēc lietas dalībnieka pieteikuma atjauno tiesa, ja tā atzīst nokavēšanas iemeslus par attaisnojošiem.

(2) Atjaunojot nokavēto termiņu, tiesa vienlaikus atļauj izpildīt nokavēto procesuālo darbību.

52. pants. Procesuālo termiņu pagarināšana

Tiesas vai tiesneša noteiktos termiņus var pagarināt pēc lietas dalībnieka pieteikuma.

53. pants. Procesuālo termiņu pagarināšanas un atjaunošanas kārtība

(1) Pieteikums par termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu iesniedzams tiesā, kurā nokavēto darbību vajadzēja izpildīt, un to izskata rakstveida procesā. Par pieteikuma izskatīšanu rakstveida procesā iepriekš paziņo lietas dalībniekiem, vienlaikus nosūtot tiem pieteikumu par termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu.

(2) Pieteikumam par procesuālā termiņa atjaunošanu pievienojami dokumenti, kas nepieciešami procesuālās darbības izpildīšanai, un pamatojums termiņa atjaunošanai.

(3) Tiesneša noteikto termiņu var pagarināt tiesnesis vienpersoniski.

(4) Par tiesas vai tiesneša atteikumu pagarināt vai atjaunot termiņu var iesniegt blakus sūdzību.”

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Atbilstoši Regulas 20. panta 2. punkta „c” apakšpunktam Latvija norāda latviešu valodu par pieņemamu Eiropas izpildes rīkojuma pieņemšanai, kā arī tā izrakstīšanai.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Latvijā nav izveidotas tādas iestādes, kas būtu tiesīgas izdot publisku aktu saskaņā ar Regulas 25. pantu.


Lapa atjaunināta: 17/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.