Eiropas izpildes kārtība

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Saskaņā ar 30. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 805/2004, ar kuru izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (turpmāk tekstā „regula”), Lietuvas Tieslietu ministrija ar šo sniedz šādu informāciju par pārsūdzību procedūrām, valodu un 30. pantā minētajām iestādēm. Vienlaikus mēs sniedzam attiecīgā Lietuvas Republikas likuma tekstu saskaņā ar kuru piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar kuru izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (2005. gada 7. maija Oficiālais Vēstnesis Nr. 58) (turpmāk tekstā „likums”) un Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksu (2002. gada 6. aprīļa Oficiālais Vēstnesis Nr. 36-1340; 2002. gada 24. aprīļa Oficiālais Vēstnesis Nr. 42) (turpmāk tekstā „Kodekss”).

Tiesa, kas izsniedza Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu var to pēc ieinteresētās puses pieprasījuma precizēt (saskaņā ar regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu, likuma 5. panta 1. punktu un kodeksa 648. panta 6. punktu). Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu, kas izdots attiecībā uz autentisku dokumentu var precizēt apgabaltiesa tā notāra darbības vietā, kurā reģistrēts autentiskais izpildu dokuments. Zīmognodeva nav jāmaksā par Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu precizēšanas pieteikumiem.

Tiesa, kas izsniedza Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu var to ar tiesas izpildrakstu atsaukt (saskaņā ar regulas 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu un likuma 5. panta 2. punktu). Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu, kas izdots attiecībā uz autentisku dokumentu var atsaukt apgabaltiesa tā notāra darbības vietā, kurā reģistrēts autentiskais izpildu dokuments. Zīmognodeva nav jāmaksā par Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu atsaukšanas pieteikumiem.

Likuma 5. panta teksts ir šāds:

„5. pants. Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma precizēšana vai atsaukšana.

1. Ja pareizrakstības vai citas kļūdas dēļ Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājums atšķiras no tiesas sprieduma vai autentiskā dokumenta, Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa 648. panta 6. punkta noteikumus piemēro mutatis mutandis Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājuma precizēšanai.

2. Tiesa, kas izsniedza Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu, ar tiesas izpildrakstu Eiropas izpildu rīkojumu apliecinājumu atsauc vai atturas no tā atsaukšanas apstākļos, kas minēti regulas 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

3. Pušu iesniegtie pieteikumi šajā pantā minētajās lietās netiek aplikti ar zīmognodevu.

4. Minēta panta noteikumi piemērojami, ja apgabaltiesai, kuras jurisdikcijas teritorijā strādā notārs, kas izdevis apliecinājumu, lūdz precizēt vai atsaukt Eiropas izpildu rīkojumu, kas izdots saskaņā ar minētā likuma 4. panta 2. punkta procedūru.

Likuma 648. panta 6. punkta teksts ir šāds:

„Ja izsniedzot izpildu dokumentu pieļauta pareizrakstības vai cita kļūda, izsniedzēja iestāde, pēc ieinteresētās puses pieprasījuma, dokumentu labo.”

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Mēs sniedzam attiecīgā Lietuvas Republikas likuma tekstu saskaņā ar kuru piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar kuru izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (2005. gada 7. maija Oficiālais Vēstnesis Nr. 58) (turpmāk tekstā „likums”) un Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksu (2002. gada 6. aprīļa Oficiālais Vēstnesis Nr. 36-1340; 2002. gada 24. aprīļa Oficiālais Vēstnesis Nr. 42) (turpmāk tekstā „Kodekss”).

Spriedums bez atbildētāja klātbūtnes, kas balstīts uz lietas izskatīšanā klāt neesošas puses pamatotu pieprasījumu un, kas iesniegts 20 dienu laikā no aizmuguriska sprieduma pieņemšanas brīža, var tikt pārskatīts (saskaņā ar kodeksa 78. pantu šo 20 dienu termiņu var pagarināt personām, kuras minēto termiņu nav ievērojušas tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzīst par pārliecinošiem). Pēc pieteikuma saņemšanas tiesa to kopā ar pielikumu eksemplāriem nosūta lietā iesaistītajam pusēm un trešām personām un informē, ka iesaistītajām pusēm tiek lūgts un trešās puses ir tiesīgas četrpadsmit dienu laikā iesniegt rakstiskus apsvērumus. Tiesa ar rakstisku procedūru izskata pieteikumu četrpadsmit dienu laikā skaitot no apsvērumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pēc pieteikuma izskatīšanas tiesa konstatē, ka lietā iesaistītā puse nav piedalījusies tiesas sēdē pamatotu iemeslu dēļ, par kuriem nav bijis iespējams savlaicīgi informēt tiesu, un pieteikums attiecas uz liecību, kas varētu ietekmēt aizmugurēja sprieduma likumību un spēkā esamību, tiesa aizmugurējo spriedumu atsauc un lietu izskata atkārtoti.

Ja lietu izskata saskaņā ar dokumentāru procedūru (Kodeksa XXII nodaļa) tiesai ir tiesības, ja pastāv pārliecinoši iemesli, pagarināt atbildētājam sniegto laika ierobežojumu iebildumu iesniegšanai saskaņā ar kodeksa 430. panta 5. punktu, kā arī gadījumos, ja lietu izskata saskaņā ar kodeksa XXIII nodaļas noteikumiem (īpašas iezīmes lietām, kas attiecas uz tiesas lēmuma izsniegšanu) pastāvot pārliecinošiem iemesliem, tiesa var pagarināt iebildumu iesniegšanas termiņu attiecība uz kreditora prasību atbilstīgi kodeksa 439. panta 2. punktam.

Kodeksa 287. pants:

“1. Pusei, kas nepiedalās tiesas sēdē, ir tiesības iesniegt pieteikumu par aizmugurēja sprieduma pārskatīšanu tiesai, kas aizmugurēju lēmumu pieņēmusi, 20 dienu laikā no sprieduma pieņemšanas dienas.

2. Šādā pieteikumā norāda:

1) tiesa, kurā spriedums pieņemts;

2) pieteikuma iesniedzējs;

3) apstākļus, dēļ kuriem pieteikuma iesniedzējs nav ieradies uz tiesas sēdi un nav informējis tiesu par pārliecinošiem neierašanās iemesliem noteiktajā sēdes dienā, ieskaitot šādu apstākļu pieradījumus;

4) apstākļus, kas var ietekmēt sprieduma un minēto apstākļu pieradījumu likumību un spēkā esību;

5) sīkākas ziņas par pieteikuma iesniedzēja prasību;

6) pieteikuma pielikumā pievienotos apstiprinošos dokumentus;

7) pieteikuma iesniedzēja parakstu un pieteikuma rakstīšanas datumu.

3. Tiesā iesniedz tādu skaitu pieteikumu un tā pielikumu eksemplāru cik lietā ir iesaistīto pušu un trešo personu.

4. Kļūdas pieteikumā novērš saskaņā ar kļūdu novēršanas procedūru prasībās.

5. Ja pārsūdzības un pieteikumi par aizmugurēju spriedumu pārskatīšanu iesniegti attiecībā uz to pašu lietu, pieteikumus par aizmugurēju spriedumu un jebkurus tiesas lēmumus attiecībā uz šo spriedumu izskatīs vispirms.”

Kodeksa 430. panta 5. punkts:

„Ja iebildumi iesniegti pēc divdesmit dienu termiņa vai arī tie neatbilst minētā panta 1. punktam, tiesa atsakās tos pieņemt.” Atsevišķu apelāciju var iesniegt par tās tiesas rīkojumu, kurā atteikts izskatīt iebildumus   Ja apsūdzētais neievēro laika ierobežojumu pārliecinošu iemeslu dēļ, tiesa var, pēc pieprasījuma, pagarināt iesniegšanas termiņu.

Kodeksa 439. panta 2. punkts:

Parādnieka iebildumi attiecībā uz kreditora prasību iesniedz rakstiski 20 dienu laikā no brīža, kas parādnieks saņēmis paziņojumu par tiesas rīkojumu. Iebildumi atbilst vispārīgām satura un procedūru dokumentu prasībām, izņemot prasības norādīt iemeslus. Ja pārliecinošu iemeslu dēļ parādnieks iesniedz iebildumus pēc pantā minētā laika termiņa pēc parādnieka pieprasījuma tiesa var pagarināt iebildumu iesniegšanas termiņu. Atsevišķu apelāciju var iesniegt par tās tiesas rīkojumu, kurā atteikts izskatīt parādnieka iesniegtu iebildumu.

Kodeksa 78. panta 1. punkts:

„Personas, kas nav ievērojušas likuma vai tiesas noteikto iebildumu iesniegšanas termiņu dēļ iemesliem, kurus tiesa uzskata par pārliecinošiem, termiņš var tikt pagarināts.”

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Saskaņā ar likuma#_ftn1[1] 2. panta 2. punktu Regulas 20. panta 2. punkta c) apakšpunkta nolūkā izmantojama lietuviešu valoda.

Likuma 2. panta 4. punkts#_ftn2[1]:

„Eiropas izpildu rīkojums vai tā kopiju jāapliecina Lietuvas Republikā, to tulko lietuviešu valodā un īsteno nepiemērojot Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa LX daļas 7. sadaļu.”#_ftnref1[1] Eiropas izpildu rīkojums neapstrīdētām prasībām (2005. gada 7. maija Oficiālais Vēstnesis Nr. 58)

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Saskaņā ar likuma#_ftn1[1] 4. panta 2. punktu Regulas 25. pantā minētās amatpersonas, tas ir, amatpersonas, kuras ir tiesīgas izdot Eiropas izpildu rīkojumu attiecībā uz autentisko dokumentu ir notāri.

Likuma 4. panta 2. punkts#_ftn2[1]:

„Pēc kreditora pieprasījuma, Eiropas izpildu rīkojumu attiecībā uz autentisku dokumentu, kā tas noteikts minēta panta 1.punktā, izdod notārs, kas izstrādājis minēto autentisko dokumentu. Notārs izsniedz Eiropas izpildu rīkojumu ne vēlāk kā 5 dienas pēc dienas, kad saņemts pieprasījums par Eiropas izpildu rīkojuma izsniegšanu.”
#_ftnref1[1] Eiropas izpildu rīkojums neapstrīdētām prasībām (2005. gada 7. maija Oficiālais Vēstnesis Nr. 58)

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.