Eiropas izpildes kārtība

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Nīderlande

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

1.1. Precizēšanas procedūra

Pieteikumu par precizējumu, izmantojot regulas VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu, var iesniegt tiesā, kura rīkojumu apstiprināja par Eiropas izpildu rīkojumu. Procedūra ir noteikta Ieviešanas akta 4. pantā, un tā ir vienkāršota lūgumraksta procedūra. Tas nozīmē, ka Civilprocesa kodeksa 261. pants un turpmākie panti būs saistoši līdzās Ieviešanas aktam. Minētā kodeksa 358. pants un turpmākie panti, kā arī 426. pants un turpmākie panti piemērojami attiecīgi apelācijas sūdzības un kasācijas sūdzības gadījumos.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 4. pants

1. Pieteikums par Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma precizēšanu saskaņā ar regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu jāiesniedz uz regulas 10. panta 3. punktā norādītās veidlapas tiesai, kura rīkojumu apstiprināja par Eiropas izpildu rīkojumu. Pēc analoģijas piemērojams 2. panta 2. un 3. punkts.

2. Ja pieteikumu, kas minēts 1. punktā, iesniedz kreditors, pēc kura pieteikuma tika izdots rīkojums, tam, ja vien iespējams, jāpievieno Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma oriģināls, kas jāprecizē. Parādniekam jāizsūta tiesas pavēste par ierašanos tiesā. Rīkojumu par precizēšanas dienu izdod tiesa; šo datumu nosaka ar tiesas rīkojumu un izsniedz precizētu Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu. Oriģinālais Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājums līdz ar minēto datumu zaudē spēku. Ja pieteikumu noraida, oriģinālo Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu atdod pieteikuma iesniedzējam.

3. Ja 1. punktā minēto pieteikumu iesniedz parādnieks, tiesa neizdod rīkojumu par precizēšanu, pirms iepriekš nav devusi iespēju kreditoram un parādniekam iespēju paust savu viedokli. Rīkojumu par precizēšanas dienu izdod tiesa; šo datumu, kā arī jau paveiktos pasākumus nosaka ar tiesas rīkojumu, un izsniedz precizētu Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājumu. Oriģinālais Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājums līdz ar minēto datumu zaudē spēku. Tiesa iesaka kreditoram nodot jauno rīkojumu tiesas reģistrā.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 2. panta 2. un 3. punkts

2. Rīkojuma autentiskos eksemplārus, kuriem pieprasīts apliecinājums, un dokumentu, kas ierosina tiesas procesu, iesniedz kopā ar pieteikumu, kā to nosaka 1. punkts. Ja vien iespējams, pieteikums sniedz visas tiesai nepieciešamās ziņas, lai apliecinātu, ka lēmums ir Eiropas izpildu rīkojums saskaņā ar regulas I pielikumu. Ja līdz ar pieteikumu iesniegtā informācija vai dokumenti ir nepilnīgi, pieteikuma iesniedzējam dod iespēju tos papildināt.

3. Pieteikumu, kas paredzēts 1. punktā, izsniedz tiesu izpildītājs vai prokurors. Tiesu izpildītājam vai prokuroram nav nepieciešams to darīt, ja apstiprina apgabaltiesas tiesneša lēmumu.

1.2. Atsaukšanas procedūra

Pieteikumu atsaukšanai, izmantojot regulas VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu, var iesniegt tiesai, kura rīkojumu apstiprināja par Eiropas izpildu rīkojumu. Procedūra ir noteikta Ieviešanas akta 5. pantā, un tā ir vienkāršota petīcijas procedūra. Tas nozīmē, ka Civilprocesa kodeksa 261. pants un turpmākie panti būs saistoši līdzās Ieviešanas aktam. Minētā kodeksa 358. pants un turpmākie panti, kā arī 426. pants un turpmākie panti piemērojami attiecīgi apelācijas sūdzības un kasācijas sūdzības gadījumos.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 5. pants

1. Pieteikums Eiropas izpildu rīkojuma apliecinājuma atsaukšanai saskaņā ar regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu jāiesniedz uz regulas 10. panta 3. punktā norādītās veidlapas tiesai, kura rīkojumu apstiprināja par Eiropas izpildu rīkojumu. Pēc analoģijas piemērojams 2. panta 2. un 3. punkts.

2. Pēc tam, kad abām pusēm ir dota iespēja paust savu viedokli, rīkojumu par atsaukšanu izsniedz tiesa dienā, ko tā nosaka. Tiesa var ieteikt kreditoram nodot jauno rīkojumu tiesas reģistrā.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 2. panta 2. un 3. punkts

2. Rīkojuma autentiskos eksemplārus, kuriem pieprasīts apliecinājums, un dokumentu, kas ierosina tiesas procesu, iesniedz kopā ar pieteikumu, kā to nosaka 1. punkts. Ja vien iespējams, pieteikums sniedz visas tiesai nepieciešamās ziņas, lai apliecinātu, ka lēmums ir Eiropas izpildu rīkojums saskaņā ar regulas I pielikumu. Ja līdz ar pieteikumu iesniegtā informācija vai dokumenti ir nepilnīgi, pieteikuma iesniedzējam dod iespēju tos papildināt.

3. Pieteikumu, kā tas noteikts 1. punktā, izsniedz tiesu izpildītājs vai prokurors. Tiesu izpildītājam vai prokuroram nav nepieciešams to darīt, ja apstiprina apgabaltiesas tiesneša lēmumu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Lēmuma pārskatīšanu par neapstrīdētiem prasījumiem saskaņā ar Regulas 19. pantu var piemērot atbilstīgi Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas akta 8. pantam. Ja saskaņā ar 8. panta 3. punktu rīkojums par pārskatīšanu jāpieprasa lūgumraksta veidā, piemērojams Civilprocesa kodeksa 261. un turpmākie panti.

Eiropas izpildu rīkojuma Ieviešanas tiesību akta 8. pants

1. Attiecībā uz lēmumiem par neapstrīdētiem prasījumiem, uz kuriem attiecas minētā regula, kreditors var pieprasīt tiesai pārskatīt lietu, kura devusi rīkojumu, kā norādīts regulas 19. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

2. Ja pieteikums par pārskatīšanu attiecas uz spriedumu, tas jāiesniedz kā pārsūdzības iesniegums saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 146. pantu.

3. Ja pieteikums par pārskatīšanu attiecas uz kopējo lēmumu, tas jānoformē kā vienkāršs iesniegums.

4. Pieteikumi jāiesniedz:

a) gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas 19. panta 1. punkta a) apakšpunkts, četru nedēļu laikā pēc lēmuma paziņošanas parādniekam;

b) gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunkts, četru nedēļu laikā, tiklīdz vairs nepastāv attaisnojoši apstākļi.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Atbilstoši regulas 20. pantam pieļaujamā valoda ir holandiešu valoda vai jebkura cita valoda, kuru saprot parādnieks.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Nīderlandē par atbildīgo amatpersonu, kurai ir tiesības apliecināt dokumentu par Eiropas izpildu rīkojumu atbilstoši regulas 25. pantam, ir izraudzīts tiesnesis, kas veic iepriekšēju pārskatīšanu tās apdzīvotās vietas tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas notārs, kurš ir dokumenta oriģināla autors.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.