Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas izpildes kārtība

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Regulas ieviešanai tiek izmantoti Ziemeļīrijas Tiesas noteikumi. Šie Tiesas noteikumi ir pazīstami kā 1980. gada Augstākās tiesas noteikumi (Rules of the Court of Judicature) (Ziemeļīrija) (kas sagatavoti saskaņā ar 1978. gada Tiesu likumu (Ziemeļīrija) un reglamentē tiesvedību Ziemeļīrijas Augstākajā tiesā) un 1981. gada Apgabaltiesu noteikumi (County Court Rules) (Ziemeļīrija) (kas sagatavoti saskaņā ar 1980. gada rīkojumu par apgabaltiesām (Ziemeļīrija) un 1997. gada rīkojumu par pierādījumiem civillietās (Ziemeļīrija) un reglamentē tiesvedību apgabaltiesā). Šie noteikumi ir pieejami Ziemeļīrijas tiesu un tribunālu tīmekļa vietnē Augstākās tiesas noteikumi un Apgabaltiesas noteikumi

10. pants attiecas uz tiesībām vērsties tiesā ar lūgumu rīkojumu labot (ja tas nesakrīt ar spriedumu) vai atsaukt (ja tas neatbilst regulai).

Procedūras šādu pieteikumu izskatīšanai ir izklāstītas gan 1980. gada Augstākās tiesas noteikumos (Ziemeļīrija), gan 1981. gada Apgabaltiesas noteikumos (Ziemeļīrija). Šie noteikumi attiecīgi reglamentē tiesvedību Ziemeļīrijas Augstākajā tiesā un apgabaltiesās.

Attiecībā uz pirmajām minētajām prasībām šos pieteikumus parasti var iesniegt ar pavēsti un ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību saskaņā ar Rīkojumā Nr. 32 izklāstīto procedūru un izmantojot Noteikumu A pielikumā iekļauto veidlapu (*) 28. Pieteikumos jānorāda, kādu rīkojumu prasītājs lūdz un kāpēc.

Līdzīgi arī apgabaltiesā pieteikumu var iesniegt, izmantojot lūguma paziņojumu un ar zvērestu apliecinātu liecību saskaņā ar Rīkojumu Nr. 14 un izmantojot Noteikumu 1. pielikumā iekļautās vispārīgās veidlapas (*) 1 un 2. Arī šajā paziņojumā ir jānorāda, kādu rīkojumu prasītājs lūdz un kāpēc.

Regulas I-V pielikumā ir standarta veidlapas, kuras tiesas izmanto, lai izsniegtu apliecības. Kreditori izmanto attiecīgās Apvienotās Karalistes tiesas veidlapas, lai iesniegtu nepieciešamos pieteikumus, un apliecība tiek izsniegta noteikumos paredzētajā veidā. Pieteikumu saskaņā ar 10. panta 3. punktu var iesniegt, izmantojot Apvienotās Karalistes standarta pieteikuma veidlapu vai regulas VI pielikumā iekļauto veidlapu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Atbilstīgi regulas 19. panta 1. punktam parādniekam jābūt tiesīgam lūgt pārskatīt spriedumu, ja tas nav saņēmis dokumentu par tiesvedības sākšanu vai ja iesniegt iebildumus pret prasījumu parādniekam liedza apstākļi, kuros parādnieks nav vainojams

Saskaņā ar 1980. gada Augstākās tiesas noteikumu (Ziemeļīrija) 13. rīkojuma 8. noteikumu parādnieks, uz kuru attiecas spriedums, var lūgt tiesai atcelt vai grozīt aizmugurisko spriedumu. Lai gan šādam pieteikumam nav paredzēta konkrēta veidlapa, parasti to var iesniegt ar pavēsti un ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību saskaņā ar Rīkojumā Nr. 32 izklāstīto procedūru un izmantojot Noteikumu A pielikumā iekļauto veidlapu 28.

Līdzīgi 1981. gada Apgabaltiesas noteikumu (Ziemeļīrija) 12. rīkojuma 12. noteikums ļauj parādniekam, uz kuru attiecas spriedums, iesniegt šādu pieteikumu apgabaltiesā. Lai gan nav paredzēta konkrēta veidlapa, pieteikumu var iesniegt, izmantojot lūguma paziņojumu un ar zvērestu apliecinātu liecību saskaņā ar Rīkojumu Nr. 14 un izmantojot Noteikumu 1. pielikumā iekļautās vispārīgās veidlapas 1 un 2.

Abās tiesās šo pilnvaru piemērošana attiecībā uz spriedumu atcelšanu vai grozīšanu ir pilnīgi diskrecionāra, un noteikumos nav paredzēti nekādi nosacījumi to īstenošanai.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Uz Ziemeļīriju nosūtītās apliecības tiks pieņemtas angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

No citām dalībvalstīm saņemti publiski akti tiks izpildīti Ziemeļīrijā, bet tos neizsniedz Ziemeļīrijā. Tādēļ nav nepieciešams norīkot iestādi to apliecināšanai.

Lapa atjaunināta: 20/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.