Eiropas izpildes kārtība

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pieteikumus Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai var iesniegt apstiprinājumu izdevusī struktūrvienība, izmantojot regulas VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Attiecībā uz 19. panta 1. daļas a) punktu pārskatīšanas procedūra ir noteikta Civilprocesa likuma 696. panta e) punktā.

Attiecībā uz 19. panta 1. daļas b) punktu pārskatīšanas procedūra ir noteikta Civilprocesa likuma 140. pantā.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Pieņemama ir portugāļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Notāri drīkst apliecināt publiskus aktus.

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.