Eiropas izpildes kārtība

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Pieteikumus Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai var iesniegt apstiprinājumu izdevusī struktūrvienība, izmantojot regulas VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Attiecībā uz 19. panta 1. daļas a) punktu pārskatīšanas procedūra ir noteikta Civilprocesa likuma 696. panta e) punktā.

Attiecībā uz 19. panta 1. daļas b) punktu pārskatīšanas procedūra ir noteikta Civilprocesa likuma 140. pantā.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Pieņemama ir portugāļu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Notāri drīkst apliecināt publiskus aktus.

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.