Eiropas izpildes kārtība

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ja izpildu rīkojums ir tiesas spriedums, kas ietver izlīgumus vai citas juridiskas vienošanās starp pusēm, apstiprināšana ir pirmās instances tiesas kompetencē (2. panta 1. punkts ārkārtas valdības Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu dažas Kopienas regulas no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

Pieprasījums rīkojuma apstiprinājuma labojumiem ietilpst tās tiesas kompetencē, kura izdevusi apstiprinājumu. Tiesa spriež par apstiprinājumu izdošanas pieprasījumiem, pieņemot lēmumu bez pušu uzaicināšanas. Lēmumu par pieprasījuma pieņemšanu nevar pārsūdzēt. Apstiprinājumu izdod kreditoram, un tā kopiju nosūta parādniekam. Lēmumu, ar kuru noraida pieprasījumu, var pārsūdzēt 15 dienās kopš tā izdošanas, ja kreditors ir piedalījies sēdē, un 15 dienās kopš lēmuma piegādes, ja kreditors tajā nav piedalījies. Tādus pašus nosacījumus attiecīgi piemēro tiesību normas pārskatīšanas (recurs) gadījumā (I 1 panta 2., 3., 5. un 6. punkts ārkārtas valdības Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi dažu Kopienas regulu īstenošanai no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

Pieprasījums apstiprinājuma atsaukšanai jāiesniedz tiesā, kura to izdevusi, viena mēneša laikā kopš tā piegādes. Ja pēc pušu uzaicināšanas tiesa konstatē, ka apstiprinājums izdots, neizpildot Regulas (EK) Nr. 805/2004 noteikumus, tā pārskata veiktos pasākumus un pilnībā vai daļēji atsauc apstiprinājumu. Lēmumu var pārsūdzēt 15 dienās kopš tā piegādes. Tādus pašus nosacījumus attiecīgi piemēro tiesību normas pārskatīšanas (recurs) gadījumā. (I 1 panta 7. punkts ārkārtas valdības Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu dažas Kopienas regulas no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

19. panta 1. punktā minētās pārskatīšanas procedūras.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem pārskatīšanas procedūras, kas minētas 19. panta 1. punktā, ietver tādus parastos tiesiskās aizsardzības līdzekļus kā pārsūdzība apelācijas kārtībā (apel) un sprieduma pārskatīšana ārkārtas gadījumos –pārskatīšana kasācijas kārtībā (recurs), prasība par atcelšanu (contestație în anulare) un sprieduma pārskatīšana (revizuire).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

19. panta 1. punktā minētās pārskatīšanas procedūras.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem pārskatīšanas procedūras, kas minētas 19. panta 1. punktā, ietver tādus parastos tiesiskās aizsardzības līdzekļus kā pārsūdzība apelācijas kārtībā (apel) un sprieduma pārskatīšana ārkārtas gadījumos – pārskatīšana kasācijas kārtībā (recurs), prasība par atcelšanu (contestație în anulare) un sprieduma pārskatīšana (revizuire).

Pārsūdzību apelācijas kārtībā reglamentē Civilprocesa kodeksa 466.-482. pants.

Pirmajā instancē pieņemtos nolēmumus var pārsūdzēt. Termiņš pārsūdzības iesniegšanai ir 30 dienas no nolēmuma paziņošanas. Pārsūdzības laikā pirmās instances nolēmuma izpilde tiek apturēta. Pārsūdzība un pamatojums, uz kura tā balstās, tiek iesniegts tajā tiesā, kuras nolēmums tiek pārsūdzēts.

Kad pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir beidzies, saskaņā ar tiesas procesu, kurā tiek izskatīta pretējās puses iesniegtā pārsūdzība, atbildētājs ir tiesīgs iesniegt pārsūdzību (saukta par pretapelācijas sūdzību: apel incident), iesniedzot rakstisku pieteikumu, kas paredzēts, lai atceltu pirmās instances tiesas nolēmumu.

Procesuālās līdzdalības gadījumā un ja pirmās instances tiesvedībā ir iesaistījušās trešās puses, pēc tam, kad ir beidzies pārsūdzības iesniegšanas termiņš, atbildētājam ir tiesības iesniegt rakstisku pārsūdzību (saukta par ierosināto pārsūdzību: apel provocat) pret otru atbildētāju vai personu, kura piedalījās pirmajā instancē izskatītajā lietā un kura nav kāda no pusēm pamata pārsūdzībā, ja šīs personas iesaistīšana ir nepieciešama, piemēram, tā var ietekmēt atbildētāja juridisko statusu tiesvedībā.

Pretapelāciju un ierosināto pārsūdzību iesniedz atbildētājs, tiklīdz ir izskatīta pamata pārsūdzība.

Noteiktajā laika posmā atbilstoši iesniegta pārsūdzība liek izvērtēt lietu no jauna pēc būtības, un apelācijas tiesa izdod savu nolēmumu gan par lietas faktiskajiem, gan juridiskajiem apstākļiem (pārsūdzības devolutīvās sekas: efectul devolutiv al apelului).

Apelācijas tiesa no jauna izvērtēs lietu pēc būtības pārsūdzības iesniedzēja noteiktajā termiņā un, atsaucoties uz risinājumiem, kas atkarīgi no tās sprieduma daļas, kas tiek pārsūdzēta. Devolūcija tiek piemērota lietai kopumā, ja pārsūdzība netiek ierobežota ar konkrētiem risinājumiem, kas minēti rezolutīvajā daļā spriedumā, kurš tiek pārsūdzēts, ja spriedums varētu tikt atcelts vai ja strīda priekšmets ir nedalāms.

Apelācijas tiesa var atstāt spēkā spriedumu, kas tiek pārsūdzēts, un tādā gadījumā tā noraidīs vai atcels pārsūdzību vai arī pasludinās, ka tiesvedība ir izbeigta. Ja pārsūdzība tiek pieņemta, tiesa var atcelt vai grozīt spriedumu, kas tiek pārsūdzēts.

Ja tiek konstatēts, ka pirmās instances tiesa ir nepareizi izšķīrusi lietu, neizskatot to pēc būtības, vai ka lieta tika izskatīta, nepiedaloties pusēm, kuras netika likumā noteiktajā kārtībā uzaicinātas, apelācijas tiesa atcels spriedumu, kas tiek pārsūdzēts, un izskatīs lietu pēc būtības. Pēc tam apelācijas tiesa atcels lēmumu, kas tiek pārsūdzēts, un nodos lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā; lietuatkārtotai izskatīšanai var nodot tikai vienu reizi visas tiesvedības gaitā.

Ja apelācijas tiesa konstatē, ka lieta nav bijusi pirmās instances tiesasbijis jurisdikcijā, tā atcels nolēmumu, kurš tiek pārsūdzēts, un nodos lietu izskatīšanai kompetentā tiesā vai, pēc vajadzības, noraidīs pieteikumu kā nepieņemamu.

Ja apelācijas tiesa konstatē, ka tai ir jurisdikcija pirmajā instancē, tā atcels nolēmumu, kurš tiek pārsūdzēts, un izskatīs lietu pēc būtības.

Pēc iesniegtās pārsūdzības izskatīšanas pārsūdzības iesniedzējs nevar nonākt sliktākā situācijā nekā tā, ko radījis nolēmums, kurš tiek pārsūdzēts.

Pārsūdzību kasācijas kārtībā reglamentē Civilprocesa kodeksa 483. līdz 502. pants.

Nolēmumus, kuri tiek pārsūdzēti un kuri ir taisīti bez pārsūdzības tiesībām un citos skaidri paredzētajos gadījumos, var pārskatīt, pamatojoties uz kasācijas prasību. Nolēmumi par noteiktiem jautājumiem nevar tikt pakļauti šādai pārskatīšanai, piemēram, nolēmumi par likumīgās aizbildnības, ģimenes, civilstāvokļa, ēku administrācijas un evakuācijas jautājumiem. Servitūti, robežu izmaiņas, robežu iezīmēšana, pienākumi veikt vai neveikt darbības, kas nevar tikt izmērītas naudas izteiksmē, tiesas paziņojums par personas nāvi, mantas dalīšana tiesas ceļā, civilā navigācija, darba strīdi, sociālais nodrošinājums, ekspropriācija, kompensācija par zaudējumiem tiesu kļūdas dēļ, prasījumi, kurus var izteikt naudas vērtībā līdz RON 500 000 apmērā un Apelācijas padomju lēmumi var tikt grozīti tikai ar pārsūdzību apelācijas kārtībā.

Termiņš, kura laikā jāiesniedz kasācijas pieteikums, ir 30 dienas no nolēmuma pasludināšanas dienas. Kasācijas tiesvedību veic hierarhiski augstāka tiesa par to tiesu, kas pieņēma nolēmumu, kas tiek pārsūdzēts. Pēc apelācijas sūdzības iesniedzēja lūguma tiesa, kurai uzticēts veikt kasācijas tiesvedību, var apturēt pārskatāmā nolēmuma izpildi.

Pretpārsūdzību un ierosināto pārsūdzību kasācijas kārtībā var īstenot gadījumos, kas noteikti pretpārsūdzībai un ierosinātajai pārsūdzībai apelācijas kārtībā.

Ja kasācijas sūdzība atzīta par pieņemamu pēc principa, tiesa var, pārbaudot visus izvirzītos argumentus un izskatot tiesību piemērošanas jautājumu, sūdzību atzīt, noraidīt vai anulēt, vai paziņot, ka tiesvedība ir izbeigta. Ja kasācijas sūdzība tiek pieņemta, nolēmums, kurš tiek pārsūdzēts, var tikt pilnībā vai daļēji atcelts. Atcelts nolēmums nav spēkā. Izpildes vai apdrošināšanas procesam, kas tiek vests, pamatojoties uz šādu nolēmumu, nav likumīga spēka. Tiesa konstatēs šo ex officio, pieņemot nolēmumu, lai atceltu apelācijas kārtībā pieņemto nolēmumu.

Ja apelācijas nolēmums tiek atcelts, apelācijas tiesas nolēmumi, kas attiecas uz izšķirtajiem tiesību jautājumiem, ir saistoši tiesai, kas izskatīja lietu pēc būtības. Ja nolēmums tiek atcelts sakarā ar procesuālo noteikumu pārkāpumu, lietas izskatīšana tiek atsākta no atceltā akta. Ja apelācijas nolēmums ir atcelts, pirmās instances tiesa atkārtoti izskata lietu atcelšanas apjoma ietvaros un, ņemot vērā visus iemeslus, kas iesniegti tiesai, kuras nolēmums ir ticis atcelts.

Ja tiek pārskatīts tiesību piemērošanas jautājums un ja apelācijas tiesa atkārtoti izskata lietu pēc nolēmuma atcelšanas, attiecīgās puses situācija nedrīkst pasliktināties.

Prasību par atcelšanu reglamentē Civilprocesa kodeksa 503. līdz 508. pants.

Galīgos nolēmumus var pārsūdzēt, iesniedzot prasību par atcelšanu, ja sūdzības iesniedzējs nebija atbilstoši uzaicināts un nepiedalījās lietas izskatīšanā. Prasība par atcelšanu tiek iesniegta tajā tiesā, kuras nolēmums tiek pārsūdzēts. To var iesniegt 15 dienu laikā no nolēmuma paziņošanas un ne vēlāk kā viena gada laikā no dienas, kad nolēmums ir kļuvis galīgs. Tiesa var apturēt izpildi nolēmumam, kura atcelšana tiek pieprasīta, ar nosacījumu, ka tiek iemaksāta drošības nauda. Ja iebildumi ir pamatoti, tiesa izšķirs šo jautājumu, izsniedzot tikai vienu spriedumu, ar kura palīdzību tā atcels pārsūdzēto nolēmumu. Prasībā par atcelšanu pasludināto spriedumu var apstrīdēt tāpat kā nolēmumu, kas pārsūdzēts.

Pārskatīšanu reglamentē Civilprocesa kodeksa 509. līdz 513. pants.

Lēmuma pārskatīšanu pēc lietas būtības vai saistībā ar lietas būtību var pieprasīt, ja, piemēram, attiecīgajai pusei, tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus tās kontroles, ir bijusi liegta iespēja ierasties tiesā, un tā par šiem apstākļiem ir informējusi tiesu. Termiņš, kādā ir jāveic pārskatīšana, ir 15 dienas, skaitot no dienas, kad vairs nav spēkā apstākļi, kuru dēļ attiecīgā puse nespēja ierasties tiesā. Tiesa var apturēt izpildi nolēmumam, kuram tiek pieprasīta pārskatīšana, ar nosacījumu, ka tiek iemaksāta drošības nauda. Ja tiesa atzīst, ka prasība par pārskatīšanu ir izpildāma, tā pilnībā vai daļēji grozīs pārsūdzēto nolēmumu, un gadījumā, ja ir ticis pieņemts nelabvēlīgs galīgais nolēmums, šo nolēmumu atcels. Prasībā par pārskatīšanu pasludināto spriedumu var pārsūdzēt saskaņā ar likumā noteikto kārtību attiecībā uz nolēmumu pārskatīšanu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Rumāņu valoda

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Ja izpildu rīkojums ir publisks akts, apstiprināšana ir rajona tiesas kompetencē (I1 panta 2. punkta 2. apakšpunkts ārkārtas valdības Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu dažas Kopienas regulas no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

Lapa atjaunināta: 12/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.