Eiropas izpildes kārtība

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Ja izpildu rīkojums ir tiesas spriedums, kas ietver izlīgumus vai citas juridiskas vienošanās starp pusēm, apstiprināšana ir pirmās instances tiesas kompetencē (I^1. panta 2. panta 1. punkts valdības ārkārtas Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi dažu Kopienas regulu īstenošanai no Rumānijas pievienošanās ES dienas, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar grozījumiem).

Pieprasījums rīkojuma apstiprinājuma labojumiem ir tās tiesas kompetencē, kura izdevusi apstiprinājumu. Tiesa spriež par apstiprinājumu izdošanas pieprasījumiem, lemjot bez pušu uzaicināšanas. Lēmumu par pieprasījuma pieņemšanu nevar pārsūdzēt. Apstiprinājumu izdod kreditoram, un tā kopiju nosūta parādniekam. Lēmumu, ar kuru noraida pieprasījumu, var pārsūdzēt 15 dienās no tā izdošanas dienas, ja kreditors ir piedalījies sēdē, un 15 dienās no lēmuma izsniegšanas dienas, ja kreditors tajā nav piedalījies. Tādus pašus nosacījumus attiecīgi piemēro tiesību normas pārskatīšanas (recurs) gadījumā. (I^1 panta 2., 3., 5. un 6. punkts valdības ārkārtas Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi dažu Kopienas regulu īstenošanai no Rumānijas pievienošanās ES dienas, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar grozījumiem.)

Pieprasījums apstiprinājuma atsaukšanai jāiesniedz tiesā, kura to izdevusi, viena mēneša laikā no tā izsniegšanas. Ja pēc pušu uzaicināšanas tiesa konstatē, ka apstiprinājums izdots, neizpildot Regulas (EK) Nr. 805/2004 noteikumus, tā pārskata veiktos pasākumus un pilnībā vai daļēji atsauc apstiprinājumu. Lēmumu var pārsūdzēt 15 dienās no tā izsniegšanas dienas. Tādus pašus nosacījumus attiecīgi piemēro tiesību normas pārskatīšanas (recurs) gadījumā. (I^1 panta 7. punkts valdības ārkārtas Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi dažu Kopienas regulu īstenošanai no Rumānijas pievienošanās ES dienas, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar grozījumiem.)

Pārskatīšanas procedūras, kas minētas 19. panta 1. punktā.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem procedūras, kas minētas 19. panta 1. punktā, ietver turpmāk minētos parastos tiesiskās aizsardzības līdzekļus: pārsūdzība (apel) un sprieduma pārskatīšana ārkārtas gadījumos – tiesību normas pārskatīšana (recurs), prasība par atcelšanu (contestație în anulare) un sprieduma pārskatīšana (revizuire).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Pārskatīšanas procedūras, kas minētas 19. panta 1. punktā.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem procedūras, kas minētas 19. panta 1. punktā, ietver turpmāk minētos parastos tiesiskās aizsardzības līdzekļus: pārsūdzība (apel) un sprieduma pārskatīšana ārkārtas gadījumos – tiesību normas pārskatīšana (recurs), prasība par atcelšanu (contestație în anulare) un sprieduma pārskatīšana (revizuire).

Pārsūdzību reglamentē Civilprocesa kodeksa 466. līdz 482. pants.

Pirmajā instancē pasludinātus spriedumus var pārsūdzēt. Pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 30 dienas no sprieduma izsniegšanas dienas. Pirmajā instancē pasludināta sprieduma izpildi aptur, kamēr notiek pārsūdzība. Pārsūdzību un tās pamatojumu iesniedz tiesai, kuras lēmums tiek pārsūdzēts.

Kad ir beidzies pārsūdzības iesniegšanas termiņš, atbildētājam tiesas procesa laikā, kurā tiek izskatīta otras puses iesniegtā pārsūdzība, ir tiesības iesniegt rakstisku pārsūdzību (jeb pretapelācijas sūdzību: apel incident), personīgi iesniedzot pieteikumu ar mērķi panākt piemās instances tiesas lēmuma atcelšanu.

Tiesāšanās gadījumā un tad, ja pirmās instances tiesvedībā bijušas iesaistītas trešās personas, atbildētājam, kad ir beidzies pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ir tiesības iesniegt rakstisku pārsūdzību (jeb izraisīto sūdzību: apel provocat) pret otru atbildētāju vai personu, kura arī bija iesaistīta pirmajā instancē izskatāmajā lietā un kura nav galvenās pārsūdzības puse, ja šādas personas dalība ir absolūti nepieciešama, piemēram, radot sekas atbildētajam attiecībā uz viņa tiesisko situāciju tiesvedībā.

Pretapelācijas sūdzību un izraisīto sūdzību iesniedz atbildētājs kopā ar aizstāvības pārstāvi galvenajā pārsūdzībā.

Noteiktajos termiņos iesniegtas pārsūdzības rezultātā lieta tiek pārskatīta pēc būtības, un apelācijas tiesa lemj gan par faktiem, gan tiesību jautājumiem (pārsūdzības devolutīvās sekas: efectul devolutiv al apelului).

Apelācijas tiesa atkārtoti izvērtēs lietu pēc būtības, ņemot vērā ierobežojumus, kurus noteicis apelants un kuros ņemti vērā risinājumi, kas atkarīgi no tās sprieduma daļas, kura tiek pārsūdzēta. Devolutīvas sekas attieksies uz visu lietu, ja pārsūdzību neierobežos konkrēti risinājumi no pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas, ja spriedumu, iespējams, apturēs vai ja strīda priekšmets ir nedalāms.

Apelācijas tiesa var apstiprināt pārsūdzēto spriedumu, tādā gadījumā tā noraidīs vai anulēs pārsūdzību vai pasludinās tiesvedību par izbeigtu. Ja pārsūdzība tiks pieņemta, tiesa var atcelt vai grozīt pārsūdzēto spriedumu.

Ja tiks konstatēts, ka pirmās instances tiesa kļūdaini lēmusi par lietu, neskatot to pēc būtības, vai ka lieta tika izskatīta pušu prombūtnē, kuras netika juridiski pienācīgi uzaicinātas, apelācijas tiesa anulēs pārsūdzēto spriedumu un skatīs prasību, pieņemot galīgo nolēmumu. Tomēr apelācijas tiesa anulēs pārsūdzēto spriedumu un nodos lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā; pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu tiesā var tikai vienu reizi visā tiesvedības laikā.

Ja apelācijas tiesa konstatē, ka pirmās instances tiesa nebija kompetenta, tā anulēs pārsūdzēto spriedumu un nodos lietu izskatīšanai kompetentā tiesā vai attiecīgā gadījumā noraidīs pieteikumu kā nepieņemamu.

Ja apelācijas tiesa konstatē, ka tā ir kompetenta kā pirmās instances tiesa, tā anulēs pārsūdzēto spriedumu un skatīs to pēc būtības.

Apelantu viņa paša iesniegtas pārsūdzības rezultātā nevar nostādīt situācijā, kas ir sliktāka par to, ko rada pārsūdzētais nolēmums.

Pārskatīšanu reglamentē Civilprocesa kodeksa 483. līdz 502. pants.

Pārsūdzētus spriedumus, pasludinātus spriedumus bez tiesībām tos pārsūdzēt un citus nolēmumus konkrēti noteiktos gadījumos var grozīt, veicot tiesību normas pārskatīšanu. Šādi pārskatīt nevar nolēmumus, kas pasludināti par turpmāk minētajiem jautājumiem: likumiskā aizbildnība, ģimene, civilstāvoklis, ēku pārvaldība, evakuācija; servitūti, robežu izmaiņas, robežu iezīmēšana, pienākums veikt darbības, kuras nevar izteikt naudas izteiksmē, vai atturēties no šādām darbībām; personas pasludināšana par mirušu tiesas ceļā, kopīpašuma nodalīšana tiesas ceļā, mirušas personas atstāts mantojums, ieilgums, zemes īpašumtiesības, civilās navigācijas un ostas darbības, darba strīdi, sociālais nodrošinājums, ekspropriācija, patērētāju aizsardzība, apdrošināšana, prasības saskaņā ar Aktu Nr. 77/2016 par dāvinājuma aktiem attiecībā uz maksājumiem par nekustamo īpašumu ar mērķi nokārtot no kredītlīguma izrietošas saistības. Attiecībā uz apelācijas tiesu spriedumiem tiesību normas pārskatīšanu nevar veikt gadījumos, kad tiesību aktos ir noteikts, ka pirmās instances tiesas pasludinātus spriedumus var vienīgi pārsūdzēt.

Pieteikuma tiesību normas pārskatīšanai iesniegšanas termiņš ir 30 dienas no sprieduma izsniegšanas dienas. Tiesību normas pārskatīšanu veic tiesa, kas hierarhijā ir augstākas instances tiesa pār to, kura pasludināja pārsūdzēto spriedumu. Pēc apelanta pieprasījuma tiesa, kas veic pārskatīšanu, var likt apturēt spriedumu, attiecībā uz kuru notiek tiesību normas pārskatīšana.

Pretapelācijas tiesību normas pārskatīšana un izraisīto tiesību normas pārskatīšanu var veikt lietās, kurās konkrēti paredzēta pretapelācijas sūdzība vai izraisītā sūdzība.

Ja tiesību normas pārskatīšana ir atzīta par pieļaujamu principā, tiesa pēc tam, kad tā pārbaudījusi visus iesniegtos pamatojumus un tiesību normu, var to atļaut, noraidīt vai anulēt vai pasludināt tiesvedību par izbeigtu. Ja ir atļauta tiesību normas pārskatīšana, pārsūdzēto spriedumu var atcelt pilnībā vai daļēji. Atceltais spriedums zaudē spēku. Izpildes vai apdrošināšanas pasākumi, kas veikti uz šāda sprieduma pamata, zaudē likumīgo spēku. Tiesa to noskaidros ex officio, izmantojot spriedumu pārsūdzības atcelšanai.

Ja pārsūdzību atceļ, apelācijas tiesas spriedumi attiecībā uz pieņemtajiem tiesību jautājumiem ir saistoši tiesai, kura skatīja lietu pēc būtības. Ja spriedums ir atcelts procesuālo noteikumu pārkāpuma dēļ, tiesvedību atsāks no anulētā akta. Pēc pārsūdzības atcelšanas pirmās instances tiesa atkal skatīs lietu atcelšanas ietvaros un ņemot vērā visus pamatojumus, kas iesniegti tiesai, kuras spriedums tika atcelts.

Ja tiek veikta tiesību normas pārskatīšana un ja notiek atkārtota tiesvedība pēc tam, kad aplelācijas tiesa ir apturējusi spriedumu, attiecīgo pusi nedrīkst nostādīt sliktākā situācijā.

Prasību par atcelšanu reglamentē Civilprocesa kodeksa 503. līdz 508. pants.

Galīgos spriedumus var pārsūdzēt, iesniedzot prasību par anulēšanu gadījumos, kad prasītājs nebija pienācīgi uzaicināts un nepiedalījās lietas izskatīšanā. Prasību par anulēšanu iesniedz tiesai, kuras spriedums tiek apstrīdēts. To var iesniegt 15 dienās no sprieduma izsniegšanas brīža un ne vēlāk kā vienu gadu no dienas, kad tas kļuva galīgs. Tiesa var apturēt sprieduma, kura anulēšana tiek prasīta, izpildi ar nosacījumu, ka tiek sniegts nodrošinājums. Ja iebildumi ir labi pamatoti, tiesa pasludinās vienu spriedumu, anulējot pārsūdzēto spriedumu un izlemjot lietu. Prasības par atcelšanu rezultātā pasludinātu spriedumu var apstrīdēt tādā pašā veidā kā pārsūdzēto spriedumu.

Sprieduma pārskatīšanu reglamentē Civilprocesa kodeksa 509. līdz 513. pants.

Sprieduma pārskatīšanu par lietu pēc būtības vai saistībā ar lietu pēc būtības var prasīt, piemēram, ja attiecīgā puse tādu apstākļu dēļ, ko tā nevarēja kontrolēt, nevarēja ierasties tiesā un par to paziņoja tiesai. Pārskatīšanas termiņš ir viens mēnesis, skaitot no brīža, kad beidzās kavējošie apstākļi. Tiesa var apturēt sprieduma, kura pārskatīšana tiek prasīta, izpildi ar nosacījumu, ka tiek sniegts nodrošinājums. Ja tiesa atļauj piemērot pārskatīšanu, tā pilnībā vai daļēji grozīs pārsūdzēto spriedumu, bet konfliktējošu galīgo spriedumu gadījumā anulēs minētos spriedumus. Uz spriedumu, kas pasludināts pārskatīšanas procedūrā, attiecas pārsūdzības procedūras, kuras tiesību aktos noteiktas attiecībā uz pārskatītiem spriedumiem.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Rumāņu valoda

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Ja izpildu rīkojums ir publisks akts, apstiprināšana ir rajona tiesas kompetencē (I1 panta 2. punkta 2. apakšpunkts valdības ārkārtas Rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas vajadzīgi dažu Kopienas regulu īstenošanai no Rumānijas pievienošanās dienas ES, kas ar grozījumiem apstiprināts Likumā Nr. 191/2007 ar tajā izdarītajiem grozījumiem).

Lapa atjaunināta: 12/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.