Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas izpildes kārtība

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Skotija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Regulas ieviešanai tiek izmantoti pašreizējie Skotijas tiesu noteikumi gan par Šerifu tiesu (Sheriff Court), gan Augstāko civillietu tiesu (Court of Session), tos atbilstīgi pielāgojot.

Saskaņā ar noteikumiem pieteikumu par Eiropas izpildes rīkojuma labošanu vai atcelšanu iesniedz regulas IV pielikumā paredzētās veidlapas formā. Veidlapu iesniedz Šerifu tiesas sekretāram. Augstākajai civillietu tiesai iesniegtos pieteikumus uzskata par prasības pieteikumiem, un tie būtu jāiesniedz Augstākās civillietu tiesas sekretāra palīgam.

Veidlapām un noteikumiem var piekļūt arī Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē, atverot norādīto saiti:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Atbilstīgi Regulas 19. panta 1. punktam parādniekam jābūt tiesīgam lūgt pārskatītspriedumu, ja tas nav saņēmis dokumentu par tiesvedības sākšanu vai ja iesniegt iebildumus pret prasījumu parādniekam liedza apstākļi, kuros parādnieks nav vainojams.

Regulas ieviešanai tiek izmantoti pašreizējie Skotijas tiesu noteikumi gan par Šerifu tiesām, gan Augstāko civillietu tiesu, tos atbilstīgi pielāgojot.

Turpmāk ir rezumēti attiecīgie šerifu tiesu noteikumi un Augstākās civillietu tiesas noteikumi. Pilnam noteikumu tekstam un attiecīgajām veidlapām var piekļūt vietnē: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Šerifa tiesas noteikumi
  • Vienkāršotā procedūra

Sākot ar 2016. gada 28. novembri, ja tiek celta prasība par naudas summas samaksu, īpašum tiesību uz kustamu mantu nodošanu vai atgūšanu vai par konkrētas darbības izpildi un tās vērtība nepārsniedz 5000 £, izmanto vienkāršoto procedūru.

Sprieduma pārskatīšana

Pastāv divu veidu pārskatīšana: lēmuma atsaukšana un pārsūdzība.

Atbilstīgi 13. nodaļas 6. punktam puse var pieprasīt lēmuma atcelšanu ar atcelšanas pieteikumu, ko iesniedz izmantojot veidlapu 13B.1 lēmumiem, kas pieņemti pirms 2018. gada 30. jūlija vai veidlapu 13B.2 lēmumiem, kas pieņemti 2018.  gada 30. jūlijā vai pēc tam, norādot iemeslus, kāpēc lēmums būtu jāatceļ.  Pusei būtu jāaizpilda arī atbildes veidlapa (veidlapa 4A) un jānosūta tiesai kopā ar attiecīgo veidlapu 13B.

Atbilstīgi 16. nodaļas 2. punktam puse var pārsūdzēt lēmumu Šerifa tiesā, 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniedzot pārsūdzības veidlapu (veidlapa 16A), veidlapā jānorāda, kuri tiesību aktu noteikumi Šerifa pārsūdzības tiesai būtu jāizskata.

Pilns noteikumu teksts ir pieejams sadaļā par Šerifa tiesu:

Skotijas tiesas

Act of Sederuntsadaļā par vienkāršoto procedūru.  Veidlapas ir pieejamas nākamajā sadaļā.

Maza apmēra prasības

Procedūra lietās, kurās prasības apmērs ir līdz 3000 £ (ieskaitot), ir reglamentēta 2002. gada Noteikumos par maza apmēra prasībām. (Sākot ar 2016. gada 28. novembri, ja tiek celta prasība par naudas summas samaksu, īpašum tiesību uz kustamu mantu nodošanu vai atgūšanu vai par konkrētas darbības izpildi un tās vērtība nepārsniedz 5000 £, izmanto vienkāršoto procedūru - sk. iepriekš.)

Sprieduma pārskatīšana

Pastāv trīs pārskatīšanas veidi — nolēmuma atsaukšana, nolēmuma pārsūdzība un pieteikums pieņemtā nolēmuma grozīšanai.

Atbilstīgi 21. nodaļas 10. punkta a) apakšpunktam puse var lūgt nolēmuma mainīšanu, atcelšanu vai anulēšanu, vai nolēmuma izpildes apturēšanu, iesniedzot attiecīgu paziņojumu, kurā īsi izklāstīti pieteikuma iemesli.

Atbilstīgi 22. nodaļas 1. punkta a) apakšpunktam puse var lūgt pieņemtā nolēmuma atsaukšanu, iesniedzot 20. veidlapā iekļauto paziņojumu, kurā izskaidroti puses neierašanās iemesli un izklāstīta ierosinātā aizstāvība.

Atbilstīgi 23. nodaļas 1. punkta a) apakšpunktam puse ar pārsūdzību var vērsties pie šerifa tiesas galvenā tiesneša (sheriff principal), ne vēlāk kā 14 dienas pēc galīgā lēmuma pieņemšanas iesniedzot 21. veidlapā iekļauto pārsūdzības paziņojumu, kurā pieprasīta lietas izklāstīšana un norādīts pārsūdzības izskatīšanas juridiskais pamats.

Atbilstīgi 23. nodaļas 4. punktam pieteikumu atļaujai pārsūdzēt nolēmumu attiecībā uz pieteikumu par parāda maksājuma atlikšanu vai citu ar to saistītu nolēmumu iesniedz, izmantojot 22. veidlapu, un tajā norāda tiesību jautājumu, ar ko pamato pārsūdzības izskatīšanu. Ja pārsūdzības atļauja ir piešķirta, pārsūdzība jāiesniedz, izmantojot 23. veidlapu, un pārsūdzības iesniedzējam 14 dienu laikā no atļaujošā nolēmuma saņemšanas par pārsūdzību jāinformē visas pārējās puses.

Pilns noteikumu teksts ir pieejams sadaļā par Šerifa tiesu SCTS tīmekļa vietnē: Noteikumi par maza apmēra prasībām un veidlapas ir atrodamas šeit:Maza apmēra prasību veidlapas

Saīsināta procedūra

Procedūra lietās, kurās prasības apmērs ir 3000–5000 £ (ieskaitot), ir reglamentēta 2002. gada Noteikumos par saīsināto kārtību (Summary Cause). (Sākot ar 2016. gada 28. novembri, ja tiek celta prasība par naudas summas samaksu, īpašum tiesību uz kustamu mantu nodošanu vai atgūšanu vai par konkrētas darbības izpildi un tās vērtība nepārsniedz 5000 £, izmanto vienkāršoto procedūru - sk. iepriekš.)

Sprieduma pārskatīšana

Pastāv trīs pārskatīšanas veidi — nolēmuma atsaukšana, nolēmuma pārsūdzība un pieteikums pieņemtā nolēmuma grozīšanai. Turklāt pastāv īpaši noteikumi par pārsūdzībām saistībā ar parāda nomaksas termiņu.

Atbilstīgi 24. nodaļas 1. punkta a) apakšpunktam puse var lūgt pieņemtā nolēmuma atsaukšanu, iesniedzot 30. veidlapā iekļauto paziņojumu, kurā izskaidroti puses neierašanās iemesli un izklāstīta ierosinātā aizstāvība.

Atbilstīgi 25. nodaļas 1. punkta a) apakšpunktam puse ar pārsūdzību var vērsties pie šerifa tiesas galvenā tiesneša, ne vēlāk kā 14 dienas pēc galīgā nolēmuma pieņemšanas iesniedzot 31. veidlapā iekļauto pārsūdzības paziņojumu, kurā pieprasīta lietas izklāstīšana un norādīts pārsūdzības izskatīšanas juridiskais pamats.

Atbilstīgi 25. nodaļas 4. punktam pieteikumu atļaujai pārsūdzēt nolēmumu attiecībā uz pieteikumu par parāda maksājuma atlikšanu vai citu ar to saistītu nolēmumu iesniedz, izmantojot 32. veidlapu, un tajā norāda tiesību jautājumu, ar ko pamato pārsūdzības izskatīšanu. Ja pārsūdzības atļauja ir piešķirta, pārsūdzība jāiesniedz, izmantojot 33. veidlapu, un pārsūdzības iesniedzējam 14 dienu laikā no atļaujošā nolēmuma saņemšanas par pārsūdzību jāinformē visas pārējās puses.

Pilns noteikumu teksts ir pieejams sadaļā par Šerifa tiesu SCTS tīmekļa vietnē:  Noteikumi par saīsināto procedūru un veidlapas: Saīsinātās procedūras veidlapas

Parastā procedūra

Procedūra maksājumu lietās, kurās prasības apmērs pārsniedz 5000 £, ir reglamentēta 1993. gada Noteikumos par parasto procedūru (Ordinary Cause).

Sprieduma pārskatīšana

Pastāv divi pārsūdzības veidi: pārsūdzība Šerifa tiesas galvenajam tiesnesim vai pārsūdzība Augstākajā civiltiesā, kā arī iebildumu procedūra (Reponing procedure).

Atbilstīgi 8. nodaļas 1. punktam atbildētājs var lūgt viņa prombūtnē pieņemta nolēmuma atsaukšanu, iesniedzot “iebildumu paziņojumu” (reponing note), kurā izklāstīta ierosinātā aizstāvība un izskaidroti neierašanās iemesli. Šādam pieteikumam nav speciālas veidlapas, taču parasti tas līdzinās tiesvedības ierosināšanas dokumentam (Initial Writ) (G1 veidlapa). Ja pieteikums tiek apstiprināts, turpmāk process norit tā, it kā atbildētājs būtu iesniedzis paziņojumu par nodomu aizstāvēties.

Saskaņā ar 31. nodaļas 3. punktu pārsūdzību Augstākajā civillietu tiesā ierosina, iesniedzot tiesas sekretāram uz pamatlietā pieņemtā sprieduma lapām (interlocutor sheets) vai atsevišķas lapas uzrakstītu pārsūdzības paziņojumu. Atbilstīgi 31. nodaļas 4. punktam pārsūdzību Šerifa tiesas galvenajam tiesnesim iesniedz ar A1 veidlapā iekļauto pārsūdzības paziņojumu. Termiņi ir paredzēti 31. nodaļas 1. un 2. punktā.

Pilns noteikumu teksts ir pieejams sadaļā par Šerifa tiesu SCTS tīmekļa vietnē: Noteikumi par parasto procedūru.

  • Augstākās civillietu tiesas 1994. gada noteikumi

Sprieduma pārskatīšana

Saskaņā ar 19. nodaļas 2. punktu atbildētājs var iesniegt pieteikumu nolēmuma atsaukšanai, un vienlaikus tam jāiesniedz aizstāvības argumenti konkrētajā lietā. Process turpmāk noritēs tā, it kā aizstāvības argumenti būtu iesniegti savlaicīgi.

Pilns noteikumu teksts ir pieejams sadaļā par Augstāko civillietu tiesu SCTS tīmekļa vietnē: Noteikumi par Augstāko civillietu tiesu.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Uz Skotiju sūtītos apliecinājumus pieņem angļu valodā.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Ja autentiski dokumenti tiek reģistrēti glabāšanai un izpildei Padomes un tiesu reģistrā (Books of Council and Session), apliecinājumu izsniedz reģistra vadītājs.

Reģistra vadītāja kontaktinformācija:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tālr.: 0845 607 0161

E-pasts: customer.services@ros.gov.uk

Ja dokuments glabāšanai un izpildei tiek reģistrēts Šerifa tiesas reģistrā, apliecinājumu izsniedz Šerifa tiesas sekretārs. Atbilstīgi Šerifu tiesu noteikumu par Eiropas izpildes rīkojumu 5. punktam apliecinājuma pieteikumam saskaņā ar Regulas 25. panta 1. punktu pievieno ar zvērestu apliecinātu rakstveida liecību. Informāciju par Šerifa tiesām var atrast sadaļā Tiesu un tribunālu atrašanās vietas SCTS tīmekļa vietnē zem "Court Locations"

Lapa atjaunināta: 27/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.