Eiropas izpildes kārtība

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Saskaņā ar Likuma Nr. 160/2015 (Civilprocesa kodekss (Civilný sporový poriadok)) 21. pantu veikt grozījumus vai atsaukt apstiprinājumus spriedumu vai izlīgumu gadījumā ir pilnvarota tiesa, kas taisīja spriedumu, vai tiesa, kurā tika apstiprināts vai pieņemts izlīgums.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Saskaņā ar regulas 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu Slovākijas tiesām ir pilnvaras pārskatīt spriedumus atbilstīgi Civilprocesa likuma 355.–457. sadaļai. Saskaņā ar regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktu tiesas pārskata spriedumus saskaņā ar Civilprocesa likuma 122. sadaļu (atbrīvojums noteikuma par termiņa beigu ievērošanu).

355.–457. sadaļā ir paredzēts atsevišķu pārsūdzības procedūru regulējums (pārsūdzība, procedūras atsākšana un ārkārtas pārsūdzība). Atsevišķi noteikumi nosaka pārsūdzības pieņemamības nosacījumus, informāciju, kas ir jānorāda iesniegtajās pārsūdzībās, darbības, kas ir jāveic tiesām, kā arī tiesu lēmumu pieņemšanas procedūras attiecībā uz pārsūdzībām.

Atsevišķi Civilprocesa likuma noteikumi ir pieejami Slov-lex.sk

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Saskaņā ar regulas 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu — slovāku valoda (Slovākijas Republikā).

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 21. sadaļas 2. punktu reģionālā tiesa (krajský súd), kas kompetenta legalizēt tiesas dokumentus, atbilstīgi 62. sadaļai grozītajā Likumā Nr. 97/1963 par starptautiskajām privāttiesībām un reglamentu ir kompetenta izsniegt, grozīt un atsaukt apliecības saskaņā ar īpašajiem tiesību aktiem attiecībā uz publiskiem aktiem.

Reģionālā tiesa ir kompetenta legalizēt tiesas dokumentus vai izsniegt apliecinājumu, ja attiecīgos dokumentus ir izsniegušas apgabaltiesas, notāri vai tiesu izpildītāji, kas darbojas apgabaltiesas jurisdikcijā, ar nosacījumu, ka dokumentu vai tajos sniegto parakstu autentiskums ir pārbaudīts un ka dokumentu tulkojumus ir sagatavojuši oficiāli tulkotāji vai ziņojumus ir sagatavojuši eksperti.

Likums Nr. 97/1963 ir atrodams Slov-lex.sk

Lapa atjaunināta: 09/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.