Eiropas izpildes kārtība

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Regulas 10. panta 2. punktā minētā labošanas procedūra:

  • Slovēnijā labojumu pieteikums ir jāadresē iestādei, kura ir izsniegusi Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumu (Prasību izpildes un nodrošinājuma likuma 42. panta c) punkta 1) apakšpunkts).

Regulas 10. panta 2. punktā minētā atsaukšanas procedūra:

  • anulēšanas procedūras atbilstoši Prasību izpildes un nodrošinājuma likuma 42. panta c) punkta 2) apakšpunktam (tiesas vai iestādes, kas izsniegusi apstiprinājumu, kompetencē ir šā apstiprinājuma anulēšana) un minētā likuma 42. panta c) punkta 3) apakšpunktam (galīgā apstiprinājuma, kas pēc lēmuma par izpildi izsniegts, pamatojoties uz oficiālu dokumentu, anulēšanas procedūrā teritoriālā jurisdikcija ir tai tiesai, kuras teritoriālajā jurisdikcijā ir lēmumu pieņemšana par pieļaujamajiem izpildes līdzekļiem).

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

– Procesa atjaunošana atbilstoši Civilprocesa kodeksa 394.–405. pantam.

Restitutio in integrum atbilstoši Civilprocesa kodeksa 166.–120. pantam.

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Oficiālās valodas ir slovēņu valoda un divas nacionālo minoritāšu valodas, ko oficiāli lieto tiesās attiecīgo nacionālo minoritāšu apdzīvotos reģionos (Civilprocesa kodeksa 6. un 104. pants saistībā ar Prasību izpildes un nodrošinājuma likuma 15. pantu). Nacionālo minoritāšu valodas ir itāļu un ungāru.

Reģioni ar jauktu etnisko sastāvu ir definēti Likumā par komūnu izveidi (“ZUODNO”; Uradni list RS (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 108/06 — oficiālais konsolidētais teksts, un Nr. 9/11). ZUODNO 5. pantā ir noteikts: “Reģioni ar jauktu etnisko sastāvu šā likuma izpratnē ir tie, kas kā tādi ir definēti komūnu Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola un Piran pašreizējos statūtos.”

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Notāri.

Notāru saraksts ir atrodams tīmekļa vietnē http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Lapa atjaunināta: 26/10/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.