Eiropas izpildes kārtība

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Spānija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Procedūra kļūdu labošanai Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 805/2004 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir paredzēta 1985. gada 1. jūlija Konstitucionālā likuma 6/1985 par tiesu varu (Ley Orgánica del Poder Judicial) 267. panta pirmajās trīs daļās.

Procedūru Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma atsaukšanai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 805/2004 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā, veic saskaņā ar noteikumiem par prasību par pārskatīšanu (recurso de reposición), kas ir paredzēti 2000. gada 7. janvāra Likumā 1/2000 par civilprocesu (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Saistībā ar Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu attiecībā uz publiskiem aktiem par lietu atbildīgā notāra pienākums ir pārbaudīt, vai nav pieļautas būtiskas kļūdas vai arī nav izpildīti kādi apstiprinājuma izsniegšanas nosacījumi, kā arī nosūtīt pieprasījumu veikt būtiskas kļūdas labojumu vai nosūtīt pieprasījumu atsaukt apstiprinājumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 805/2004 10. panta 1. punktu.

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Pārkatīšanu tiesā ārkārtas gadījumos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 805/2004 19. pantā, var veikt, atceļot galīgo spriedumu pēc saistības nepildošās puses pieprasījuma (2000. gada 7. janvāra Likuma 1/2000 501. pants).

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Saskaņā ar 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu pieņemamā valoda ir spāņu valoda.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Par šo lietu atbildīgā pilnvarotā notāra vai tā likumīgā pārstāvja, vai tā aizstājēja pienākums ir izsniegt Regulas (EK) Nr. 805/2004 25. panta 1. punktā un III pielikumā paredzētu apstiprinājumu.

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.