Eiropas izpildes kārtība

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Spriedumu atzīšana un izpilde - Spriedumi civillietās un komerclietās - Eiropas izpildes rīkojums


*jāaizpilda obligāti

1. Rektifikācijas un atsaukšanas kārtība (10. panta 2. punkts)

Apstiprinājumus var labot atbilstoši 14. pantam Likumā (2014:912), ar ko nosaka papildu noteikumus attiecībā uz tiesu piekritību un dažu spriedumu atzīšanu un starptautisku izpildi (10. panta 1. punkta a) apakšpunkts regulā par Eiropas izpildes rīkojumu).

“14. pants Likumā (2014:912), ar ko nosaka papildu noteikumus attiecībā uz tiesu piekritību un dažu spriedumu atzīšanu un starptautisku izpildi

Ja būtiskas kļūdas dēļ Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums neatbilst pamatā esošajam spriedumam, publiskam aktam vai lēmumam, apstiprinājumu labo tā tiesa vai iestāde, kura to izdevusi. Lēmumu par labojumiem nevar pārsūdzēt.”

Apstiprinājumus var atsaukt atbilstoši 15. pantam Likumā (2014:912), ar ko nosaka papildu noteikumus attiecībā uz tiesu piekritību un dažu spriedumu atzīšanu un starptautisku izpildi (10. panta 1. punkta b) apakšpunkts regulā par Eiropas izpildes rīkojumu).

“15. pants Likumā (2014:912), ar ko nosaka papildu noteikumus attiecībā uz tiesu piekritību un dažu spriedumu atzīšanu un starptautisku izpildi

Ja Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums izdots pretrunā noteikumiem, kas paredzēti regulā par Eiropas izpildes rīkojumu, apstiprinājumu atsauc tā tiesa vai iestāde, kas to izdevusi.

Pirms atsaukt apstiprinājumu, pusēm sniedz iespēju paust savu viedokli, ja tas ir lietderīgi.

Lēmumus par atsaukšanu nevar pārsūdzēt.”

2. Pārskatīšanas kārtība (19. panta 1. punkts)

Lēmumu var iesniegt pārskatīšanai, izmantojot pārsūdzību (överklagande) atbilstoši Procesuālā kodeksa (rättegångsbalken) 50. nodaļas 1. pantam, pieprasījumu tā izskatīšanai no jauna saskaņā ar Procesuālā kodeksa 44. nodaļas 9. pantu, pieprasījumu tā izskatīšanai no jauna (återvinning) saskaņā ar 52. pantu Likumā (1990:746) par maksājumu rīkojumiem un palīdzību, pieprasījumu atjaunot nokavētu termiņu (återställande av försutten tid) saskaņā ar Procesuālā kodeksa 58. nodaļas 11. pantu, vai sūdzību par nopietnu procesuālu kļūdu (klagan över domvilla) saskaņā ar Procesuālā kodeksa 59. nodaļas 1. pantu (19. pants regulā par Eiropas izpildes rīkojumu).

“Procesuālā kodeksa 50. nodaļas 1. pants

Pusei, kura vēlas pārsūdzēt rajona tiesas (tingsrätt) spriedumu civillietā, tas ir jādara rakstveidā. Pārsūdzību iesniedz rajona tiesā. Tiesai tā ir jāsaņem trīs nedēļās kopš sprieduma piegādes.

Procesuālā kodeksa 44. nodaļas 9. pants

Puse, pret kuru noteikts aizmugurisks spriedums, viena mēneša laikā kopš datuma, kad tai tika piegādāts spriedums, var pieprasīt lietas izskatīšanu no jauna tiesā, kurā tika ierosināta tiesvedība. Ja lietas izskatīšana no jauna netiek pieprasīta, spriedumu, kas vērsts pret pusi, kura nav izpildījusi saistības, vairs nevar apstrīdēt.

Pieprasījumu lietas izskatīšanai no jauna iesniedz rakstveidā. Ja aizmugurisks spriedums noteikts, neuzklausot pēc būtības, pieprasījumā jāietver viss, kas tiek prasīts no pieprasījuma iesniedzēja, lai varētu veikt minēto uzklausīšanu.

Procesuālā kodeksa 58. nodaļas 11. pants

Ja persona ir nokavējusi sprieduma vai lēmuma pārsūdzības termiņu vai pieprasījuma iesniegšanas termiņu lietas atkārtotai izskatīšanai vai statusa atjaunošanai un tai ir bijis likumīgs attaisnojums, pamatojoties uz šīs personas iesniegumu, termiņu var atjaunot.

Procesuālā kodeksa 59. nodaļas 1. pants

Spriedumu, kas ieguvis res judicata spēku, atceļ nopietnas procesuālas kļūdas dēļ, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, kuras likumīgās tiesības skar šis spriedums:

1) ja lieta izskatīta, neraugoties uz to, ka procesuālie noteikumi paredzēja pienākumu augstākai tiesai pēc savas iniciatīvas uzklausīt apelācijas lietu;

2) ja spriedums vērsts pret personu, kas nebija pienācīgi uzaicināta un neieradās uz lietas izskatīšanu, vai arī ja spriedums negatīvi ietekmē tās personas tiesības, kura nebija lietas dalībnieks;

3) ja spriedums ir tik neskaidrs vai nepilnīgs, ka no tā nevar izprast tiesas lēmuma būtību, vai

4) ja lietas izskatīšanas gaitā pieļauta cita nopietna procesuāla kļūda, kas varētu ietekmēt lietas iznākumu.

Sūdzību par nopietnu procesuālu kļūdu, kas minēta iepriekš 4. apakšpunktā un pamatojas uz apstākli, kas iepriekš nebija paziņots lietā, noraida, ja vien sūdzības iesniedzējs nepierāda, ka lietas izskatīšanas gaitā viņam netika dota iespēja par to informēt tiesu vai viņam bija cits pamatots iemesls to nedarīt.

Likuma (1990:746) par maksājumu rīkojumiem un palīdzību 52. pants

Ja atbildētāju neapmierina spriedums lietā par maksājuma rīkojumu vai parasto palīdzību, viņš var lūgt atjaunot tiesvedību.”

3. Pieļaujamās valodas (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

Apstiprinājuma aizpildīšanai ir pieņemamas šādas valodas: zviedru un angļu.

4. Iestādes, kam uzdota publisko aktu apliecināšana (25. pants)

Ja Zviedrijas Sociālās labklājības padome (Socialnämnd) ir izdevusi publisku aktu, tai ir tiesības apliecināt šo dokumentu par Eiropas izpildu rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 16/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.