Titolu eżekuttiv ewropew

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Olanda

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ordni ta' Infurzar Ewropew


*input mandatarju

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

1.1. Proċeduri għar-rettifika

Applikazzjoni għar-rettifika tista’ ssir lill-qorti li aċċettat l-ordni bħala EEO, permezz tal-formula fl-Anness VI tar-Regolament. Il-proċedura hi regolata bl-Artikolu 4 ta’ l-Att dwar l-Implimentazzjoni; hi proċedura ta’ petizzjoni simplifikata. Dan ifisser li l-artikoli 261 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili japplikaw flimkien ma’ l-Att dwar l-Implimentazzjoni. L-Artikoli 358 et seq. u 426 et seq. ta’ dak il-Kodiċi japplikaw fir-rigward ta’ l-appelli u l-kassazzjoni rispettivament.

L-Artikolu 4 ta' l-Att dwar l-Implimentazzjoni ta' l-Ordni Ewropea ta' Infurzar

1. Applikazzjoni għar-rettifika ta’ ċertifikat ta’ l-Ordni Ewropea ta’ Infurzar skond l-Artikolu 10(1)(a) tar-Regolament għandha ssir fuq il-formula provduta mill-Artikoli 10(3) tar-Regolament tal-qorti li aċċettat l-ordni bħala Ordni Ewropea ta' Infurzar. L-Artikoli 2(2) u (3) għandhom japplikaw b’analoġija.

2. Fejn l-applikazzjoni msemmija fis-subartikolu 1 tkun saret mill-kreditur li fuq l-applikazzjoni tiegħu tkun ħarġet l-Ordni, kull meta hu possibbli għandha tkun akkumpanjata biċ-ċertifikat ta' l-Ordni Ewropea ta' Infurzar li se jkun rettifikat. Id-debitur m’għandux għalfejn ikun imsejjaħ. Ir-rettifika għandha tkun ordnata f’data li tkun determinata mill-qorti; li d-data għandha tinkiteb fuq l-ordni tal-qorti u għandu jinħareġ ċertifikat rettifikat ta’ l-Ordni Ewropea ta’ Infurzar. Iċ-ċertifikat oriġinali ta’ l-Ordni Ewropea ta’ Infurzar għandu jitlef l-effett tiegħu mill-ewwel. Jekk l-applikazzjoni ma tkunx aċċettata, iċ-ċertifikat oriġinali ta’ l-Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar għandu jkun ritornat lill-applikant.

3. Fejn l-applikazzjoni msemmija fis-subartikolu 1 hi ppreżentata mid-debitur, il-qorti m’għandhiex tordna rettifika mingħajr ma l-ewwel tingħata l-opportunità lill-kreditur u d-debitur li jesprimu l-fehmiet tagħhom. Ir-rettifika għandha tkun ordnata f’data li tkun determinata mill-qorti; dik id-data għandha tinkiteb fuq l-ordni tal-qorti, bħala li dan l-att twettaq diġà, u għandu jinħareġ ċertifikat rettifikat ta’ l-Ordni Ewropea ta’ Infurzar. Iċ-ċertifikat oriġinali ta’ l-Ordni Ewropea ta’ Infurzar għandu jitlef l-effett tiegħu mill-ewwel. Il-qorti għandha tagħti istruzzjonijiet lill-kreditur biex jiddepożita l-Ordni l-ġdida fir-Reġistru tal-Qorti.

UL-Artikoli 2(2) u (3) ta’ l-Att dwar l-Implimentazzjoni ta’ l-Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar

2. Kopja awtentika ta’ l-ordni li ċ-ċertifikat tagħha qed jintalab u d-dokument li beda l-proċeduri għandhom ikunu ppreżentati ma’ l-applikazzjoni provduta minn paragrafu 1. Fejn hu possibbli l-applikazzjoni għandha tagħti dawn il-partikularitajiet kollha għax huma meħtieġa mill-qorti sabiex tiċċertifika d-deċiżjoni bħala Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar skond l-Anness I tar-Regolament. Jekk id-dokumenti jew l-informazzjoni mogħtija ma’ l-applikazzjoni mhumiex sħaħ, l-applikant għandu jingħata l-opportunità li jamplifikahom.

3. L-applikazzjoni li jipprovdi għaliha l-paragrafu 1 għandha tkun ippreżentata minn uffiċjal tal-qorti jew prosekutur. Preżentazzjoni minn uffiċjal tal-qorti jew prosekutur m’għandhiex tkun meħtieġa fl-eventwalità ta’ ċertifikazzjoni ta’ deċiżjoni minn imħallef tad-distrett.

1.2. Proċedura ta’ l-irtirar

L-applikazzjoni għall-iritirar tista’ ssir fuq il-formula ta’ l-Anness VI tar-Regolament ippreżentata lill-qorti li aċċettat l-ordni bħala EEO. Il-proċedura hi regolata mill-artikolu 5 ta’ l-Att dwar l-Implimentazzjoni; hi proċedura simplifikata ta’ petizzjoni. Dan ifisser li l-artikoli 261 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili japplikaw flimkien ma’ l-Att dwar l-Implimentazzjoni. L-Artikoli 358 et seq. u 426 et seq. ta’ dak il-Kodiċi japplikaw fir-rigward ta’ l-appelli u l-kassazzjoni rispettivament.

L-Artikolu 5 ta’ l-Att dwar l-Implimentazzjoni ta’ l-Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar

1. Applikazzjoni għall-irtirar ta’ ċertifikat ta’ l-Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar għandha ssir fuq il-formula li jipprovdi għaliha l-Artikolu 10(3) tar-Regolament tal-qorti li aċċettat l-ordni bħala Ordni Ewropea ta' Infurzar. L-Artikoli 2(2) u (3) għandhom japplikaw b’analoġija.

2. L-irtirar għandu jkun ordnat, wara li l-partijiet ikunu ingħataw l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom, permezz ta’ ordni maħruġ mill-qorti f’data li hi għandha tiddetermina. Il-qorti għandha tagħti istruzzjonijiet lill-kreditur biex jiddepożita l-Ordni l-ġdida fir-Reġistru tal-Qorti.

L-Artikoli 2(2) u (3) ta’ l-Att dwar l-Implimentazzjoni ta’ l-Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar

2. Kopja awtentika ta’ l-ordni li ċ-ċertifikat tagħha qed jintalab u d-dokument li beda l-proċeduri għandhom ikunu ppreżentati ma’ l-applikazzjoni provduta minn paragrafu 1. Fejn hu possibbli l-applikazzjoni għandha tagħti dawn il-partikularitajiet kollha għax huma meħtieġa mill-qorti sabiex tiċċertifika d-deċiżjoni bħala Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar konformi ma’ l-Anness I tar-Regolament. Jekk id-dokumenti jew l-informazzjoni mogħtija ma’ l-applikazzjoni mhumiex sħaħ, l-applikant għandu jingħata l-opportunità li jamplifikahom.

3. L-applikazzjoni provduta mill-paragrafu 1 għandha tkun ippreżentata minn uffiċjal tal-qorti jew prosekutur. Preżentazzjoni minn uffiċjal tal-qorti jew prosekutur m’għandhiex tkun meħtieġa fl-eventwalità ta’ ċertifikazzjoni ta’ deċiżjoni minn imħallef tad-distrett.

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Applikazzjoni għal reviżjoni ta’ deċiżjoni dwar talba mhux kontestata skond l-Artikolu 19 tar-Regolament tista’ ssir skond l-Artikolu 8 ta’ l-Att dwar l-Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar. Jekk ir-reviżjoni tkun ordnata abbażi ta’ l-artikolu 8(3) permezz ta’ petitzzjoni, japplikaw l-artikoli 261 et. seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

UL-Artikolu 8 ta’ l-Att dwar l-Implimentazzjoni ta’ l-Ordni Ewropea ta’ l-Infurzar

1. Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ deċiżjonijiet dwar talbiet mhux kontestati li fuqhom japplika r-Regolament, id-debitur jista’ japplika għal reviżjoni lill-qorti li għamlet l-ordni għar-raġunijiet speċifikati fl-Artikolu 19(1)(a) u (b) tar-Regolament.

2. Jekk l-applikazzjoni għar-reviżjoni tikkonċerna sentenza, għandha ssir fuq il-formula ta’ taħrika għall-oġġezzjoni skond l-artikolu 146 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

3. Jekk l-applikazzjoni għar-reviżjoni tikkonċerna deċiżjoni sommarja, għandha ssir fuq il-formula ta’ appplikazzjoni sempliċi.

4. L-appelli għandhom jitressqu:

a) f’każijiet li fuqhom japplika l-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament, fi żmien erba’ ġimgħat wara li d-deċiżjoni tkun ippreżentata lid-debitur;

b) f’każijiet li fuqhom japplika l-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament, fi żmien erba’ ġimgħat wara li ċ-ċirkostanzi speċifikati ma japplikawx aktar;

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Il-lingwi aċċettati għall-iskopijiet ta’ l-Artikolu 20 tar-Regolament huma l-Olandiż jew kwalunkwe lingwa oħra mifhuma mid-debitur.

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

L-awtorità maħtura mill-Olanda biex tiċċertifika dokument bħala EEO għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 25 tar-Regolament hu l-imħallef tal-proċeduri interlokutorji tal-qorti tal-post fejn in-nutar li ppubblika d-dokument oriġinali jkun bbażat.

L-aħħar aġġornament: 13/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.