Europese executoriale titel

België

Inhoud aangereikt door
België

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

België

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Betreffende de procedure tot rectificatie en intrekking zoals bepaald in artikel 10, lid 2, van de verordening kan worden gezegd dat het verzoek dient te worden gericht tot de hoofdgriffier van de rechtsinstantie die het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel heeft uitgevaardigd. Indien het een bewijs van waarmerking van een authentieke akte betreft, moet het verzoek gericht worden tot de notaris die het bewijs van waarmerking heeft afgeleverd. Indien de hoofdgriffier of respectievelijk de notaris besluit tot de effectieve rectificatie of intrekking verliest het bewijs van waarmerking zijn uitwerking. Zodra de materiële fout is rechtgezet (bij rectificatie) of de hoofdgriffier of respectievelijk de notaris concluderen dat aan alle vereisten van de verordening is voldaan (bij intrekking), zal een nieuw certificaat worden uitgevaardigd dat het eerder afgeleverde certificaat van bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel vervangt.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Naargelang de concrete omstandigheid van de zaak zullen naar Belgisch recht verschillende rechtsmiddelen kunnen worden aangewend om de heroverweging van een beslissing te bekomen:

- vooreerst biedt artikel 1051 van het Gerechtelijk wetboek de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis binnen één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid van dit wetboek. Dit geldt zowel voor vonnissen gewezen op tegenspraak, als voor verstekvonnissen

- ten tweede biedt artikel 1048 van het Gerechtelijk wetboek de mogelijkheid verzet aan te tekenen tegen verstekvonnissen binnen één maand vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid van dit wetboek.

- met betrekking tot beslissingen van burgerlijke rechtbanken en van strafrechtbanken die uitspraak hebben gedaan over burgerlijke belangen, en die reeds in kracht van gewijsde zijn gegaan, kan in bepaalde bij artikel 1133 van het Gerechtelijk wetboek voorziene gevallen een verzoek tot herroeping van het gewijsde worden ingediend binnen 6 maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond.

De hoger vermelde termijnen voor het instellen van hoger beroep, aantekenen van verzet of instellen van een verzoek tot herroeping van het gewijsde gelden:

- onder voorbehoud van termijnen die worden voorzien in dwingende supranationale en internationale bepalingen

- onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van het artikel 50 van het Gerechtelijk wetboek om een op straffe van verval voorgeschreven termijn te verlengen in bepaalde bij de wet bepaalde omstandigheden.

- onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van het herhaaldelijk door het Belgisch Hof van Cassatie bevestigde algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de bij de wet opgelegde termijnen voor het verrichten van een handeling, worden verlengd voor de partij die door overmacht die handeling niet kon verrichten voordat de termijn was verstreken.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

In het kader van artikel 20, lid 2, onder c), van de verordening dient het afschrift van de beslissing en het afschrift van bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel te worden vergezeld van een vertaling van het bewijs van waarmerking in de officiële taal van de plaats van tenuitvoerlegging, zijnde het Nederlands, Frans of Duits.

De lijst die aangeeft welke taal van toepassing is, kan worden teruggevonden in het handboek van de ontvangende instanties bij Verordening (EG) nr. 1348/2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken (Burgerlijke Gerechtelijke Atlas).

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De als aangewezen bevoegde instantie in het kader van artikel 25 van de Verordening, is in België de notaris die de authentieke akte heeft verleden die het voorwerp uitmaakt van het verzoek tot het uitvaardigen van een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel.

Laatste update: 17/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.