Europese executoriale titel

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Een verzoek om rectificatie of intrekking van een door een rechtbank verstrekt bewijs van waarmerking moet worden ingediend bij:

- de rechtbank die het bewijs van waarmerking heeft afgegeven.

Een verzoek om rectificatie of nietigverklaring van een openbaar document dat is opgesteld door een notaris, een bestuurlijke instantie of een natuurlijke persoon of rechtspersoon met publieke bevoegdheden, moet worden ingediend bij:

- de autoriteit of persoon die het document heeft opgesteld, die vervolgens verplicht is het verzoek door te sturen aan de gemeentelijke rechtbank die bevoegd is op basis van de locatie van de statutaire zetel/verblijfplaats, zodat laatstgenoemde een geldige beslissing kan geven.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de verordening, zijn de procedures voor de heroverweging van beslissingen in de Republiek Kroatië neergelegd in de wet inzake burgerlijke rechtsvordering (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië) nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – geconsolideerde tekst, 25/13 en 89/14 – Arrest van het grondwettelijk hof van de Republiek Kroatië, 70/19, 80/22 en 114/22).

Deze procedures zijn:

- verzoek om herstel in de vorige toestand (artikelen 117-122 bis van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering). Een verzoek moet worden ingediend binnen acht dagen te rekenen vanaf de datum waarop de partij de reden voor de omissie vernam; indien de partij op een latere datum kennis kreeg van de omissie, vangt de eerdergenoemde termijn aan op de datum waarop de partij kennis kreeg van de oorzaak waardoor zij de uiterste datum niet heeft gehaald. Zodra er sinds de omissie twee maanden zijn verstreken (in procedures voor gemeentelijke rechtbanken) of dertig dagen zijn verstreken (in procedures voor handelsrechtbanken), is het niet langer mogelijk een verzoek om herstel in de vorige toestand in te dienen.

- herziening (artikelen 421-432 van de wet inzake burgerlijke rechtsvordering). Een verzoek om herziening moet worden ingediend binnen dertig dagen te rekenen vanaf de datum waarop de partij kennis kreeg van de reden voor het indienen van het verzoek, of vanaf de datum waarop de beslissing van de rechtbank aan haar werd betekend.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Kroatisch. Vertalingen in het Kroatisch moeten door een daartoe in een van de lidstaten van de EU bevoegde vertaler als officiële vertaling worden gewaarmerkt.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Bevoegde rechtbanken, bestuurlijke instanties, notarissen, rechtspersonen en natuurlijke personen met publieke bevoegdheden die gemachtigd zijn om executoriale titels of dwangbevelen voor niet-betwiste schuldvorderingen onder het toepasselijke nationaal recht af te geven.

Laatste update: 14/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.