Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europese executoriale titel

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Engeland en Wales

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

De ‘Rules of Court’ (procesregels) voor Engeland en Wales die zijn ingevoerd op grond van de Civil Procedure Act 1997, worden toegepast om uitvoering aan de verordening te geven. Deze ‘Rules of Court’ staan bekend als de ‘Civil Procedure Rules’ en zijn opgesteld in de vorm van ‘statutory instruments’ (wettelijke instrumenten).

Part 74.27 of the Civil Procedure Rules en de bijbehorende praktijkwenk 74B voorzien in bepalingen voor de Europese executoriale titel in Engeland en Wales, met inbegrip van procedures voor rectificatie en intrekking.

Op grond van artikel 10 kan het gerecht worden verzocht om rectificatie van een bewijs van waarmerking (wanneer de beslissing en het bewijs van waarmerking onderling verschillen) of intrekking ervan (wanneer het in strijd is met de verordening). De procedure voor de behandeling van deze gevallen is CPR Part 23, waarin de regels zijn opgenomen voor het richten van verzoeken aan het gerecht. Een verzoek op grond van artikel 10 wordt volgens de procedure van Part 23 ingediend bij het gerecht dat de Europese executoriale titel heeft verstrekt.

Het verzoek wordt ingediend met behulp van formulier(*) N244. Op het formulier moet worden vermeld welke maatregel de verzoeker vordert (d.w.z. rectificatie of intrekking) en waarom het verzoek wordt ingediend (bv. omdat het bewijs van waarmerking een fout bevat).

(*) Het VK bevestigt dat de standaardformulieren van de verordening zullen worden gebruikt. In de bijlagen I tot en met V bij de verordening zijn de formulieren opgenomen die door de gerechten worden gebruikt voor de verstrekking van de bewijzen van waarmerking. Schuldeisers gebruiken de relevante formulieren van de gerechten in het Verenigd Koninkrijk om de vereiste verzoeken in te dienen en het bewijs van waarmerking wordt verstrekt met behulp van het formulier in de bijlage bij de verordening Het is de bedoeling dat voor een verzoek in de zin van artikel 10, lid 3, gebruik kan worden gemaakt van het standaardformulier van het Verenigd Koninkrijk of van het formulier in bijlage VI bij de verordening.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

De Rules of Court (procesregels) voor Engeland en Wales die zijn ingevoerd op grond van de Civil Procedure Act 1997, worden toegepast om uitvoering aan de verordening te geven. Deze ‘Rules of Court’ staan bekend als de ‘Civil Procedure Rules’ en zijn opgesteld in de vorm van ‘statutory instruments’ (wettelijke instrumenten).

Krachtens artikel 19, lid 1, moet de schuldenaar kunnen verzoeken om heroverweging van de beslissing wanneer het stuk dat het geding inleidt hem/haar niet heeft bereikt of hij/zij buiten zijn/haar schuld de vordering niet heeft kunnen betwisten.

Op grond van Part 13 van de CPR kan de executieschuldenaar in de in artikel 19 vermelde omstandigheden om heroverweging van de beslissing verzoeken. In Part 13 is de procedure omschreven voor het indienen van verzoeken om een bij verstek gegeven beslissing te vernietigen of te wijzigen. Een beslissing bij verstek kan worden verkregen wanneer de executieschuldenaar geen ontvangstbevestiging van de betekening en/of verweerschrift heeft ingediend. Op grond van Part 13 van de CPR kan de executieschuldenaar in de in artikel 19 vermelde omstandigheden om heroverweging van de beslissing verzoeken. In Part 13 is de procedure omschreven voor het indienen van verzoeken om een bij verstek gewezen beslissing te vernietigen of te wijzigen.

Er zijn geen formulieren voorgeschreven voor het indienen van verzoeken om een bij verstek gegeven beslissing te vernietigen of te wijzigen. Voor het indienen van een verzoek maakt de verzoeker gewoonlijk gebruik van formulier N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). De verzoeker moet aangeven welke maatregel hij vordert en waarom de beslissing zou moeten worden vernietigd of gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de beslissing niet tijdig was betekend waardoor hij/zij onvoldoende tijd had om zijn/haar verweer voor te bereiden. Bij de terechtzitting in het kader van het verzoek wordt de beslissing heroverwogen.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

In Engeland en Wales worden toegezonden bewijzen van waarmerking alleen in het Engels aanvaard.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Authentieke akten van andere lidstaten worden in Engeland en Wales wel ten uitvoer gelegd, maar niet opgemaakt. Bijgevolg hoeft er geen instantie te worden aangewezen om deze akten te waarmerken.

Laatste update: 22/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.