Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europese executoriale titel

Gibraltar

Inhoud aangereikt door
Gibraltar

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Gibraltar

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Overeenkomstig 'Rule 6' van de 'Gibraltar Supreme Court Rules', zijn de 'Civil Procedure Rules' voor Engeland en Wales van toepassing in Gibraltar.

Artikel 10 heeft betrekking op het recht om het gerecht te verzoeken een bewijs van waarmerking te rectificeren (wanneer het bewijs van waarmerking en de beslissing onderling verschillen) of in te trekken (wanneer het in strijd met de verordening is verstrekt). De procedure die voor deze gevallen geldt is 'CPR Part 23', waarin de regels voor het indienen van verzoeken bij het gerecht zijn opgenomen. Een verzoek op basis van artikel 10 wordt volgens de procedure van 'Part 23' ingediend bij het gerecht dat de Europese executoriale titel heeft verstrekt. In Gibraltar worden Europese executoriale titels uitgevaardigd door de 'Supreme Court'.

De volledige tekst van 'Part 23' is beschikbaar op: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Het verzoek wordt ingediend met behulp van het formulier N244#_ftn1(*) (zie http://www.hmcourts‑service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Op het verzoekformulier moet worden vermeld welke maatregel de verzoeker vordert (d.w.z. rectificatie of intrekking) en waarom het verzoek wordt ingediend (bv. het bewijs van waarmerking bevat een fout).

Bij de aanpassing van de 'CPR' aan de regelgeving inzake de Europese executoriale titel zal de verzoeker worden gewezen op 'Part 23' en zal de verzoekprocedure nader worden omschreven.(*)Het VK bevestigt dat de standaardformulieren van de verordening zullen worden gebruikt. In de bijlagen I tot en met V bij de verordening zijn de formulieren opgenomen die door de gerechten zullen worden gebruikt voor de verstrekking van de bewijzen van waarmerking. Schuldeisers zullen de relevante VK‑formulieren gebruiken om de vereiste verzoeken in te dienen en het bewijs van waarmerking zal worden verstrekt met behulp van het formulier in de bijlage bij de verordening. Voor een verzoek in de zin van artikel 10, lid 3, kan gebruik worden gemaakt van het VK‑standaardformulier of van het formulier in bijlage VI bij de verordening.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Overeenkomstig 'Rule 6' van de 'Gibraltar Supreme Court Rules', zijn de 'Civil Procedure Rules' voor Engeland en Wales van toepassing in Gibraltar.

De in de 'Civil Procedure Act 1997' neergelegde 'Rules of Court' voor Engeland en Wales zullen worden gebruikt om deze verordening ten uitvoer te leggen. Deze 'Rules of Court' staan bekend als de 'Civil Procedure Rules (CPR)' en zijn opgesteld in de vorm van 'statutory instruments'.

Krachtens artikel 19, lid 1, moet de schuldenaar kunnen verzoeken om heroverweging van de beslissing wanneer het stuk dat het geding inleidt hem niet heeft bereikt of wanneer hij de vordering buiten zijn wil niet heeft kunnen betwisten.

Op grond van 'Part 13' van de 'CPR' kan de schuldenaar verzoeken om heroverweging van de beslissing in de in artikel 19 bedoelde gevallen. In 'Part 13' wordt de procedure voor verzet tegen een verstekvonnis omschreven. Een verstekvonnis kan worden verkregen wanneer de schuldenaar geen ontvangstbevestiging van de betekening of kennisgeving en/of verweerschrift heeft ingediend.

De volledige tekst van 'Part 13' is beschikbaar op: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Er is geen formulier vastgesteld voor het aantekenen van verzet tegen een verstekvonnis. Het is gebruikelijk dat de verzoeker verzet aantekent met behulp van het formulier N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). De verzoeker moet aangeven welke maatregel hij vordert en waarom hij tegen het verstekvonnis verzet aantekent (bv. omdat de betekening of kennisgeving niet zo tijdig is geschied als met het oog op zijn verdediging nodig was). Tijdens de terechtzitting over het verzet zal het verstekvonnis worden heroverwogen.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

In Gibraltar worden alleen in het Engels toegezonden bewijzen van waarmerking aanvaard.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Hoewel authentieke akten van andere lidstaten in Gibraltar zullen worden ten uitvoer gelegd, worden in Gibraltar geen authentieke akten verleden. Bijgevolg hoeft geen instantie te worden aangewezen om ze te waarmerken.

Laatste update: 28/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.