Europese executoriale titel

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Griekenland

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Wanneer voor een beslissing van een rechtbank een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel is verstrekt, is de procedure voor de rectificatie of intrekking van het bewijs van waarmerking neergelegd in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 805/2004. Dezelfde procedure is ook van toepassing op bewijzen van waarmerking voor gerechtelijke schikkingen (artikel 24, lid 3, van de verordening) en voor authentieke akten (artikel 25, lid 3). Dergelijke procedures, en uiteraard procedures inzake de rechterlijke bevoegdheid, zijn in Griekenland geregeld in artikel 933 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (κώδικας πολιτικής δικονομίας), dat betrekking heeft op de indiening van bezwaarschriften tegen de geldigheid van een executoriale titel. De rectificatie of intrekking kan echter niet worden betwist, omdat artikel 10, lid 4, van de verordening naar analogie van toepassing is en overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 25, lid 3, op dezelfde manier van toepassing is op gerechtelijke schikkingen en authentieke akten.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Wanneer een als Europese executoriale titel gewaarmerkte beslissing moet worden heroverwogen omdat de schuldenaar zichzelf niet heeft kunnen verdedigen wegens een late dagvaarding of wegens overmacht, dat wil zeggen, wegens buitengewone omstandigheden buiten zijn wil, is de te volgen procedure de procedure die wordt toegepast door de rechtbank die de beslissing in kwestie heeft gegeven. Dit is de procedure voor het indienen van een bezwaarschrift op grond van verstek als bepaald in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 495 en artikel 501 en volgende).

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Voor het als Europese executoriale titel waarmerken van een authentieke akte die uitvoerbaar is in een lidstaat, worden overeenkomstig artikel 25, lid 1, van de verordening verzoeken in het Grieks of het Engels aanvaard.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De instantie die bevoegd is voor het waarmerken als een Europese executoriale titel, dat wil zeggen, een authentieke akte als bedoeld in artikel 4, lid 3, van de verordening, in samenhang met artikel 904, lid 2, onder d) en g), van het Griekse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is de persoon die volgens het Griekse recht gemachtigd is om de executoriale titel te verstrekken; in geval van een notariële akte is dit de verstrekkende notaris. In geval van documenten die de wet als uitvoerbaar beschouwt, maar die niet zijn afgegeven door een rechtbank, is de bevoegde instantie de persoon die het document heeft verstrekt, zoals in geval van notariële akten.

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.