Europese executoriale titel

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Op Hongaars grondgebied vormt hoofdstuk II van Wet LIII van 1994 betreffende de gerechtelijke tenuitvoerlegging het recht dat van toepassing is op de rectificatie en de intrekking van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

De bepalingen van hoofdstuk VII van Wet III van 1952 betreffende het burgerlijk wetboek zijn van toepassing op de heroverweging van de beslissing die als basis dient voor de waarmerking als Europese executoriale titel.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De talen die voor de invulling van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel worden aanvaard, zijn het Engels en het Hongaars.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De instantie die bevoegd is om een in Hongarije verleden authentieke akte als Europese executoriale titel te waarmerken, is normaal gesproken de districtsrechtbank in wier rechtsgebied de instantie die de akte heeft verleden, is gevestigd.

Wanneer het echter gaat om een door een notaris verleden authentieke akte, een door een notaris gegeven bevel of een door een notaris goedgekeurde schikking met dezelfde effecten als een gerechtelijke schikking, is de notaris de voor waarmerking bevoegde autoriteit.

De rechtbanken die bevoegd zijn om in Hongarije verleden authentieke akten als Europese executoriale titel te waarmerken, kunnen worden gevonden door het zoekinstrument bovenaan de pagina te gebruiken.

Notarissen die als waarmerkende instanties optreden, kunnen worden gevonden met de zoekfunctie op deze link.

Laatste update: 24/10/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.