Europese executoriale titel

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Letland

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Wat betreft de informatie over de voorschriften van de nationale wetgeving tot uitvoering van artikel 10, lid 2, van de verordening en tot vaststelling van de procedure voor de rectificatie of intrekking van een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel, delen de Letse autoriteiten mee dat de maatregelen tot uitvoering van artikel 19, lid 2, zijn opgenomen in de artikelen 543.1 en 545.1 van de wet betreffende de burgerlijke rechtsvordering.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Wat de tenuitvoerlegging van artikel 19, lid 1, van de verordening betreft, zijn er geen aanvullende voorschriften in de nationale wetgeving opgenomen, aangezien deze voorschriften in Letland onder de bepalingen van de wet betreffende de burgerlijke rechtsvordering vallen.

“Artikel 51 Vaststelling van een nieuwe procestermijn

(1) Wanneer een procestermijn niet is nagekomen, stelt het gerecht op verzoek van een procespartij een nieuwe termijn vast indien het van oordeel is dat de niet-nakoming van deze procestermijn gerechtvaardigd was.

(2) Samen met de vaststelling van de nieuwe procestermijn, staat het gerecht ook toe dat de laattijdige proceshandeling alsnog wordt gesteld.

Artikel 52 Verlenging van een procestermijn

De door een gerecht of een rechter vastgestelde termijn kan op verzoek van een procespartij worden verlengd.

Artikel 53 Procedure voor de verlenging van procestermijnen of voor de vaststelling van nieuwe procestermijnen

(1) Een verzoek tot verlenging van een procestermijn of tot vaststelling van een nieuwe procestermijn wordt ingediend bij het gerecht waar de laattijdige handeling moest worden uitgevoerd, en het verzoek wordt behandeld in het kader van een schriftelijke procedure. Vóór de behandeling van het verzoek in het kader van een schriftelijke procedure, worden de procespartijen daarvan in kennis gesteld en wordt hun tegelijkertijd een kopie van het verzoek tot verlenging van een termijn of tot vaststelling van een nieuwe termijn toegezonden.

(2) Een verzoek tot vaststelling van een nieuwe procestermijn gaat vergezeld van de voor de uitvoering van de desbetreffende proceshandeling vereiste documenten alsook van de redenen voor de vaststelling van een nieuwe procestermijn.

(3) Een door een rechter vastgestelde termijn kan door een alleenzetelende rechter worden verlengd.

(4) Er kan een bijkomend rechtsmiddel worden ingesteld wanneer een gerecht of een rechter weigert om een termijn te verlengen of om een nieuwe termijn vast te stellen.”

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Overeenkomstig artikel 20, lid 2, punt c), van de verordening aanvaardt Letland het Lets als taal voor het ontvangen en afgeven van een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Artikel 107.11, lid 3, van de wet op het notariaat:

Op verzoek van de eiser geeft de beëdigde notaris op grond van Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (hierna “Verordening (EG) nr. 805/2004” genoemd) en artikel 25, lid 1, daarvan, een Europese executoriale titel (bijlage III bij Verordening (EG) nr. 805/2004) af voor de desbetreffende notariële akten.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.