Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europese executoriale titel

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Noord-Ierland

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

De Rules of Court (procesregels) voor Noord-Ierland geven uitvoering aan de verordening. Deze Rules of Court staan bekend als de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, welke zijn vastgesteld op grond van de Judicature (Northern Ireland) Act 1978 en de regeling bevatten voor de procedures bij het Supreme Court of Judicature in Northern Ireland, en als de County Court Rules (Northern Ireland) 1981 welke zijn vastgesteld op grond van de County Courts (Northern Ireland) Order 1980 en de Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997 en de regeling bevatten voor de procedures bij de county courts. Deze procesregels zijn te vinden op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals onder Court of Judicature Rules en County Court Rules

Op grond van artikel 10 kan het gerecht worden verzocht om rectificatie van een bewijs van waarmerking (wanneer de beslissing en het bewijs van waarmerking onderling verschillen) of intrekking ervan (wanneer het in strijd is met de verordening).

Zowel de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 als de County Court Rules (Northern Ireland) 1981 voorzien in procedures voor de behandeling van dergelijke verzoeken. Deze Rules regelen de procedures bij respectievelijk het Court of Judicature en de county courts in Noord-Ierland.

Bij procedures op grond van de eerstbedoelde Rules wordt een dergelijk verzoek normaliter ingediend in de vorm van een dagvaarding en een affidavit volgens de procedure van Order 32 en met behulp van het formulier(*) 28, dat is opgenomen in bijlage A bij de Rules. In het formulier moet worden vermeld welke maatregel de verzoeker vordert en waarom hij deze maatregel vordert.

Evenzo kan bij het county court een verzoek worden ingediend in de vorm van een verzoekschrift en een affidavit overeenkomstig Order 14 en met behulp van de algemene formulieren(*) 1 en 2, die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Rules. Ook hier moet in het formulier worden aangegeven welke maatregel de verzoeker vordert en waarom hij deze maatregel vordert.

In de bijlagen I-V bij de verordening zijn de standaardformulieren opgenomen die het gerecht gebruikt om bewijzen van waarmerking af te geven. Schuldeisers gebruiken de toepasselijke formulieren van de gerechten in het Verenigd Koninkrijk om de vereiste verzoeken in te dienen en het bewijs van waarmerking wordt afgegeven in de vorm waarin de verordening voorziet. Een verzoek op grond van artikel 10, lid 3, kan worden ingediend met behulp van het standaardformulier van het Verenigd Koninkrijk of van het formulier in bijlage VI bij de verordening.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Krachtens artikel 19, lid 1, moet de schuldenaar kunnen verzoeken om heroverweging van de beslissing wanneer het stuk dat het geding inleidt hem/haar niet heeft bereikt of hij/zij buiten zijn/haar schuld de vordering niet heeft kunnen betwisten.

Op grond van Order 13, Rule 8, van de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 kan de executieschuldenaar een verzoekschrift richten tot de rechtbank om de beslissing bij verstek te vernietigen of te wijzigen. Voor een dergelijk verzoek is er geen specifieke vorm voorgeschreven, maar normaliter zal dit gebeuren in de vorm van een dagvaarding en een affidavit volgens de procedure van Order 32 en met behulp van het formulier 28, dat is opgenomen in bijlage A bij de Rules.

Evenzo kan de executieschuldenaar overeenkomstig Order 12, Rule 12 van de County Court Rules (Northern Ireland) 1981 bij het county court een dergelijk verzoek indienen. Hoewel er ook hier geen specifiek formulier is vastgesteld, kan het verzoek worden ingediend in de vorm van een verzoekschrift en een affidavit overeenkomstig Order 14 en met behulp van de algemene formulieren 1 en 2, die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Rules.

Voor beide gerechten geldt dat de uitoefening van de bevoegdheid om de beslissing te vernietigen of te wijzigen een louter discretionaire bevoegdheid is; de rules leggen geen voorwaarden op voor de uitoefening ervan.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

In Noord-Ierland worden toegezonden bewijzen van waarmerking alleen in het Engels aanvaard.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Authentieke akten van andere lidstaten worden in Noord-Ierland wel ten uitvoer gelegd, maar niet opgemaakt. Bijgevolg hoeft er geen instantie te worden aangewezen om deze akten te waarmerken.

Laatste update: 20/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.