Europese executoriale titel

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

- Rectificatieprocedure: rectificatie in de zin van artikel 350, juncto artikel 361, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

"Artikel 350 § 1. Het gerecht kan onjuistheden, materiële of berekeningsfouten, of andere kennelijke fouten in de beslissing ambtshalve rectificeren.

§ 2. Het gerecht kan achter gesloten deuren een rectificatiebeslissing geven; op de oorspronkelijke beslissing wordt vermeld dat deze is gerectificeerd. Op verzoek van de partijen kan ook op de aan hen verstrekte uittreksels een dergelijke vermelding worden aangebracht. Bij de opstelling van latere afschriften en uittreksels moet rekening worden gehouden met de rectificatiebeslissing.

§ 3. Indien de zaak in hoger beroep wordt behandeld, kan de beroepsrechter de in eerste aanleg gegeven beslissing ambtshalve rectificeren."

"Artikel 361. De bepalingen inzake beslissingen zijn mutatis mutandis van toepassing, tenzij in het wetboek anders is bepaald."

"Artikel 13 § 2. De bepalingen inzake procedures zijn mutatis mutandis van toepassing op andere soorten procedures die onder dit wetboek vallen, tenzij in specifieke bepalingen anders is bepaald.

Het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel wordt verstrekt in de vorm van een rechterlijke beslissing, overeenkomstig de procedure van artikel 7951 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering."

- De intrekkingsprocedure op grond van artikel 7954 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

"Artikel 7954 § 1. Indien er op basis van specifieke bepalingen gronden zijn voor de intrekking van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel, zal het gerecht dat het bewijs van waarmerking heeft verstrekt het op verzoek van de schuldenaar intrekken.

§ 2. Dit verzoek moet worden ingediend binnen een maand te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing om het bewijs te verstrekken, werd betekend of ter kennis gebracht aan de schuldenaar.

§ 3. Indien het verzoek niet is opgesteld met behulp van het in de specifieke bepalingen bedoelde formulier, moet het voldoen aan de voorschriften voor memories en moeten de gronden voor het verzoek worden uiteengezet.

§ 4. Het gerecht moet de schuldeiser horen vooraleer het de beslissing intrekt.

§ 5. Er kan een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een beslissing tot intrekking van een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel."

Voor verzoeken tot intrekking van een Europese executoriale titel moet een vergoeding van 50 PLN worden betaald.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Controleprocedure: verlenging van de termijn voor het instellen van een rechtsmiddel overeenkomstig de artikelen 168 tot en met 172 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

"Artikel 168 § 1. Indien de partij buiten zijn schuld heeft nagelaten binnen de voorgeschreven termijn stappen te ondernemen, verlengt het gerecht, op verzoek van die partij, de termijn. De beslissing van het gerecht kan worden gegeven achter gesloten deuren.

§ 2. De termijn kan alleen worden verlengd wanneer de niet-naleving van de termijn negatieve procedurele gevolgen heeft voor de partij.

Artikel 169 § 1. Een brief met een verzoek om verlenging moet binnen een week nadat de gronden voor niet-naleving zijn weggevallen, worden ingediend bij het gerecht dat het verzoek moet behandelen.

Artikel 169 § 2. In de brief moeten de gronden voor het verzoek worden vermeld.

Artikel 169 § 3. Wanneer het verzoek is ingediend, moet de betrokken partij de nodige procedurele stappen zetten.

Artikel 169 § 4. Wanneer er een jaar is verstreken sinds de afloop van de termijn, kan een verlenging alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan.

Artikel 169 § 5. De beslissing over een verzoek om verlenging kan achter gesloten deuren worden gegeven.

Artikel 172. De indiening van een verzoek om verlenging heeft geen schorsende werking ten aanzien van de procedure of de uitvoering van de beslissing. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan het gerecht de procedure of de uitvoering van de beslissing echter opschorten. De beslissing van het gerecht kan achter gesloten deuren worden gegeven. Indien het verzoek wordt toegewezen, kan het gerecht de zaak onverwijld onderzoeken."

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Aanvaarde talen in de zin van artikel 20, lid 2, onder c), van de verordening: het Pools.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De in artikel 25 van de verordening bedoelde instanties: de districtsrechtbanken; het bevoegde gerecht is de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de authentieke akte is verleden.

Laatste update: 21/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.