Europese executoriale titel

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Indien de executoriale titel een rechterlijke beslissing is die gerechtelijke schikkingen of andere wettelijke overeenkomsten tussen partijen omvat, ligt de bevoegdheid voor waarmerking bij een rechtbank van eerste aanleg (artikel 2, lid 1, van Nooddecreet nr. 119/2006 inzake maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van bepaalde communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de EU, aangenomen ‑ met amendementen ‑ bij Wet nr. 191/2007, als gewijzigd).

Een verzoek tot rectificatie van een bewijs van waarmerking valt onder de bevoegdheid van de rechtbank die het bewijs heeft afgegeven. De rechtbank doet uitspraak over verzoeken om bewijzen van waarmerking af te geven door een beslissing te geven zonder de partijen te dagvaarden. Tegen een beslissing om een verzoek ontvankelijk te verklaren kan geen beroep worden ingesteld. Het bewijs wordt afgegeven aan de schuldeiser en de schuldenaar ontvangt een afschrift. Tegen een beslissing tot afwijzing van een verzoek kan beroep worden ingesteld binnen vijftien dagen nadat de beslissing is gegeven als de schuldeiser aanwezig was, en binnen vijftien dagen nadat de beslissing is betekend als de schuldeiser niet aanwezig was. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing in het geval van een beroep over een rechtsvraag (recurs) (de artikelen 2, 3, 5 en 6 van artikel I1 van Nooddecreet nr. 119/2006 inzake maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van bepaalde communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de EU, aangenomen ‑ met amendementen ‑ bij Wet nr. 191/2007, als gewijzigd).

Een verzoek tot intrekking van een bewijs van waarmerking moet binnen een maand na de betekening van het bewijs worden ingediend bij de rechtbank die het bewijs heeft afgegeven. Indien de rechtbank na dagvaarding van de partijen oordeelt dat het bewijs is afgegeven zonder dat aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 805/2004 is voldaan, onderzoekt zij de getroffen maatregelen opnieuw en trekt zij het bewijs geheel of gedeeltelijk in. Binnen vijftien dagen na de betekening kan een beroep tegen de beslissing worden ingesteld. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing in het geval van een beroep over een rechtsvraag (recurs) (artikel 7 van artikel I1 van Nooddecreet nr. 119/2006 inzake maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van bepaalde communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de EU, aangenomen ‑ met amendementen ‑ bij Wet nr. 191/2007, als gewijzigd).

De in artikel 19, lid 1, bedoelde heroverwegingsprocedures

De in artikel 19, lid 1, bedoelde heroverwegingsprocedures zijn overeenkomstig de Roemeense wetgeving gewone en buitengewone rechtsmiddelen: gewoon beroep (apel), beroep over een rechtsvraag (recurs), beroep tot nietigverklaring (contestație în anulare) en herziening (revizuire).

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

De in artikel 19, lid 1, bedoelde heroverwegingsprocedures

De in artikel 19, lid 1, bedoelde heroverwegingsprocedures zijn overeenkomstig de Roemeense wetgeving gewone en buitengewone rechtsmiddelen: gewoon beroep (apel), beroep over een rechtsvraag (recurs), beroep tot nietigverklaring (contestație în anulare) en herziening (revizuire).

De gewone beroepsprocedure is geregeld in de artikelen 466 tot en met 482 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Tegen in eerste aanleg gegeven beslissingen kan beroep worden ingesteld. De termijn voor het instellen van beroep is dertig dagen na de mededeling van de beslissing. Tijdens de beroepstermijn is de uitvoering van de in eerste aanleg gegeven beslissing geschorst. Het beroepschrift en de gronden waarop het beroep is gebaseerd, worden ingediend bij het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven.

Zodra de beroepstermijn is verstreken, heeft de geïntimeerde het recht om in het kader van de door de tegenpartij ingestelde beroepsprocedure schriftelijk beroep aan te tekenen (het zogeheten incidentele beroep: apel incident) door middel van een eigen verzoek tot wijziging van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.

In het geval van procedurele medebetrokkenheid en wanneer derden zijn tussengekomen in de procedure in eerste aanleg, heeft de geïntimeerde het recht om, zodra de beroepstermijn is verstreken, schriftelijk beroep aan te tekenen (het zogeheten uitgelokt beroep: apel provocat) tegen een andere geïntimeerde of een persoon die betrokken was bij de in eerste aanleg behandelde zaak en die geen partij is bij het principale beroep, indien de betrokkenheid van de laatstbedoelde uiteindelijk gevolgen zou hebben voor de rechtspositie van die geïntimeerde in de procedure.

Het incidentele beroep en het uitgelokte beroep worden ingesteld door de geïntimeerde als reactie op het principale beroep.

Het binnen de beroepstermijn ingestelde beroep leidt tot een nieuwe beoordeling van de grond van de zaak en het hof van beroep doet uitspraak in feite en in rechte (devolutieve werking van het beroep: efectul devolutiv al apelului).

Het hof van beroep beoordeelt de zaak opnieuw ten gronde binnen de door appellant gestelde grenzen en met betrekking tot de delen van het dictum waartegen beroep is ingesteld. De devolutie heeft betrekking op de gehele zaak wanneer het beroep niet beperkt is tot bepaalde delen van het dictum van de bestreden beslissing, wanneer de beslissing waarschijnlijk zal worden vernietigd of wanneer het voorwerp van het geschil ondeelbaar is.

Het hof van beroep kan de bestreden beslissing bevestigen, in welk geval het beroep wordt afgewezen of wordt verklaard dat de procedure is vervallen. Indien het beroep wordt toegewezen, kan het hof de bestreden beslissing vernietigen of wijzigen.

Indien blijkt dat de rechtbank van eerste aanleg de zaak ten onrechte niet ten gronde heeft behandeld of dat de partijen niet aanwezig waren bij de behandeling van de zaak omdat zij niet naar behoren werden gedagvaard, vernietigt het hof van beroep de bestreden beslissing en onderzoekt het de grond van de zaak. Het hof van beroep verwijst de zaak dan voor een herbeoordeling naar de rechtbank van eerste aanleg; verwijzing voor herbeoordeling kan slechts eenmaal plaatsvinden in de loop van de procedure.

Indien het hof van beroep van oordeel is dat de rechtbank van eerste aanleg niet bevoegd was, vernietigt het de beslissing en verwijst het de zaak naar de bevoegde rechterlijke instantie, of, naargelang het geval, verklaart het het verzoek niet-ontvankelijk.

Indien het hof van beroep van oordeel is dat het bevoegd is om in eerste aanleg uitspraak te doen, vernietigt het de bestreden beslissing en behandelt het de zaak ten gronde.

De situatie van de appellant mag als gevolg van het door hem ingestelde beroep niet verslechteren in vergelijking met de uit de bestreden beslissing voortvloeiende situatie.

Het beroep over een rechtsvraag is geregeld in de artikelen 483 tot en met 502 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Beroep over een rechtsvraag kan worden ingesteld tegen in beroep gegeven beslissingen, beslissingen waartegen geen beroep kan worden ingesteld en andere gevallen waarin de wet uitdrukkelijk voorziet. Er kan geen beroep over een rechtsvraag worden ingesteld tegen beslissingen over onder andere de volgende onderwerpen: wettelijke voogdij, familiezaken, burgerlijke stand, gebouwenbeheer en evacuatie. Er kan alleen gewoon beroep worden ingesteld tegen beslissingen over erfdienstbaarheden, wijziging van grenzen, afbakening van grenzen, de verplichting om niet in geld uitdrukbare handelingen uit te voeren of na te laten, gerechtelijke verklaring van overlijden, gerechtelijke verdeling, civiele navigatie, arbeidsconflicten, sociale zekerheid, onteigening, vergoeding van schade als gevolg van gerechtelijke dwalingen en verzoeken betreffende in geld waardeerbare vorderingen van maximaal 500 000 RON.

De termijn voor het instellen van beroep over een rechtsvraag is dertig dagen vanaf de mededeling van de beslissing. Een dergelijk beroep wordt behandeld door het gerecht dat hiërarchisch boven het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven, staat. Op verzoek van de appellant kan de beroepsrechter de uitvoering van de bestreden beslissing schorsen.

Een incidenteel beroep over een rechtsvraag of een uitgelokt beroep over een rechtsvraag kan worden ingesteld in de gevallen waarin een incidenteel beroep of een uitgelokt beroep mogelijk is.

Wanneer een beroep over een rechtsvraag in beginsel ontvankelijk is verklaard, kan het gerecht, nadat het alle aangevoerde redenen en de rechtsvraag heeft onderzocht, het beroep toewijzen of afwijzen dan wel verklaren dat de procedure is vervallen. Wanneer een beroep over een rechtsvraag wordt toegewezen, kan de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. De vernietigde beslissing heeft dan geen werking. De uitvoerings- of vrijwaringsprocedures die worden gevoerd op basis van een dergelijke beslissing hebben geen rechtskracht. De beroepsrechter stelt dit ambtshalve vast via zijn beslissing tot vernietiging.

De beslissingen van de beroepsrechter over de rechtsvragen die zijn opgelost, zijn bindend voor het gerecht dat de zaak ten gronde heeft behandeld. Wanneer de beslissing is vernietigd wegens schending van procedurele regels, wordt de zaak hervat vanaf de vernietigde beslissing. De bodemrechter beoordeelt de zaak opnieuw binnen de grenzen van de vernietiging en rekening houdend met alle gronden die werden aangevoerd voor het gerecht waarvan de beslissing werd vernietigd.

Wanneer een rechtsvraag wordt getoetst en er een nieuwe behandeling is nadat een beslissing werd vernietigd door de beroepsrechter, mag de situatie van de betrokken partij niet verslechteren.

Het beroep tot nietigverklaring is geregeld in de artikelen 503 tot en met 508 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Tegen definitieve beslissingen kan een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld wanneer de appellant niet naar behoren werd gedagvaard en niet aanwezig was ter terechtzitting. Het beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld bij het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven. Het kan worden ingesteld binnen vijftien dagen na de mededeling van de beslissing en uiterlijk één jaar na de datum waarop de beslissing definitief is geworden. Het gerecht kan de schorsing gelasten van de uitvoering van de beslissing waarvan nietigverklaring wordt gevraagd mits een zekerheid wordt gesteld. Indien het beroep gegrond is, lost het gerecht de kwestie op door een enkele beslissing tot nietigverklaring van de bestreden beslissing te geven. Een beslissing over een beroep tot nietigverklaring kan op dezelfde wijze worden aangevochten als de bestreden beslissing.

De herzieningsprocedure is geregeld in de artikelen 509 tot en met 513 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Een herziening van een beslissing over de grond van de zaak of waarin wordt verwezen naar de grond van de zaak, kan onder andere worden aangevraagd wanneer de betrokken partij in verband met omstandigheden waarop zij geen invloed had, verhinderd was ter terechtzitting te verschijnen en zij het gerecht daarvan in kennis heeft gesteld. De termijn om te verzoeken om herziening bedraagt vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de reden waarom de partij niet kon verschijnen niet meer bestaat. Het gerecht kan de schorsing gelasten van de uitvoering van de beslissing waarvan herziening wordt gevraagd mits een zekerheid wordt gesteld. Indien het gerecht het verzoek tot herziening inwilligt, wijzigt het de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk en, in het geval van een negatieve eindbeslissing, vernietigt het deze beslissing. Tegen een beslissing over een verzoek tot herziening kan beroep worden ingesteld conform de in de wet vastgestelde procedures betreffende herziene beslissingen.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Roemeens

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Indien de executoriale titel een authentieke akte is, ligt de bevoegdheid bij de districtsrechtbank van het district waar de afgever van de akte is gevestigd (artikel 2, lid 2, van artikel I1 van Nooddecreet nr. 119/2006 inzake maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van bepaalde communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de EU, aangenomen ‑ met amendementen ‑ bij Wet nr. 191/2007, als gewijzigd).

Laatste update: 12/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.