Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europese executoriale titel

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

De bestaande procesregels (rules of court) in zowel het Sheriff Court als het Court of Session in Schotland geven, met eventuele noodzakelijke aanpassingen, uitvoering aan de verordening.

In de regels wordt bepaald dat een verzoek om rectificatie of intrekking van een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel moet worden ingediend met behulp van het formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage VI bij de verordening. Het formulier moet worden ingediend bij de griffie (“Sheriff Clerk”) voor verzoeken aan het Sheriff Court. Verzoeken aan het Court of Session worden behandeld alsof het verzoekschriften zijn en moeten worden ingediend bij de assistent-griffier (“Assistant Clerk of Session”) van het Court of Session.

De formulieren en de regels (Rules) zijn ook te vinden op de website van de Schotse Courts and Tribunals Service, via de onderstaande link:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Krachtens artikel 19, lid 1, moet de schuldenaar kunnen verzoeken om heroverweging van de beslissing wanneer het stuk dat het geding inleidt hem/haar niet heeft bereikt of hij/zij buiten zijn/haar schuld de vordering niet heeft kunnen betwisten.

De bestaande procesregels (rules of court) in zowel het Sheriff Court als het Court of Session in Schotland zullen worden gebruikt om, met eventuele noodzakelijke aanpassingen, uitvoering aan de verordening te geven.

De toepasselijke regels van deze rechtbanken (de Sheriff Court Rules en de Court of Session Rules) worden hieronder samengevat. De volledige tekst van de regels en de desbetreffende formulieren zijn te vinden op: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Sheriff Court Rules
  • Simple Procedure (eenvoudige procedure)

Sinds 28 november 2016 wordt de eenvoudige procedure toegepast voor het instellen van een vordering met een geldwaarde van ten hoogste 5 000 GBP die betrekking heeft op betalingen (payment), leveringen (delivery) of revindicatie van roerende goederen (recovery of possession of moveable property) dan wel een vordering om iemand te gelasten iets specifieks te doen.

Heroverweging van de beslissing

Er bestaan twee typen heroverweging – intrekking van de beslissing (“recall”) en hoger beroep (“appeal”).

Op grond van Rule 13.6 kan een partij een verzoek tot intrekking van een beslissing indienen met behulp van formulier 13B(1), dat geldt voor beslissingen die vóór 30 juli 2018 zijn gegeven, of formulier 13B(2) voor beslissingen gegeven op of na 30 juli 2018. Daarbij moet worden opgegeven om welke redenen de beslissing zou moeten worden ingetrokken. De partij moet ook een ingevuld antwoordformulier (formulier 4A) indienen bij het gerecht, vergezeld gaande van het toepasselijke formulier 13B.

Op grond van Rule 16.2 mag een partij beroep instellen bij het Sheriff Appeal Court door niet later dan vier weken na de datum van het vonnisformulier beroepsformulier 16A in te dienen waarin de rechtsvragen zijn vermeld die het Sheriff Appeal Court in overweging zou moeten nemen.

De volledige regels zijn te vinden op de pagina’s over het Sheriff Court van de website:

Scot Courts

onder de Act of Sederunt voor de eenvoudige procedure. De formulieren en Standard Orders zijn te vinden in het onderdeel daaronder.

Geringe vorderingen

De Small Claims Rules 2002 regelen de procedure voor zaken waarin de waarde van de vordering maximaal 3 000 GBP bedraagt. Sinds 28 november 2016 wordt de eenvoudige procedure toegepast voor het instellen van een vordering met een geldwaarde van ten hoogste 5 000 GBP die betrekking heeft op betalingen (payment), leveringen (delivery) of revindicatie van roerende goederen (recovery of possession of moveable property) dan wel een vordering om iemand te gelasten iets specifieks te doen (zie hierboven).

Heroverweging van de beslissing

Er zijn drie typen heroverweging – intrekking van de beslissing (“recall”), beroep tegen de beslissing (“appeal”) en verzoek om wijziging enz. (“applications”) van de beslissing.

Op grond van Rule 21.10 kan een partij verzoeken dat een beslissing wordt gewijzigd, vernietigd of ingetrokken dan wel dat de tenuitvoerlegging ervan wordt opgeschort door een daartoe strekkend verzoekschrift met een beknopte motivering van het verzoek in te dienen.

Volgens Rule 22.1 kan een partij verzoeken om intrekking van een gegeven beslissing door samen met het verzoekschrift formulier 20 in te dienen, waarin wordt aangegeven waarom de partij niet ter terechtzitting is verschenen en het verweer wordt toegelicht.

Rule 23.1 bepaalt dat een partij beroep kan instellen bij de voorzitter van het Sheriff Court (“Sheriff Principal”) door niet later dan 14 dagen na de datum van de definitieve beslissing een beroepsnota in te dienen, in de vorm van formulier 21, met het verzoek aan de rechter om een verklaring (“a stated case”) op te stellen en onder vermelding van de rechtsvraag waarop het beroep is gebaseerd.

Krachtens Rule 23.4 wordt een verzoek om toestemming voor het instellen van beroep tegen een beslissing over een verzoek tot uitstel van betaling of betaling in termijnen (“time to pay direction”) of een andere, daarmee samenhangende beslissing ingediend met behulp van formulier 22, waarop de rechtsvraag waarop het beroep is gebaseerd moet worden vermeld. Wanneer deze toestemming wordt verleend, moet het beroep worden ingediend met behulp van formulier 23 en binnen 14 dagen na de datum van de toestemming aan elke andere partij worden doen toegekomen.

De volledige regels zijn te vinden op de pagina’s over het Sheriff Court van de SCTS-website: Small Claim Rules en de formulieren zijn te vinden op Small Claim Forms

Summary Cause (summiere procedure)

De Summary Cause Rules 2002 regelen de procedure voor zaken waarin de waarde van de vordering meer dan 3 000 GBP en maximaal 5 000 GPB bedraagt. Sinds 28 november 2016 wordt de eenvoudige procedure toegepast voor het instellen van een vordering met een geldwaarde van ten hoogste 5 000 GBP die betrekking heeft op betalingen (payment), leveringen (delivery) of revindicatie van roerende goederen (recovery of possession of moveable property) dan wel een vordering om iemand te gelasten iets specifieks te doen (zie hierboven).

Heroverweging van de beslissing

Er zijn drie typen heroverweging – intrekking van de beslissing (“recall”), beroep tegen de beslissing (“appeal”) en verzoek om wijziging enz. (“applications”) van de beslissing. Daarnaast zijn er specifieke bepalingen voor beroepen in verband met een betalingsbevel.

Volgens Rule 24.1 kan een partij verzoeken om intrekking van een gegeven beslissing door samen met het verzoek formulier 30 in te dienen, waarin wordt aangegeven waarom de partij niet ter terechtzitting is verschenen en het verweer wordt toegelicht.

Rule 25.1 bepaalt dat een partij beroep kan instellen bij de voorzitter van het Sheriff Court (“Sheriff Principal”) door niet later dan 14 dagen na de datum van de definitieve beslissing een beroepsnota in te dienen, in de vorm van formulier 31, met het verzoek aan de rechter om een verklaring (“a stated case”) op te stellen en onder vermelding van de rechtsvraag waarop het beroep is gebaseerd.

Krachtens Rule 25.4 wordt een verzoek om toestemming voor het instellen van beroep tegen een beslissing over een verzoek tot uitstel van betaling of betaling in termijnen (“time to pay direction”) of een andere, daarmee samenhangende beslissing ingediend met behulp van formulier 32, waarop de rechtsvraag waarop het beroep is gebaseerd moet worden vermeld. Wanneer deze toestemming wordt verleend, moet het beroep worden ingediend met behulp van formulier 33 en binnen 14 dagen na de datum van de toestemming aan elke andere partij worden doen toegekomen.

De volledige regels zijn te vinden op de pagina’s over het Sheriff Court van de SCTS-website: Summary Cause Rules en het formulier op: Summary Cause Forms.

Ordinary Cause (gewone vordering)

De Ordinary Cause Rules 1993 regelen de procedure voor betalingsvorderingen in zaken waarin de waarde van de vordering hoger is dan 5 000 GBP.

Heroverweging van de beslissing

Er zijn twee methoden beschikbaar om beroep in te stellen bij de voorzitter van het Sheriff Court (de “Sheriff Principal”) of bij het Court of Session, plus de herroepingsprocedure (“reponing procedure”).

Rule 8.1 bepaalt dat een verweerder kan verzoeken om intrekking van een bij verstek gewezen beslissing door een herroepingsnota (“reponing note”) in te dienen waarin het voorgestelde verweer wordt uiteengezet en het niet-verschijnen door de verweerder wordt toegelicht. Voor een dergelijk verzoek is geen specifieke vorm voorgeschreven, maar normaliter zal dit gebeuren in de stijl van een inleidend verzoekschrift (“Initial Writ”; formulier G1). Indien het verzoek wordt toegewezen, wordt de procedure voortgezet alsof de verweerder het voornemen kenbaar had gemaakt dat hij/zij zich wenst te verweren.

Krachtens Rule 31.3 moet een beroep bij het Court of Session worden ingediend bij de griffier (“sheriff’s clerk”) door middel van een beroepschrift (“note of appeal”) dat aan de gerechtelijke beslissing is gehecht of op aparte bladen is geformuleerd. Rule 31.4 bepaalt dat een beroep bij de Sheriff Principal moet worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift met behulp van formulier A1. In de Rules 31.1 en 31.2 zijn de beroepstermijnen vastgesteld.

De volledige regels zijn te vinden op de pagina’s over het Sheriff Court van de SCTS-website: Ordinary Cause Rules.

  • De Rules of the Court of Session 1994

Heroverweging van de beslissing

Overeenkomstig Rule 19.2 a kan een verweerder verzoeken om intrekking (“recall”) van de beslissing en moet hij/zij tegelijkertijd zijn/haar verweer indienen. De procedure wordt dan voortgezet alsof het verweer tijdig was ingediend.

De volledige regels zijn te vinden op de pagina’s over het Sheriff Court van de SCTS-website: Court of Session Rules.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

In Schotland worden toegezonden bewijzen van waarmerking alleen in het Engels aanvaard.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Wanneer authentieke akten met het oog op bewaring en tenuitvoerlegging worden geregistreerd in de registers van de Council en de Session, verstrekt de bewaarder van de registers (“Keeper of the Registers”) het bewijs van waarmerking.

De contactgegevens van de Keeper of the Records zijn:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Telefoon: 0845 607 0161

E-mail: customer.services@ros.gov.uk

Wanneer de akte met het oog op bewaring en tenuitvoerlegging wordt geregistreerd in de registers van het Sheriff Court, verstrekt de griffier (“sheriff’s clerk”) het bewijs van waarmerking. Volgens Rule 5 van de Sheriff Court European Enforcement Rules (“Regels voor de tenuitvoerlegging van Europese executoriale titels door Sheriff Courts”) moet een verzoek om een bewijs van waarmerking uit hoofde van artikel 25, lid 1, van de verordening vergezeld gaan van een affidavit. De informatie over de Sheriff Courts zijn te vinden door te navigeren in het onderdeel Courts and Tribunals Locations van de SCTS-website onder “Court Locations”.

Laatste update: 27/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.