Europese executoriale titel

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Ingevolge artikel 21 van wet nr. 160/2015 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilný sporový poriadok)) is, in het geval van beslissingen of schikkingen, het gerecht dat een beslissing heeft gegeven of het gerecht dat een schikking heeft goedgekeurd of waarbij een schikking is getroffen, bevoegd voor het wijzigen en intrekken van de betrokken bewijzen van waarmerking.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Wat artikel 19, lid 1, onder a), van de verordening betreft, zijn Slowaakse gerechten bevoegd om beslissingen te onderzoeken op grond van de artikelen 355 tot en met 457 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Wat artikel 19, lid 1, onder b), van de verordening betreft, worden beslissingen door de Slowaakse gerechten onderzocht op grond van artikel 122 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (uitzondering op het verstrijken van de termijn).

In de artikelen 355 tot en met 457 worden de beroepsprocedures (beroep, heropening van de procedure en buitengewoon beroep) geregeld. Er zijn afzonderlijke bepalingen inzake de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het beroep, de gegevens die moeten worden opgenomen in het beroepschrift, de door de gerechten te nemen maatregelen en de besluitvorming van gerechten in de beroepsprocedure.

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan worden geraadpleegd op: Slov-lex.sk

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

In de Republiek Slowakije is de overeenkomstig artikel 20, lid 2, onder c), van de verordening aanvaarde taal het Slowaaks.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is het regionale gerecht (krajský súd) dat overeenkomstig artikel 62 van wet nr. 97/1963 betreffende het internationaal privaatrecht en procedurevoorschriften, zoals gewijzigd, bevoegd is voor de echtverklaring van gerechtelijke stukken, ook bevoegd voor de afgifte, wijziging of intrekking van bewijzen van waarmerking conform de bijzondere wetgeving betreffende authentieke akten.

Het regionale gerecht is bevoegd voor de echtverklaring van gerechtelijke stukken of de afgifte van een apostille wanneer het gaat om stukken afgegeven door districtsrechtbanken, notarissen of deurwaarders in het rechtsgebied van dat regionale gerecht, of om stukken waarvan de authenticiteit is geverifieerd, of om stukken waarbij de authenticiteit van de handtekening is geverifieerd, of om vertalingen gemaakt door erkende vertalers, of om verslagen opgesteld door deskundigen.

Wet nr. 97/1963 kan worden geraadpleegd op Slov-lex.sk

Laatste update: 09/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.