Europese executoriale titel

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Rectificatieprocedure in de zin van artikel 10, lid 2:

  • in Slovenië moet een verzoek om rectificatie worden ingediend bij de instantie die het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel heeft verstrekt (artikel 42 quater, lid 1, van de wet inzake de tenuitvoerlegging en de zekerheidstelling van vorderingen).

Intrekkingsprocedure in de zin van artikel 10, lid 2:

  • beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 42 quater, lid 2, van de wet inzake de tenuitvoerlegging en de zekerheidstelling van vorderingen (het gerecht dat of de instantie die het bewijs van waarmerking heeft verstrekt, is bevoegd om het bewijs nietig te verklaren) en krachtens artikel 42 quater, lid 3 (wat betreft het beroep tot nietigverklaring van een definitief bewijs van waarmerking op basis van een officieel document na een beslissing inzake tenuitvoerlegging, is het territoriaal bevoegde gerecht het gerecht dat territoriaal bevoegd is om te beslissen over de toelaatbare wijze van tenuitvoerlegging).

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Heropening van de procedure in de zin van de artikelen 394-405 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Restitutio in integrum (herstel in de vorige toestand) in de zin van de artikelen 166-120 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De officiële talen zijn het Sloveens, en de twee nationale minderheidstalen die officieel worden gebruikt bij de gerechten in de gebieden waar de nationale minderheden wonen (de artikelen 6 en 104 van het wetboek burgerlijke rechtsvordering, juncto artikel 15 van de wet inzake de tenuitvoerlegging en de zekerheidstelling van vorderingen). De nationale minderheidstalen zijn het Italiaans en Hongaars.

De etnisch gemengde gebieden zijn omschreven in de wet betreffende de oprichting van gemeenten en de grenzen van gemeenten ("ZUODNO"; Uradni list RS (Staatscourant van de Republiek Slovenië) nr. 108/06 - officiële geconsolideerde tekst en nr. 9/11). Artikel 5 ZUODNO luidt als volgt: "De etnisch gemengde gebieden in de zin van deze wet zijn omschreven in de huidige gemeentelijke verordeningen van Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola en Piran."

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Notarissen.

Een lijst van notarissen kan worden geraadpleegd op: http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Laatste update: 26/10/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.